Подання

Надсилання статей

Вже маєте Ім'я користувача/Пароль для видання ScienceRise. Pharmaceutical Science?
Увійдіть на сайт

Потрібні Ім'я користувача/Пароль?
Зареєструйтеся

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх подань необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

 

Керівництва для авторів

Вимоги до оформлення тексту

 

 

 1. Формат сторінки – А4, книжкова
 2. Шрифт – Times New Roman
 3. Розмір шрифту – 14
 4. Інтервал – 1,5
 5. Абзацний відступ – 1,25 мм
 6. Вирівнювання – по ширині
 7. Поля документа – 20 мм
 8. Обсяг – від 10 до 30 сторінок
 9. Мова статті: українська, російська, англійська, польська, французька, німецька

 

Структура статті

 

 • УДК
 • НАЗВА СТАТТІ НА МОВІ СТАТТІ
 • І. Б. Прізвище, І. Б. Прізвище.... мовою статті
 • НАЗВА СТАТТІ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ
 • ІІ. Б. Прізвище, І. Б. Прізвище.... англійською мовою
 • Анотація мовою статті (150–300 слів). Обов'язково повинна містити чітко виділені цілі, методи, результати дослідження та висновки
 • Ключові слова мовою статті (10 слів)
 • Розширена анотація англійською мовою (150–300 слів). Обов'язково повинна містити чітко виділені цілі, методи, результати дослідження та висновки (приклад)
 • Ключові слова англійською мовою (10 слів)

 

 

Розділи:

 • Вступ
 • Постановка проблеми у загальному вигляді, актуальність теми та її зв'язок із важливими науковими чи практичними питаннями
 • Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор
 • Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, якій присвячена стаття
 • Формулювання цілей (завдання) статті
 • Виклад основного матеріалу дослідження (методів та об'єктів) з обґрунтуванням отриманих результатів
 • Висновки з проведеного дослідження і перспективи подальшого розвитку даного напрямку
 • Література (список використаних джерел інформації, оформлений згідно ДСТУ ГОСТ 7.1: 2006)
 • References (список використаних джерел інформації, оформлений згідностандарту АРА)
 • Відомості про авторів російською, українською та англійською мовами:

           – П.І.Б. (повністю)
           – Посада, вчене звання, вчений ступінь
           – Місце роботи
           – Робоча адреса
           – Відомості про наявність друкованих творів у загальнодержавних та міжнародних базах даних (допускається приблизна кількість)
           – Контактні телефон і e-mail для листування
           – Ідентифікаційний номер ORCID. ID ORCID Ви можете зареєструвати на сайті orcid.org

 

Оформлення малюнків/таблиць

 1. Малюнки/таблиці наводяться в тексті статті, без обтікання.
 2. Заголовки таблиць і підписи малюнків наводяться також в тексті статті (табл. 1, рис. 1).
 3. Всі малюнки повинні бути у форматі JPG.
 4. У таблиці не повинно бути порожніх клітинок.

 

Зверніть увагу! Друкована версія журналу виходить у чорно-білому варіанті.

За бажанням автора можливо кольорове зображення малюнків, схем тощо, що обумовлюється при підготовці статті до друку за додаткову плату.

 

Оформлення списку використаної літератури:

1. Посилання на використані джерела оформляються у міру появи в тексті у квадратних дужках [1, 2, 3–10]. Гіперпосилання не допускаються.

2. Бібліографічний список оформлюється в кінці статті згідно ДСТУ ГОСТ 7.1: 2006та стандарту АРА.

 

Редакція залишає за собою право редакційної правки статті.

Статті, відіслані авторам на виправлення, повинні бути повернені до редакції не пізніше, ніж через 4 дні після отримання. В авторській коректурі допускається виправлення лише помилок автора.

 

Разом з рукописом необхідно надіслати:

 • підписаний ліцензійний договір (приклад) та супровідний лист (приклад)
 • Для авторів, які не є громадянами України, необхідний ліцензійний договір, наведений за формою нижче. Підпис автора (авторів) повинна бути завірена печаткою відділу кадрів установи, де працює автор (автори) або печаткою факультету (ліцензійний договір - завантажити зразок; супровідний лист - завантажити зразок)
 • чи потрібен Вам друкований екземпляр з Вашою статтею (вкажіть кількість)
 • адреса для відправки друкованої копії журналу (повинна збігатися з адресою, зазначеною в пункті 6.2 ліцензійного договору);
 • Рекомендацію від доктора фармацевтичних наук (якщо в авторів статті немає доктора наук): вказати ПІБ доктора наук українською мовою; роздрукувати сторінку статті з відомостями про авторів і рекомендацією з підписом доктора наук

 

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.

 1. Всі вимоги до оформлення  тексту виконано
 2. Всі вимоги до оформлення  назви статті виконано
 3. Всі вимоги до оформлення  анотацій російською та українською виконано
 4. Всі вимоги до оформлення  ключових слів виконано
 5. Всі вимоги до оформлення  тексту виконано
 6. Всі вимоги до структурованості статті виконано
 7. Всі вимоги до оформлення  рисунків виконано
 8. Всі вимоги до оформлення  таблиць виконано
 9. Всі вимоги до оформлення посилань на літературні джерела в тексті виконано
 10. Всі вимоги до оформлення списку джерел у розділі Література виконано
 11. Всі вимоги до оформлення  анотації англійською мовою виконано
 12. Всі вимоги до оформлення  списку літератури англійською мовою (References) виконано
 13. Всі вимоги до оформлення  відомостей про авторів виконано
 

Положення про авторські права

Наше видання використовує положення про авторські права CREATIVE COMMONS для журналів відкритого доступу. 

Автори, які публікуються у цьому журналі, погоджуються з наступними умовами:

1. Автори залишають за собою право на авторство своєї роботи та передають журналу право першої публікації цієї роботи на умовах ліцензії Creative Commons Attribution License, котра дозволяє іншим особам вільно розповсюджувати опубліковану роботу з обов'язковим посиланням на авторів оригінальної роботи та першу публікацію роботи у цьому журналі.

2. Автори мають право укладати самостійні додаткові угоди щодо неексклюзивного розповсюдження роботи у тому вигляді, в якому вона була опублікована цим журналом (наприклад, розміщувати роботу в електронному сховищі установи або публікувати у складі монографії), за умови збереження посилання на першу публікацію роботи у цьому журналі.

 

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.