DOI: https://doi.org/10.15587/2519-4984.2019.164208

Загальні закономірності підготовки фахівців у закладах туристичної освіти німецькомовних країн Західної Європи

Olesia Samokhval, Natalia Voinarovska

Анотація


У статті проведено аналіз систем туристичної освіти провідних країн Західної Європи, а саме Німеччини, Австрії, Швейцарії та Люксембургу, які об'єднанні у лінгвокраїнознавчу категорію «німецькомовні країни». Виявлено особливості інституційної та дисциплінарної складових професійної освіти в сфері туризму, визначено та охарактеризовано освітньо-кваліфікаційні рівні структурної моделі туристичної освіти, означено основні функції професійних закладів сфери туризму, окреслено особливості підготовки майбутніх фахівців в означених країнах. З'ясовано, що структурна модель туристичної освіти в означених країнах включає траєкторію отримання професійної кваліфікації, види навчальних закладів, спектр професійних спеціальностей та освітніх ступенів. Встановлено, що визначальною перевагою базової туристичної освіти в німецькомовних країнах є дуальна система підготовки майбутніх фахівців, що передбачає паралельне навчання в освітньому закладі та на туристичному підприємстві. Характерною особливістю вищої туристичної освіти є бінарна структура, в якій традиційний університетський сектор існує паралельно зі сектором неуніверситетської вищої освіти. Встановлено, що спільною ознакою систем туристичної освіти в німецькомовних країнах є гнучкість навчального процесу та узгодженість освітніх рівнів у професійних закладах. Визначено, що дотримання принципів послідовності та наступності, спрямованість на забезпечення майбутніх фахівців можливостями здобути належну фахову підготовку згідно з їх потребами і здібностями є базовими принципами неперервності освіти в сфері туризму. Доведено, що значна конкуренція організаторів туристичної освіти в німецькомовних країнах сприяє їх прагненню слідувати кращим міжнародним освітнім стандартам, постійній модернізація змісту фахової підготовки, а також співпраці у сфері вищої туристичної освіти з закладами-партнерами за межами Євросоюзу, що у підсумку інтенсифікує студентську мобільність і академічну активність


Ключові слова


туристична освіта; вища освіта; німецькомовні країни; дуальна освіта; освітня інтернаціоналізація

Повний текст:

PDF

Посилання


Pro zatverdzhennia Derzhavnoi prohramy rozvytku turyzmu na 2002–2010 roky (2002). Postanova Kabinetu ministriv Ukrainy No. 583. 29.04.2002. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/583-2002-%D0%BF

Knodel, L. V. (2007). Teoriia i praktyka pidhotovky fakhivtsiv sfery turyzmu v krainakh-chlenakh Vsesvitnoi turystskoi orhanizatsii [Theory and practice of vocational training of skilled workers in tourism in UNWTO's member states]. Ternopil, 40.

Fedorchenko, V. K. (2004). Teoretychni ta metodychni zasady pidhotovky fakhivtsiv dlia sfery turyzmu [Theoretical and methodological principles of vocational training of future skilled workers in tourism]. Kyiv: Word, 472.

Zakordonets, N. I. (2012). Mozhlyvosti realizatsii peredovykh idei shveitsarskoho dosvidu profesiinoi pidhotovky maibutnikh fakhivtsiv sfery turyzmu u vyshchykh navchalnykh zakladakh Ukrainy [Possibilities for implementation of advanced ideas of Swiss experience of vocational training of future skilled workers in tourism within higher education establishments of Ukraine]. Scientific papers of Ternopil nation. ped university by V. Hnatyuk. Issue: Pedagogy, 3, 135–144.

Weiermair, K., Bieger, T. (2005). Tourism Education in Austria and Switzerland: Past Problems and Future Challenges. Journal of Teaching in Travel and Tourism, 5 (1-2), 39–60. doi: http://doi.org/10.1300/j172v05n01_03

Airey, D., Tribe, J., Benckendorff, P., Xiao, H. (2014). The Managerial Gaze: the long tail of tourism education and research. Journal of Travel Research, 54 (2), 139–151. doi: http://doi.org/10.1177/0047287514522877

Fomenko, N. A. (2005). Pedahohika vyshchoi shkoly: metodolohiia, standartyzatsiia turystskoi osvity [Higher School Pedagogy: Methodology, Standardization of Tourist Education]. Kyiv: Word, 216.

Tapasei, W., Kalwajin, E., Wightman, P., Wightman P. (1997). Introduction to Tourism. New Zealand, 29.

Hochschule Stralsund – University of Applied Sciences. Available at: https://www.hochschule-stralsund.de

Swiss Institute for Management & Hospitality (SWISS IM&H). Available at: http://swissimh.ch/info/

Duale Hochschule Baden Württemberg Ravensburg. Available at: https://www.ravensburg.dhbw.de/startseite.html

Sporthotel Pontresina. Available at: https://www.sporthotel.ch/

Hotelleriesuisse. Available at: https://www.hotelbildung.ch/de/pub/index.cfm

Tourismusschule Bad Hofgastein. Available at: https://ts-badhofgastein.at/warum-bad-hofgastein/


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Про затвердження Державної програми розвитку туризму на 2002–2010 роки: Постанова Кабінету міністрів України № 583. 29.04.2002. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/583-2002-%D0%BF

Кнодель Л. В. Теорія і практика підготовки фахівців сфери туризму в країнах-членах Всесвітньої туристської організації: автореф. … дис. д-ра пед. наук. Тернопіль, 2007. 40 с.

Федорченко В. К. Теоретичні та методичні засади підготовки фахівців для сфери туризму: монографія. Київ: Слово, 2004. 472 с.

Закордонець Н. І. Можливості реалізації передових ідей швейцарського досвіду професійної підготовки майбутніх фахівців сфери туризму у вищих навчальних закладах України // Наукові записки Тернопільського нац. пед. університету ім. В. Гнатюка. Серія: Педагогіка. 2012. № 3. С. 135–144.

Weiermair K., Bieger T. Tourism Education in Austria and Switzerland: Past Problems and Future Challenges // Journal of Teaching in Travel and Tourism. 2005. Vol. 5, Issue 1-2. P. 39–60. doi: http://doi.org/10.1300/j172v05n01_03 

The Managerial Gaze: the long tail of tourism education and research / Airey D., Tribe J., Benckendorff P., Xiao H. // Journal of Travel Research. 2014. Vol. 54, Issue 2. P. 139–151. doi: http://doi.org/10.1177/0047287514522877 

Фоменко Н. А. Педагогіка вищої школи: методологія, стандартизація туристської освіти: навч. пос. Київ: Слово, 2005. 216 с.

Introduction to Tourism / Tapasei W., Kalwajin E., Wightman P., Wightman P. New Zealand: Open Polytechnic, 1997. 29 p.

Hochschule Stralsund – University of Applied Sciences. URL: https://www.hochschule-stralsund.de

Swiss Institute for Management & Hospitality (SWISS IM&H). URL: http://swissimh.ch/info/

Duale Hochschule Baden Württemberg Ravensburg. URL: https://www.ravensburg.dhbw.de/startseite.html

Sporthotel Pontresina. URL: https://www.sporthotel.ch/

Hotelleriesuisse. URL: https://www.hotelbildung.ch/de/pub/index.cfm

Tourismusschule Bad Hofgastein. URL: https://ts-badhofgastein.at/warum-bad-hofgastein/Copyright (c) 2019 Olesia Samokhval, Natalia Voinarovska

ISSN 2519-4984 (Online), ISSN 2519-4976 (Print)