DOI: https://doi.org/10.15587/2519-4984.2019.161529

Методологічні аспекти підготовки майбутніх учителів образотворчого мистецтва

Halyna Sotska, Halyna Kuzmenko

Анотація


У статті розкрито методологічні засади підготовки майбутніх учителів образотворчого мистецтва до самостійної педагогічної діяльності. Доведено, що підготовка має відбуватися на засадах системного, компетентнісного, інтегративного, креативного та діяльнісного підходів. Здійснено обґрунтування положень вищезазначених підходів у підготовці майбутніх учителів образотворчого мистецтва, урахування яких сприятиме інноваційним змінам у загальній системі навчання фахівців в галузі образотворчого мистецтва у закладах вищої освіти.

Системний підхід автори розглядають як цілеспрямований та чітко організований спосіб досягнення встановленої мети. Він передбачає спільну послідовну працю студентів і викладачів, що керують процесом навчання, забезпечує цілісність, ефективність та результативність навчального процесу, створює умови для набуття в майбутніх учителів комплексу нових, необхідних у самостійній професійній діяльності якостей.

Компетентнісно зорієнтований підхід авторами визначається як реально сформована особистісна якість майбутнього учителя образотворчого мистецтва, що характеризує міру його обізнаності та кваліфікованості. Впровадження компетентнісного підходу передбачає зміщення когнітивних акцентів готовності студентів до самостійної діяльності на компетентнісні, які базуються на ціннісних пріоритетах особистості, особливостях її досвіду та переконань і забезпечує готовність до творчої та продуктивної самостійної праці.

Інтегративний підхід передбачає зміну акцентів у побудові педагогічного процесу з предметноцентризму до її поліцентричності, долає роздрібненість, фрагментарність професійних знань, диференційованих за різними навчальними дисциплінами та сприяє формуванню інтегрального стилю мислення.

Креативний підхід передбачає позбавлення навчального процесу у вищому закладі освіти від шаблонів та стандартів і надання переваги активному пошуку нестандартних рішень, методів, форм, шляхів удосконалення навчання студентів з метою досягнення ними вищого професійного рівня.

Впровадження діяльнісного підходу, у якому викладач розглядається не як «транслятор», а як координатор з оволодіння студентами способами отримання й засвоєння нової інформації, сприяє залученню студентів до різноманітних форм творчої художньо-педагогічної діяльності, завдяки чому проявляється їхня активність, як універсальний «інструмент» самореалізації художньо-творчого потенціалу, що забезпечує формування готовності до активної життєвої позиції та безперервної освіти впродовж усього життя


Ключові слова


майбутній вчитель образотворчого мистецтва; професійна готовність; професійна компетентність; підходи до підготовки

Повний текст:

PDF

Посилання


Pichkur, M., Semenova, O. (2015). Udoskonalennia zmistu ta metodyky vykladannia kompozytsii v systemi profesiinoi pidhotovky vchytelia obrazotvorchoho mystetstva [Improvement of the content and methods of teaching composition in the system of professional training of the teacher of fine arts]. Problems of preparing a modern teacher: a collection of scientific works of the Uman State Pedagogical University named after Pavlo Tychyna, 12 (2), 72–79.

Muzyka, O. (2015). Dialohichnist i spivtvorchist u pedahohichnomu protsesi yak chynnyk formuvannia tvorchoi osobystosti khudozhnyka-pedahoha v systemi vyshchoi osvity [Improvement of the content and methods of teaching composition in the system of professional training of the teacher of fine arts]. Problems of preparing a modern teacher: a collection of scientific works of the Uman State Pedagogical University named after Pavlo Tychyna, 12 (2), 64–72.

Paydukov, P. V., Paydukov, A. V., Paydukov, D. V. (2015). Vedushhie professional'nye kompetentsii v soderzhanii professional'noy kompetentnosti budushhego uchitelya izobrazitel'nogo iskusstva [Leading professional competences in the content of professional competence of the future teacher of fine arts]. Modern problems of science and education, 6. Available at: http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=23918 Last accessed: 17.03.2019

Pokrovshhuk, L. M. (2006). Hotovnist vykladachiv khudozhno-hrafichnykh fakultetiv do rozvytku tvorchykh zdibnostei studentiv v umovakh zastosuvannia kompiuternykh tekhnolohii [Readiness of teachers of art and graphic faculties to develop creative abilities of students in terms of application of computer technologies]. Collection of scientific works. Pedagogical sciences, 42, 369–373.

Tyler, C. W., Likova, L. T. (2012). The Role of the Visual Arts in the Enhancing the Learning Process. Frontiers in Human Neuroscience, 6. doi: http://doi.org/10.3389/fnhum.2012.00008

Robynson, K. (2013). Obrazovanie protiv talanta [Education against talent]. Moscow: Mann, Ivanov and Ferber, Eksmo, 336.

Gavric, G. (2015). Theoretical and practical aspects of teaching methods from the faculty of fine and applied arts. Metodički obzori/Methodological Horizons, 10 (1), 12–20. doi: http://doi.org/10.32728/mo.10.1.2015.02

Bazylchuk, L. V. (2014). Pidhotovka maibutnikh uchyteliv obrazotvorchoho mystetstva do orhanizatsii pozaklasnoi roboty v zahalnoosvitnikh shkolakh: monohrafiia. Uman: Vizavi, 287.

Shchurkova, N. E. (2005). Pedagogicheskaya tekhnologiya [Pedagogical technology]. Moscow: Pedahohycheskoe obshchestvo Rossyy, 256.

Ordanovska, O. I. (2012). Kontseptsiia pidhotovky maibutnikh uchyteliv fizyko-matematychnykh dystsyplin profilnoi shkoly. Narodna osvita, 2 (17). Available at: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/Narodna_osvita/vupysku/17/statti/ordanovska.htm Last accessed: 22.01.2019

Kodzhaspirova, G. M., Kodzhaspirov, A. Yu. (2001). Pedagogicheskiy slovar [Pedagogical dictionary]. Moscow, 176.

Kuzmenko, H. V. (2016). Model pidhotovky maibutnikh uchyteliv obrazotvorchoho mystetstva do orhanizatsii khudozhno-tvorchoi diialnosti uchniv osnovnoi shkoly. Vіsnik Chernigіv. un-tu. Seriya: Pedagogical sciences, 135, 189–192.

Kondakov, N. І. (1975). Logicheskiy slovar'-spravochnik [Logical dictionary reference]. Moscow, 720.

Sotska, G. I. (2011). Teoretychni ta metodychni zasady formuvannia estetychnoi kultury maibutnoho vchytelia obrazotvorchoho mystetstva [Theoretical and methodical ambush of form-setting of a natural culture of the mayor of the imaginative mystical culture]. Modern informacion technologies and innovative methods of training in production software: methodology, theory, research, problems, 28, 472–477.

Kondrashova, L. V. (2009). Professsional'noe stanovlenie studenta v usloviyakh kreativnogo podkhodu k organizatsii obrazovatel'nogo protsessa vysshey pedagogicheskoy shkoly. Professional formation of the person: problems and prospects. Khmelnitsky, 101–105.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Пічкур М., Семенова О. Удосконалення змісту та методики викладання композиції в системі професійної підготовки вчителя образотворчого мистецтва // Проблеми підготовки сучасного вчителя : збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. 2015. № 12 (2). С. 72–79.

Музика О. Діалогічність і співтворчість у педагогічному процесі як чинник формування творчої особистості художника-педагога в системі вищої освіти // Проблеми підготовки сучасного вчителя: збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. 2015. № 12 (2). С. 64–72.

Пайдуков П. В., Пайдуков А. В., Пайдуков Д. В. Ведущие профессиональные компетенции в содержании профессиональной компетентности будущего учителя изобразительного искусства // Современные проблемы науки и образования. 2015. № 6. URL: http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=23918 (Дата звернення: 17.03.2019)

Покровщук Л. М. Готовність викладачів художньо-графічних факультетів до розвитку творчих здібностей студентів в умовах застосування комп’ютерних технологій //Збірник наукових праць. Педагогічні науки. 2006. № 42. С. 369–373.

Tyler C. W., Likova L. T. The Role of the Visual Arts in the Enhancing the Learning Process // Frontiers in Human Neuroscience. 2012. Vol. 6. doi: http://doi.org/10.3389/fnhum.2012.00008 

Робинсон К. Образование против таланта. Москва: Манн, Иванов и Фербер, Эксмо, 2013. 336 с.

Gavric G. Theoretical and practical aspects of teaching methods from the faculty of fine and applied arts // Metodički obzori/Methodological Horizons. 2015. Vol. 10, Issue 1. P. 12–20. doi: http://doi.org/10.32728/mo.10.1.2015.02 

Базильчук Л. В. Підготовка майбутніх учителів образотворчого мистецтва до організації позакласної роботи в загальноосвітніх школах: монографія. Умань: Візаві, 2014. 287 с.

Щуркова Н. Е. Педагогическая технология: уч. пос. Москва: Педагогическое общество России, 2005. 256 c.

Ордановська О І. Концепція підготовки майбутніх учителів фізико-математичних дисциплін профільної школи // Народна освіта. 2012. № 2 (17). URL: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/Narodna_osvita/vupysku/17/statti/ordanovska.htm (Дата звернення: 22.01.2019)

Коджаспирова Г. М., Коджаспиров А. Ю. Педагогический словарь. Москва, 2001. 176 c.

Кузьменко Г. В. Модель підготовки майбутніх учителів образотворчого мистецтва до організації художньо-творчої діяльності учнів основної школи // Вісник Чернігів. ун-ту. Серія: Педагогічні науки. 2016. № 135. С. 189–192.

Кондаков Н. И. Логический словарь-справочник. Москва, 1975. 720 c.

Сотська Г. І. Теоретичні та методичні засади формування естетичної культури майбутнього вчителя образотворчого мистецтва: зб. наук. пр. // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. 2011. № 28. С. 472–477.

Кондрашова Л. В. Професссиональное становление студента в условиях креативного подходу к организации образовательного процесса высшей педагогической школы: мат. V міжнар. наук.-прак. конф. // Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи. Хмельницький, 2009. С. 101–105.Copyright (c) 2019 Halyna Sotska, Halyna Kuzmenko

ISSN 2519-4984 (Online), ISSN 2519-4976 (Print)