Подання

Надсилання статей

Вже маєте Ім'я користувача/Пароль для видання ScienceRise. Pharmaceutical Science?
Увійдіть на сайт

Потрібні Ім'я користувача/Пароль?
Зареєструйтеся

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх подань необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

 

Керівництва для авторів

Типи статей

До розгляду для публікації у журналі «ScienceRise. Pharmaceutical Science» приймаються:

– експериментальні статті: наукові роботи повинні містити глибокі та якісні інноваційні дослідження, бути науково обґрунтованими та спрямованими на використання їх у практичній фармації, надавати важливі відомості широкому колу вітчизняного і міжнародного наукового товариства. В експериментальних статтях має бути присутній теоретично обґрунтований дизайн експерименту, коректна інтерпретація результатів проведеного дослідження та висновки, спрямовані на практичне використання одержаних результатів.

– оглядові статті: наукові роботи повинні містити критичний огляд та ретроспективний аналіз вітчизняної та іноземної літератури за останні роки щодо тематики дослідження за найбільш актуальними проблемами практичної фармації. Мінімальна кількість джерел для оглядової статті – 100.

– короткі повідомлення: наукові роботи містять результати досліджень без детального опису експерименту і мають на меті швидке інформування про практичний результат. Віднесення публікації до короткого повідомлення проводиться на етапі подання статті, про що робиться відповідна помітка.

 

У всіх статтях повинні бути дотримані правила біоетики

Для ліцензійного програмного забезпечення, яке було використано при проведенні дослідження, повинні бути вказані номери ліцензій.

 

Коли Ви надсилаєте рукопис до журналу «ScienceRise: Pharmaceutical Science», його зміст не повинен збігатися з будь-якими іншими Вашими рукописами або рукописами Ваших співавторів, які знаходяться на розгляді або прийняті до публікації в інших журналах.

 

Додатки та додаткові матеріали

Автори, які бажають опублікувати електронні додаткові матеріали до своєї статті (файли Excel, зображення, аудіо- та відеофайли), можуть відправити ці файли разом з рукописом.

 

Вимоги до оформлення тексту: 

 1. Формат сторінки - А4, книжкова
 2. Шрифт - Times New Roman
 3. Розмір шрифту - 14
 4. Інтервал - 1,5
 5. Абзацний відступ - 1,25 мм
 6. Вирівнювання - по ширині
 7. Поля документа - 20 мм з усіх боків
 8. Обсяг - від 10 сторінок
 9. Мова статті: українська, російська, англійська, польська, французька, німецька 

Структура статті: 

УДК

НАЗВА СТАТТІ УКРАЇНСЬКОЮ, РОСІЙСЬКОЮ ТА АНГЛІЙСЬКОЮ МОВАМИ

І. Б. Прізвище, І. Б. Прізвище.... українською, російською та англійською мовами

Анотація українською, російською та англійською мовами (200-250 слів, не менше 1800 знаків). В анотації повинні бути виделі розділи: мета, матеріали та методи, результати, висновки.

Ключові слова українською, російською та англійською мовами (10 слів)

 

Основні розділи статті:

1. Вступ

Вступ повинен надати читачеві всю інформацію (в тому числі довідкового характеру), необхідну для того, щоб зрозуміти Ваші дослідження, і причини, за якими Ви їх проводите.

У розділі статті "Вступ" також необхідно надати порівняння аналогічних фармацевтичних систем в інших країнах. 

У цьому розділі статті необхідно створити background (передумови до проведення дослідження: дати загальне розуміння проблеми, якою Ви займаєтеся, і аргументовано обґрунтувати актуальність Вашого дослідження).

Необхідно дати відповідь на питання: «Яке питання / проблема вивчається і чому це актуально?»

 

Цей розділ статті також повинен дати відповідь на питання про необхідність проведеного автором дослідження.

Аргументація на користь необхідності проведення автором дослідження повинна включати вичерпне обґрунтування наступних двох моментів:

 1. Що саме не було вивчено попередниками?
 2. Чому це важливо було вивчати?

Дана частина розділу пишеться на підставі публікацій періодичних наукових видань (книги, підручники, монографії та до таких не належать). Огляд періодики з проблеми, що досліджується автором, повинен включати джерела не більше 10-річної давності і обов'язковий огляд закордонних наукових періодичних видань з проблеми, що досліджується автором. Кількість іноземних джерел повинна бути не менше 70 %. Допустимий рівень самоцитування – не більше 30 %. Обов'язковою при використанні посилань на літературні джерела є критичний аналіз даних джерел, тобто вказівка того, що авторам цих робіт вдалося досягти, а чого не вдалося. При цьому бажаний такий аналіз по кожному джерелу (використання широкого діапазону посилань типу «в роботах [3–7]» не припустимо).

ПОРАДА: Ви можете скористатися електронними ресурсами відкритого доступу наукової періодики усього світу з Кокнаровской бібліотеки. Пошук може бути виконаний за ключовими словами Вашої тематики англійською мовою. 

Необхідно висвітлити невирішені іншими вченими частини досліджуваної проблеми і вказати на «нішу» досліджень, не зайняту іншими вченими в даній проблемі.

Важливо! Найчастіше в якості обґрунтування необхідності авторського дослідження вказується на те, що даний предмет (питання) в науковій літературі «не описаний» або ж «описаний недостатньо». Це жодним чином не може вважатися аргументованим обґрунтуванням. Недостатньо послатися на факт, що «дана проблема ще не вивчалася», тому що цілком можливо, що її і не потрібно вивчати!

 

Мета дослідження. Формулювання мети дослідження повинно бути виконано так, щоб стало зрозумілим, яким чином можна заповнити «нішу» досліджень (тобто відповісти на питання: «що саме потрібно зробити, щоб усунути прогалину знань, пов'язану з наявністю невирішених іншими вченими частин загальної проблеми? »)

Мета дослідження, що формулюється автором, може являти собою і формулювання Гіпотези, яку автор хотів підтвердити або спростувати.

 

2. Планування (методологія) досліджень

У розділі наводиться наукове обґрунтування вибору матеріалів (об'єктів), методів дослідження і послідовності виконання експерименту для досягнення поставленої мети.

Для планування наукових досліджень автори повинні використовувати основні принципи концепції Quality by design та / або аналіз ризиків для досягнення поставленої мети.

Планування експерименту реалізовується за допомогою розрахунків, діаграм, дерева рішень тощо.

 

3. Матеріали та методи

У цьому розділі статті необхідно детально описати всі матеріали, які використовувалися в дослідженні з висвітленням джерела отримання; обладнання та методи (методики), за допомогою яких проводилися дослідження.

Матеріали і методи повинні бути описані настільки детально, щоб дослідження можна було повторити.

Даний розділ необхідно структурувати відповідно до наступного опису результатів та їх обговорення.

 

При проведенні аналітичних досліджень слід докладно описати пробопідготовку зразків.

Рецензент може попросити первинні дані у авторів (спектри, хроматограми тощо) при сумнівній або некоректній, на його думку, інтерпретації даних.

 

Всі експерименти на тваринах повинні відповідати рекомендаціям ARRIVE і проводитися відповідно до Закону Великобританії про тварин (наукових процедурах) 1986 року і відповідними керівними принципами або Директивою ЄС 2010/63 / EU про захист використовуваних тварин для наукових цілей.

 

Для дослідження, в якому учасниками є люди, автори повинні визначити комітет, який схвалює дослідження, переконатися, що робота була проведена відповідно до Кодексу етики Всесвітньої медичної асоціації (Гельсінська Декларація) і включити в свій рукопис заяву, що підтверджує отримання інформованої згоди від усіх учасників.

 

Проспективні клінічні випробування повинні бути зареєстровані до початку реєстрації пацієнтів за посиланням або в аналогічному загальнодоступному сховищі (випробування, в яких основною метою є визначення фармакокінетики, є виключенням).

 

Для опису біологічних зразків людини ми рекомендуємо звернутися до керівних принципів звітності BRISQ (звітність за біологічними зразками для підвищення якості дослідження) і забезпечити надання характеристик як мінімум рівня 1.

 

Публікація зображень учасників при дослідженнях на людях. При публікації ідентифікованих зображень учасників дослідження автори повинні включити в опубліковану статтю заяву, що підтверджує отримання інформованої згоди на публікацію зображень. Всі розумні заходи повинні бути прийняті для захисту анонімності пацієнта. Чорні смуги над очима не є прийнятним засобом анонімізації. У деяких випадках ми можемо наполягати на отриманні доказів інформованої згоди авторів. Зображення без відповідної згоди будуть видалені з публікації.

 

Рукописи, в яких повідомляється про експерименти, пов'язаних з використанням людських ембріонів і гамет, людських ембріональних стовбурових клітин і пов'язаних з ними матеріалів, а також клінічне застосування стовбурових клітин, повинні включати підтвердження того, що всі експерименти були виконані згідно з відповідними керівними принципами і правилами.

Рукопис повинен включати етичну заяву, в якій вказані інституційні та / або ліцензійні комітети, які схвалювали експерименти і описують будь-які відповідні деталі.

 

Експерименти з рослинами або мікроорганізмами, взятими з-за меж країни авторів, повинні були проводитися зі спеціальним дозволом.

Ботанічна ідентичність. Для кожної лікарської рослини, що культивується, повинна бути встановлена та задокументована її ботанічна ідентичність — наукова назва (сорт, вид, підвид/різновид, автор та родина). Також повинна бути зазначена загальна назва (за наявності такої) місцевою та англійською мовами. За необхідності слід також вказувати іншу відповідну інформацію, зокрема назву культурного сорту рослини, її екотип, хемотип та фенотип.

Для культурних сортів рослин, доступних у продажу, треба зазначати її назву, а також дані постачальника. У випадку збирання, розведення, розповсюдження та вирощування лендрейсів у певному регіоні, лінію слід описувати за її місцевою назвою, із зазначенням джерел походження насіннєвого, рослинного або паросткового матеріалу.

Селекція лікарських рослин. Де це прийнятно, види або ботанічні різновиди, які відбираються для культивування, повинні відповідати тим, що вказані у національній фармакопеї або рекомендовані іншими авторитетними національними документами країни кінцевого споживача. За відсутності таких національних документів вибір видів або ботанічних різновидів слід здійснювати на основі фармакопеї чи інших авторитетних документів інших країн. У випадку, коли лікарські рослини розглядаються вперше, зразки або ботанічні різновиди, відібрані для культивування, мають бути визначені та документально описані як сировина, що застосовується або описана у традиційній медицині країни походження.

 

Аналітичні дані повинні бути статистично оброблені з використанням відповідних програм.

 

При встановленні структури речовин автори повинні надавати достатню експериментальну інформацію, зокрема, наявні 1H і 13C ЯМР-спектри, рентгенівські кристалічні структурні визначення необхідні для комплексів металів.

Автор несе відповідальність за подання коректної хімічної номенклатури і термінології.

 

Повинно бути надано точний опис кожного набору даних, який показаний і повинен включати кількість біологічних повторів, кількість виконаних експериментів, а також опис і використання відповідних статистичних методів. Для перевірки значущості відмінностей в результатах слід використовувати відповідні статистичні методи. Термін «значущий» не слід використовувати, якщо не було проведено статистичний аналіз, і слід вказати значення ймовірності, що використовується для визначення значущості (зазвичай значення р). Рукописи, подані без доказів відтворюваності, будуть відхилені без офіційного розгляду.

 

5. Результати дослідження

Результати повинні бути представлені в логічному порядку, причому рекомендується приводити результати в порядку важливості, не обов'язково використовувати той порядок, в якому проводилися експерименти.

Не слід дублювати дані, які наведені на риснуках, графіках і в таблицях. Поширеною помилкою є приведення даних, відображених на рисунках і в таблицях в тексті статті. Замість цього в тексті статті слід узагальнити той матеріал, який читач знайде на рисунку / в таблиці або звернути увагу читача на головні пункти в наведеному рисунку або таблиці. Читачеві, як правило, легше читати дані в таблиці, ніж в тексті статті.

Уникайте надмірних рисунків і таблиць. Якщо даних для повноцінних таблиць і рисунків не вистачає, краще цю інформацію описати в тексті.

Всі наведені результати, які вимагають повторних випробувань, повинні бути статистично оброблені. Розробка методик аналізу і / або технології повинні супроводжуватися валідаційною характеристикою.

 

6. Обговорення результатів дослідження

У цьому розділі статті необхідно:

 • Обговорити Ваші результати в порядку від найбільш до найменш важливих.
 • Порівняти Ваші результати з результатами інших досліджень – наскільки може бути зазначено їх відповідність? Якщо немає, обговорити причини відмінностей. Надати порівняння аналогічних фармацевтичних систем в інших країнах.
 • Можна запропонувати додаткові дослідження для поліпшення або поглиблення отриманих результатів.
 • Описати, як отримані результати дослідження можуть бути впроваджені на практиці.
 • Обов'язково необхідно коротко описати обмеження Вашого дослідження і привести його можливі недоліки (це ні в якій мірі не применшить значимість Вашого дослідження, зате покаже, куди потрібно рухатися в подальшому Вам чи Вашим колегам).
 • Описати, чим Ваші результати можуть бути практично корисні і в яких саме умовах.

7. Висновки

В даному розділі статті обов'язково вкажіть ще раз основні узагальнюючі результати по Вашій роботі, звертаючи особливу увагу на відповідність висновків поставленій меті дослідження. Це означає, що висновки повинні відображати конкретні отримані автором результати, на підставі яких можна зробити заключення про наукову новизну і можливість практичного застосування результатів дослідження, викладених у статті.

 

Конфлікт інтересів

Необхідно вказати відсутність або наявність конфлікту інтересів. При наявності конфлікту інтересів необхідно конкретизувати.

 

Подяки (при наявності)

Перерахуйте тут тих людей/організації, які надали допомогу в ході проведення дослідження (наприклад, забезпечували мовну допомогу, допомогу в проведенні експериментів, фінансову допомогу тощо).

 

Література

список використаних джерел інформації, оформлений відповідно до стандарту АРА (джерела надаються мовою оригіналу).

 

References

список використаних джерел інформації, оформлений відповідно до стандарту АРА (джерела подаються англійською мовою (за наявності) або транслітом (при відсутності перекладу на англійську мову в джерелі).

 

Рекомендація від доктора наук (якщо в авторів статті немає доктора наук).

Увага! Ця рекомендація не є приводом для прийняття статті до публікації і не має відношення до процесу рецензування. Позитивне рішення про публікацію статті може бути прийнято редакцією тільки після успішного проходження етапів редагування та подвійного сліпого рецензування.

 

Для кожного з авторів необхідно вказати відомості українською, російською та англійською мовами:

 • ПІБ повністю
 • Науковий ступінь, звання
 • Кафедра
 • Місце роботи
 • Юридична адреса місця роботи
 • Е-mail
 • Контактний телефон
 • Кількість публікацій в українських виданнях (приблизно)
 • Кількість публікацій в іноземних індексованих виданнях (приблизно)
 • Індекс Хірша (при наявності)
 • Номер ORCID (обов'язково!) 

 

Поштова адреса для відправки друкованого примірника журналу (якщо Вам необхідно придбати друкований екземпляр журналу)

Обов'язково умова: одержувач і адреса повинні відповідати п. 6.2 ліцензійного договору

Оформлення у відповідності з прикладом:

Іванов Сергій Петрович
Відділення Нової пошти № 45 (м. Київ, вул. Ватутіна, 24)
Контактний тел .: + 38050-00-00-000 

 

Потенційний рецензент:

ПІБ
місце роботи
Контактний E-mail

 

Потенційний рецензент не повинен:


Вимоги до оформлення рисунків:

 1. Перед рисунком в тексті обов'язково йде посилання на рисунок у форматі рис. 1, рис. 2–4, рис. 5, а
 2. Кількість точок на дюйм не менше 300 dpi
 3. Рисунки мають бути згруповані.
 4. Підпис до рисунку має вигляд: «Рис. 1. Назва рисунку» або «Рис. 1. Назва рисунку: а – назва підрисунку; б – назва підрисунку»
 5. Якщо на рисунку представлена залежність або графік, то в підписі до рисунку мають бути розшифровані всі позначення, включаючи осі координат.
 6. Розміри написів на рисунках мають відповідати розміру Times New Roman 14.
 7. Написи на рисунках не мають бути виконані жирним або курсивом.
 8. Написи на всіх рисунках мають бути виконані в одному стилі.
 9. Увага! Друкована версія журналу виходить у ч/б варіанті.

 

Вимоги до оформлення таблиць:

 1. Шапка таблиці не має містити порожніх клітинок.
 2. Якщо у Вашому документі таблиця розривається на кілька сторінок, повторно робити підпис на новій сторінці не потрібно.
 3. Всі таблиці мають бути розташовані вертикально (на книжковій орієнтації листа в програмі Word). 

Вимоги до оформлення формул:

 1. Формули мають бути набрані в редакторі формул MathType.
 2. Посилання на формулу в тексті мають вигляд (1), (2)–(4).
 3. Формули мають бути пронумеровані.
 4. Формула є частиною тексту, тому після формули має стояти знак пунктуації: якщо далі йде нове речення, то крапка; якщо далі йде роз'яснення, то кома тощо.

Оформлення списку використанням літератури: 

 1. Джерел повинно бути не менше 20.
 2. Література повинна використовуватися переважно за останні 5-10 років. Слід уникати цитування підручників, довідників, науково-популярних інтернет-сайтів, енциклопедій тощо. Не менш 70 % використаної літератури повинні представляти дослідження зарубіжних авторів.
 3. Відсоткове співвідношення самоцитування – не більше 30 %.
 4. Посилання на літературні джерела в тексті статті вказуються в квадратних дужках, наприклад [1], [2, 3]. Гіперпосилання не припустимі.
 5. Використання широкого діапазону посилань типу «в роботах [3–7]» не припустимо.
 6. Посилання мають йти за порядком згадування у статті.
 7. На всі літературні джерела обов'язково мають бути посилання в тексті статті.
 8. Бібліографічний список оформлюється в кінці статті згідно стандарту АРА.

 

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.

 1. Всі вимоги до оформлення  тексту виконано
 2. Всі вимоги до оформлення  назви статті виконано
 3. Всі вимоги до оформлення  анотацій російською та українською виконано
 4. Всі вимоги до оформлення  ключових слів виконано
 5. Всі вимоги до оформлення  тексту виконано
 6. Всі вимоги до структурованості статті виконано
 7. Всі вимоги до оформлення  рисунків виконано
 8. Всі вимоги до оформлення  таблиць виконано
 9. Всі вимоги до оформлення посилань на літературні джерела в тексті виконано
 10. Всі вимоги до оформлення списку джерел у розділі Література виконано
 11. Всі вимоги до оформлення  анотації англійською мовою виконано
 12. Всі вимоги до оформлення  списку літератури англійською мовою (References) виконано
 13. Всі вимоги до оформлення  відомостей про авторів виконано
 

Положення про авторські права

Наше видання використовує положення про авторські права CREATIVE COMMONS для журналів відкритого доступу. 

Автори, які публікуються у цьому журналі, погоджуються з наступними умовами:

1. Автори залишають за собою право на авторство своєї роботи та передають журналу право першої публікації цієї роботи на умовах ліцензії Creative Commons Attribution License, котра дозволяє іншим особам вільно розповсюджувати опубліковану роботу з обов'язковим посиланням на авторів оригінальної роботи та першу публікацію роботи у цьому журналі.

2. Автори мають право укладати самостійні додаткові угоди щодо неексклюзивного розповсюдження роботи у тому вигляді, в якому вона була опублікована цим журналом (наприклад, розміщувати роботу в електронному сховищі установи або публікувати у складі монографії), за умови збереження посилання на першу публікацію роботи у цьому журналі.

 

Положення про конфіденційність

Редактори, автори та рецензенти зобов'язані зберігати конфіденційність усіх деталей процесу редагування та подвійного сліпого рецензування. Якщо інше не оголошено як частина відкритої рецензії, процес подвійного сліпого рецензування є конфіденційним і проводиться анонімно. Особистості рецензентів не розкриваються. Рецензенти повинні зберігати конфіденційність рукописів. Якщо рецензент бажає звернутися за порадою до колег при оцінці рукопису, рецензент повинен проконсультуватися з редактором і повинен забезпечити збереження конфіденційності і те, що імена будь-яких таких колег надаються журналу разом з остаточним звітом. Незалежно від того, чи публікується представлений рукопис в кінцевому підсумку, листування з журналом, звіти рецензентів і інші конфіденційні матеріали не повинні публікуватися, розголошуватися або іншим чином поширюватися без попередньої письмової згоди. Рецензенти знають, що наша політика полягає в тому, щоб зберегти їх імена в таємниці і що ми робимо все можливе для забезпечення конфіденційності.