DOI: https://doi.org/10.15587/2519-4852.2016.72812

Аналіз засобів та особливостей розробки курсу з навчальної дисципліни для системи дистанційної освіти

Ольга Євгеніївна Макарова

Анотація


У даній статті досліджуються особливості дистанційної освіти, зокрема, у фармацевтичному ВНЗ. Розглянуті тенденції впровадження у процес навчання сучасних інформаційних технологій.

Методи. У ході досліджень застосовані емпіричні емпіричні методи (спостереження, інформаційний пошукінформаційний пошук з тематики розвитку сучасних комп’ютерних технологій, та та розвитку дистанційної освіти дистанційної освіти (ДО), порівняння, виявлення переваг та недоліків дистанційної форми навчання відносно традиційних засобів навчання відносно традиційних засобів навчання); експериментальні методи методи (експеримент, моделювання, логічний синтез, в т.ч. гіпотетичні прогнозування); аналітичні аналітичні методи (вивчення та узагальнення, формалізація), за допомогою яких було проведено логічний аналіз та систематизацію ію дослідженої інформації, виявлені причинно-наслідкові зв’язки щодо проблематики ДО.

Результати. Визначені переваги та недоліки, а також особливості розробки курсу з дисципліни «Належні практики у фармації» для системи дистанційної освіти, перспективи впровадження дистанційного навчання у фармацевтичному ВНЗ для навчання провізорів.

Висновки. Визначено концепцію дистанційної освіти для провізорів, види і організаційні форми дистанційного навчання, негативні сторони та та переваги, перспективи розвитку дистанційної форми навчання


Ключові слова


дистанційна освіта; дистанційне навчання; дистанційні курси; перспективи дистанційної освіти

Повний текст:

PDF

Посилання


Makarova, O. E. (2016). The System of distance education: analysis of tools, forms, methods, advantages and disadvantages. Distance education – start from the present into the future, 170–175. Available at: http://dist.karazin.ua/

Rodіonov, O. V. (2011). Methodical bases of quality management of educational services institutions based on international standards. Visnyk DІTB, 15, 81–83.

Yasulaytis, V. A. (2005). Distance learning: guidance. Kyiv: MAUP, 72.

Dolgorukov, A. M. (Ed.) (2002). A practical guide for the tutor system Оpened education through distance technologies. Moscow: Center for intensive education technology, 21–44.

Annenkovа, I. P. Major trends in the quality management system of education in universities. GISAP. Available at: http://gisap.eu/ru/node/1326

Ilyenkovа, S. D. Іndicators of education quality. ELİTARİUM. Available at: http://www.elitarium.ru/2006/08/04/pokazateli_kachestva_obrazovanija.html

Davydovа, N. N. (2011). Development of quality management system: Management education. Narodnoe оbrasovanie, 9, 102–110.

Krasovskaya, O. Y. (2011). The role of education under current global conditions. Bulletin of the International Nobel Economic Forum, 1 (4), 182–188.

Naumov, V. V. (2012). Designing of an electron corporate course. Novorossiysk: Vernaja linija, 104.

Ovcharuk, A. V. (2006). Conceptual approaches to the use of open educational technologies and distance learning in foreign countries and their role in the modernization of education. Information technology and learning tools, 1.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Макарова, О. Є. Система дистанційної освіти: аналіз засобів, форм, методів, переваг та недоліків [Текст]: наук.-практ. конф. / О. Є. Макарова // Дистанційна освіта – старт із сьогодення в майбутнє. – 2016. – С. 170–175. – Режим доступу: http://dist.karazin.ua/

2. Родіонов, О. В. Методичні основи управління якістю освітніх послуг ВНЗ на основі міжнародних стандартів [Текст] / О. В. Родіонов // Вісник ДІТБ. – 2011. – № 15. – С. 81–83.

3. Ясулайтіс, В. А. Дистанційне навчання: методичні рекомендації [Текст] / В. А. Ясулайтіс. – К.: МАУП, 2005. – 72 с.

4. Практическое руководство для тьютора системы Открытого образования на основе дистанционных технологий [Текст] / под ред. А. М. Долгорукова. – М.: Центр интенсивных технологий образования, 2002. – С. 21–44.

5. Аннєнкова, І. П. Основні тенденції розвитку системи управління якістю освіти у ВНЗ [Електронний ресурс] / І. П. Аннєнкова // GISAP. – Режим доступу: http://gisap.eu/ru/node/1326

6. Ильенкова, С. Д. Показатели качества образования [Електронний ресурс] / С. Д. Ильенкова // ЭЛИТАРИУМ. – Режим доступу: http://www.elitarium.ru/2006/08/04/pokazateli_kachestva_obrazovanija.html

7. Давыдова, Н. Н. Разработка системы менеджмента качества: управление образованием [Текст] / Н. Н. Давыдова // Народное образование. – 2011. – № 9. – С. 102–110.

8. Красовська, О. Ю. Роль освіти в сучасних глобальних умовах [Текст] / О. Ю. Красовська // Бюлетень Міжнародного Нобелівського економічного форуму. – 2011. – № 1 (4). – С. 182–188.

9. Наумов, В. В. Проектирование корпоративного электронного курса [Текст] / В. В. Наумов. – Новороссийск: Верная линия, 2012. – 104 с.

10. Овчарук, О. В. Концептуальні підходи до застосування технологій відкритої освіти та дистанційного навчання у зарубіжних країнах та їх роль у процесах модернізації освіти [Текст] / О. В. Овчарук // Інфоримаційні технології і засоби навчання. – 2006. – № 1.Copyright (c) 2016 Ольга Євгеніївна Макарова

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2519-4852 (Online), ISSN 2519-4844 (Print)