DOI: https://doi.org/10.15587/2519-4984.2019.164524

Pedagogical mastership of the higher school teacher of XXI century: sinergy of virtual and real in the educational space

Alla Semenova

Abstract


The article studies the essence and peculiarities of the development of pedagogical mastership of a higher school teacher in the synergetic combination of virtual and real in the educational space. It is substantiated, that transformation processes of the information-digital educational space of Ukraine need new scientific studies of the pedagogical mastership development. That is why the pedagogical mastership development of a high school teacher in the synergetic combination of virtual and real in the educational space is a very urgent task, because it is associated with social self-organization in changing conditions of modernity. Today the post-non-classic psycho-synergetic studying methodology of the human psychics gains its new development in the socio-humanitarian sphere. It is proved, that the specificity of psycho-measuring environments from the aspect of the post-non-classic methodology of psycho-synergy is in the internal psychic character and is conditioned by states of psychics.  It is explained by the fact that external irrigators don’t directly determine human reactions – they are mediated by “internal conditions”. It is revealed, that pedagogical mastership provides self-organization of the high level of professional activity on the reflexive base in the synergetic combination of virtual and real in the modern educational space. Under modern conditions of virtual and modern worlds pedagogical mastership remains the “extremely felt activity of planning the future word of mankind”. There are concretized peculiarities of the influence of transformation processes of the information-digital educational space on the modern generation. Most important requirements to pedagogical mastership under conditions of transformation processes of the information-digital educational space that will influence the modern generation are concretized: the modern teacher is an active user of the Internet, who must understand his/her own responsibility at interactions in social networks; an aim of the “school of future” is to adapt education to unique characteristics of each pupil, developing moral-ethic qualities; introduction of on-line education reduces financial costs at intensifying the emotional-positive influence of feedback in education; integral study of the educational space in the triad “past – present – future”. Directions of the development of pedagogical mastership of a higher school teacher of XXI century are explained on the example of the work of the Educational-consulting Center of ONPU “Pedagogical mastership of a higher school teacher”

Keywords


pedagogical mastership; psycho-synergy; information-digital educational space; self-organization; self-development; educational-scientific portal

References


Metodolohichnyi seminar «Informatsiino-tsyfrovyi osvitnii prostir Ukrainy: transformatsiini protsesy i perspektyvy rozvytku» (2019). NAPN Ukrainy. Available at: http://naps.gov.ua/ua/press/announcements/1515/

Agarwal, A. (2019). Three Education Trends That Will Revolutionize The Workplace In 2019. Forbes. Available at: https://www.forbes.com/sites/anantagarwal/2019/01/02/three-education-trends-that-will-revolutionize-the-workplace-in-2019/#a3da6c463638

Perekrest, Yu. (2019). Try osvitni trendy 2019 roku — za versiieiu hendyrektora osvitnoi platformy edX. Osvitoriia. Available at: https://osvitoria.media/news/try-osvitni-trendy-2019-roku-za-versiyeyu-gendyrektora-osvitnoyi-platformy-edx

Pocheptsov, G. G. (2019). Kak sozdayutsya novye identichnosti. Psyfactor. Available at: https://psyfactor.org/lib/poch-identity.htm?fbclid=IwAR0MRUsmMT67Ar4z3kPyTTzkb0NnTheyrFq2lnXb2QQXDz6rogssJBX_y7w

Fukuiama, F. (2019). Proty polityky identychnosti. Arhument. URL: http://argumentua.com/stati/frens-s-fukuyama-proti-pol-tiki-dentichnost

Kuznetsov, K. A., Shhelin, P. A. (2014). Natsional'naya identichnost' i ustoychivaya gosudarstvennost. Sravnitel'naya politika, 1, 31–36.

Kremen, V. H. (Ed.) (2014). Synerhetyka i osvita. Kyiv: Instytut obdarovanoi dytyny, 348.

Semenova, A. V. (2009). Paradyhmalne modeliuvannia u profesiinii pidhotovtsi maibutnikh uchyteliv. Odessa: Yurydychna literatura, 504.

Semenova, A. V. (2016). Tsinnisnyi vymir dosvidu subiektiv pedahohichnoi dii. Odessa: Bondarenko M. O., 436.

Khaken, G. (1991). Informatsiya i samoorganizatsiya. Makroskopicheskiy podkhod k slozhnym sistemam. Moscow: Mir, 240.

Ershova-Babenko, I. V. (2009). Mesto psikhosinergetiki v postneklassike. Postneklassika: filosofiya, nauka, kul'tura. Saint Petersburg: Izdatel'skiy dom «Mіr», 460–490.

Ershova-Babenko, I. V. (2005). Psikhosinergeticheskie strategii chelovecheskoy deyatel'nosti: kontseptual'naya model'. Vinnitsa: NOVA KNYGA, 360.

Ershova-Babenko, Y. V. (2009). Filosofiia osvity. Psykhosynerhetychnyi pidkhid. Problemy intehratsii ukrainskoi medychnoi osvity u svitovyi osvitnii prostir. Ternopil: Ukrmedknyha, 86–87.

Khaken, G. (2001). Printsipy raboty golovnogo mozga: sinergeticheskiy podkhod k aktivnosti mozga, povedeniyu i kognitivnoy deyatel'nosti. Moscow: PER SE, 353.

Semenova, A. V. (2015). Pedahohichna maisternist I. A. Ziaziuna – maiak dlia pedahohiv za poklykanniam. Problemy ta perspektyvy formuvannia natsionalnoi humanitarno-tekhnichnoi elity, 42 (46), 56–65.

Ziaziun, I. A. (2000). Pedahohika dobra: idealy i realii. Kyiv: MAUP, 312.

Ziaziun, I. A. (2008). Filosofiia pedahohichnoi dii. Kyiv; Cherkasy: ChNU im. B. Khmelnytskoho, 608.

Ziaziun, I. A. (Ed.) (2008). Pedahohichna maisternist. Kyiv: Bohdanova A. M., 376.

Nikolaev, S. (2018). Cekretnyy proekt Ilona Maska: kak rabotaet shkola Ad Astra, kotoruyu on postroil dlya svoikh detey. Proman. Available at: http://proman.com.ua/8418-raskryt-sekretnyj-proekt-ilona-maska-kak-rabotaet-shkola-ad-astra-kotoruyu-on-postroil-dlya-svoih-detej/

Filosofiia dlia startapera: navishcho pidpryiemtsiu ta aitishnyku humanitarni nauky (2018). Ain. URL: https://ain.ua/2018/12/17/filosofiya-dlya-startapera-navishho-pidpriyemcyu-ta-ajtishniku-gumanitarti-nauki/?fbclid=IwAR2qc0J7or7brovJLRPdXyxV9NWGt4F-eOo_-HNaSNZHEushAqqkGOTXfxk

Bowles, N. (2019). Human Contact Is Now a Luxury Good. The New York Times. Available at: https://www.nytimes.com/2019/03/23/sunday-review/human-contact-luxury-screens.html

Kolesova, H. V. (2017). Khto taki «iksy» ta «ihreky» i yak yim porozumitysia z «zetamy». Pedrada. Portal osvitian Ukrainy. Available at: https://www.pedrada.com.ua/article/1236-qqq-17-m3-15-03-2017-hto-tak-ksi-ta-greki-yak-m-porozumtisya-z-zetami?ustp=F&utm_medium=letter&utm_source=lettertnews&utm_campaing=le

Shotton, P., Shaffner, N. (1984). Dzhon Lennon v moey zhizni. Steyn End Dey. Available at: https://www.livelib.ru/book/1001554357/about-dzhon-lennon-v-moej-zhizni-pit-shotton

Ekimova, L. V. (2013). Ot schastlivogo uchitelya – k schastlivomu ucheniku: feliksologicheskoe napravlenie v obrazovanii. Sovremennaya pedagogika, 4. Available at: http://pedagogika.snauka.ru/2013/04/1776

Shhurkova, N. E. (2002). Kak vospitat' schastlivogo. Feliksologiya vospitaniya. Moscow: Pedagogicheskoe obshhestvo, 80.

Gippenreyter, Yu. B. (2008). Psikhologicheskaya teoriya deyatel'nosti. Motivatsionnyy aspekt. Psychology OnLine.Net. Available at: http://www.psychology-online.net/articles/doc-1028.html

Kremen, V. (2018). Filosofsko-pedahohichna spadshchyna akademika Ivana Ziaziuna v konteksti modernizatsii osvity. Filosofiia i psykholohiia pedahohichnoi dii. Estetyka i etyka pedahohichnoi dii, 17, 9–19.

Ziaziun, I. A. (2004). Filosofiia pedahohichnoho svitohliadu. Profesiina osvita: pedahohika i psykholohiia. Ukrainsko-polskyi zhurnal, 6, 209–222.

Vasianovych, H. P. (2015). Filosofsko-pedahohichni idei u Ya-kontseptsii Akademika Ivana Ziaziuna. Problemy ta perspektyvy formuvannia natsionalnoi humanitarno-tekhnichnoi elity. Idei akademika Ivana Ziaziuna u pratsiakh yoho uchniv i soratnykiv. Kharkiv: NTU «KhPI», 42 (46), 3–15.

Semenova, A. V. (2014). Emotsiine usvidomlennia yak konstrukt otsiniuvannia dynamiky rozvytku pedahohichnoi maisternosti vykladachiv vyshchykh tekhnichnykh navchalnykh zakladiv: psykhopedahohichnyi pidkhid. Teoriia i praktyka upravlinnia sotsialnymy systemamy, 4, 58–68.

Cazden, C., Cope, B., Fairclough, N., Gee, J. et. al. (1996). A pedagogy of multiliteracies: Designing social futures. Harvard Educational Review, 66 (1), 60–93. doi: http://doi.org/10.17763/haer.66.1.17370n67v22j160u

Kress, G., Van Leeuwen, T. (2001). Multimodal discourse: The modes and media of contemporary communication. London: Edward Arnold, 10–12.

Wenger, E., McDermott, R., Synder, W. M. (2002). Cultivating communities of practice. Boston: Harvard Business School Press, 54–120.


GOST Style Citations


Методологічний семінар «Інформаційно-цифровий освітній простір України: трансформаційні процеси і перспективи розвитку» // НАПН України. 2019. URL: http://naps.gov.ua/ua/press/announcements/1515/

Agarwal A. Three Education Trends That Will Revolutionize The Workplace In 2019 // Forbes. 2019. URL: https://www.forbes.com/sites/anantagarwal/2019/01/02/three-education-trends-that-will-revolutionize-the-workplace-in-2019/#a3da6c463638

Перекрест Ю. Три освітні тренди 2019 року — за версією гендиректора освітньої платформи edX // Освіторія. 2019. URL: https://osvitoria.media/news/try-osvitni-trendy-2019-roku-za-versiyeyu-gendyrektora-osvitnoyi-platformy-edx

Почепцов Г. Г. Как создаются новые идентичности // Psyfactor. 2019. URL: https://psyfactor.org/lib/poch-identity.htm?fbclid=IwAR0MRUsmMT67Ar4z3kPyTTzkb0NnTheyrFq2lnXb2QQXDz6rogssJBX_y7w

Фукуяма Ф. Проти політики ідентичності // Аргумент. 2019. URL: http://argumentua.com/stati/frens-s-fukuyama-proti-pol-tiki-dentichnost

Кузнецов К. А., Щелин П. А. Национальная идентичность и устойчивая государственность // Сравнительная политика. 2014. № 1. С. 31–36.

Синергетика i освіта: монографія / ред. Кремень В. Г. Київ: Інститут обдарованої дитини, 2014. 348 с.

Семенова А. В. Парадигмальне моделювання у професійній підготовці майбутніх учителів: монографія. Одеса: Юридична література, 2009. 504 с.

Семенова А. В. Ціннісний вимір досвіду суб’єктів педагогічної дії: монографія. Одеса: Бондаренко М. О., 2016. 436 с.

Хакен Г. Информация и самоорганизация. Макроскопический подход к сложным системам. Москва: Мир, 1991. 240 с.

Ершова-Бабенко И. В. Место психосинергетики в постнеклассике // Постнеклассика: философия, наука, культура: монография. Санкт-Петербург: Издательский дом «Міръ», 2009. С. 460–490.

Ершова-Бабенко И. В. Психосинергетические стратегии человеческой деятельности: концептуальная модель: монография. Винница: NOVA KNYGA, 2005. 360 с.

Ершова-Бабенко И. В. Філософія освіти. Психосинергетичний підхід // Проблеми інтеграції української медичної освіти у світовий освітній простір. Тернопіль: Укрмедкнига, 2009. С. 86–87.

Хакен Г. Принципы работы головного мозга: синергетический подход к активности мозга, поведению и когнитивной деятельности. Москва: ПЕР СЭ, 2001. 353 с.

Семенова А. В. Педагогічна майстерність І. А. Зязюна – маяк для педагогів за покликанням // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти. 2015. № 42 (46). С. 56–65.

Зязюн І. А. Педагогіка добра: ідеали і реалії: наук.-метод. пос. Київ: МАУП, 2000. 312 с.

Зязюн І. А. Філософія педагогічної дії: монографія. Київ; Черкаси: ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2008. 608 с.

Педагогічна майстерність: підручник / ред. Зязюн І. А. Київ: Богданова А. М., 2008. 376 с.

Николаев С. Cекретный проект Илона Маска: как работает школа Ad Astra, которую он построил для своих детей // Proman. 2018. URL: http://proman.com.ua/8418-raskryt-sekretnyj-proekt-ilona-maska-kak-rabotaet-shkola-ad-astra-kotoruyu-on-postroil-dlya-svoih-detej/

Філософія для стартапера: навіщо підприємцю та айтішнику гуманітарні науки // Ain. 2018. URL: https://ain.ua/2018/12/17/filosofiya-dlya-startapera-navishho-pidpriyemcyu-ta-ajtishniku-gumanitarti-nauki/?fbclid=IwAR2qc0J7or7brovJLRPdXyxV9NWGt4F-eOo_-HNaSNZHEushAqqkGOTXfxk

Bowles N. Human Contact Is Now a Luxury Good // The New York Times. 2019. URL: https://www.nytimes.com/2019/03/23/sunday-review/human-contact-luxury-screens.html

Колесова Г. В. Хто такі «ікси» та «ігреки» і як їм порозумітися з «зетами» // Педрада. Портал освітян України. 2017. URL: https://www.pedrada.com.ua/article/1236-qqq-17-m3-15-03-2017-hto-tak-ksi-ta-greki-yak-m-porozumtisya-z-zetami?ustp=F&utm_medium=letter&utm_source=lettertnews&utm_campaing=le

Шоттон П., Шаффнер Н. Джон Леннон в моей жизни. Стейн Энд Дэй, 1984. URL: https://www.livelib.ru/book/1001554357/about-dzhon-lennon-v-moej-zhizni-pit-shotton

Екимова Л. В. От счастливого учителя – к счастливому ученику: феликсологическое направление в образовании // Современная педагогика. 2013. № 4. URL: http://pedagogika.snauka.ru/2013/04/1776

Щуркова Н. Е. Как воспитать счастливого. Феликсология воспитания. Москва: Педагогическое общество, 2002. 80 с.

Гиппенрейтер Ю. Б. Психологическая теория деятельности. Мотивационный аспект // Psychology OnLine.Net. 2008. URL: http://www.psychology-online.net/articles/doc-1028.html

Кремень В. Філософсько-педагогічна спадщина академіка Івана Зязюна в контексті модернізації освіти // Філософія і психологія педагогічної дії. Естетика і етика педагогічної дії. 2018. № 17. С. 9–19.

Зязюн І. А. Філософія педагогічного світогляду // Професійна освіта: педагогіка і психологія. Українсько-польський журнал. 2004. № 6. С. 209–222.

Васянович Г. П. Філософсько-педагогічні ідеї у Я-концепції Академіка Івана Зязюна // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти: зб. наук. пр. Ідеї академіка Івана Зязюна у працях його учнів і соратників: матер. міжнар. наук.-практ. конф. Харків: НТУ «ХПІ», 2015. № 42 (46). С. 3–15.

Семенова А. В. Емоційне усвідомлення як конструкт оцінювання динаміки розвитку педагогічної майстерності викладачів вищих технічних навчальних закладів: психопедагогічний підхід // Теорія і практика управління соціальними системами. 2014. № 4. С. 58–68.

A pedagogy of multiliteracies: Designing social futures / Cazden C., Cope B., Fairclough N., Gee J. et. al. // Harvard Educational Review. 1996. Vol. 66, Issue 1. P. 60–93. doi: http://doi.org/10.17763/haer.66.1.17370n67v22j160u 

Kress G., Van Leeuwen T. Multimodal discourse: The modes and media of contemporary communication. London: Edward Arnold, 2001. P. 10–12.

Wenger E., McDermott R., Synder W. M. Cultivating communities of practice. Boston: Harvard Business School Press, 2002. P. 54–120.Copyright (c) 2019

ISSN 2519-4984 (Online), ISSN 2519-4976 (Print)