DOI: https://doi.org/10.15587/2519-4852.2016.76351

Вивчення чинників, що впливають на якість підготовки фармацевтичних фахівців

Наталя Олександрівна Ткаченко, Богдан Петрович Громовик

Анотація


Мета: вивчення чинників, які вливають на якість підготовки сучасних фармацевтичних фахівців для можливості нівелювання інерційності розвитку реформи вищої фармацевтичної освіти та підвищення ефективності управління нею.

Результати. Проведена експертна оцінка впливу факторів, які на думку багатьох науковців та практиків впливають на якість підготовки випускників ВУЗів фармацевтичного спрямування. Експертами виступили спеціалісти фармації з 11 областей України. Сформовано дві групи факторів за вектором впливу на якість освітнього процесу: 1 – фактори позитивного впливу (увійшло 27 чинників), 2 – фактори негативного впливу (15 чинників). Лідируючі позиції серед позитивних факторів належать «залученню висококваліфікованих спеціалістів практичної фармації до навчального процесу» та «підвищенню якості практичної та теоретичної підготовки фармацевтичних фахівців з використанням інноваційних технологій». «Корупція у системі освіти та комерціалізація процесу навчання» є найактуальнішим фактором негативного впливу.

Висновки. Визначено фактори, які мають позитивний та негативний вплив на якість освіти і можуть формувати конкурентоспроможність випускників вищих навчальних закладів фармацевтичного спрямування. Обґрунтовано необхідність розробки нових мотиваційних важелів для практичної фармації щодо активного залучення приватного фармацевтичного бізнесу до процесу підготовки молодих спеціалістів. Отримані дані можуть бути використані для опрацювання стратегії подальшого реформування системи фармацевтичної освіти та розробці власних стратегічних і тактичних планів ВНЗ


Ключові слова


фармацевтична освіта; якість підготовки спеціалістів фармації; фактори впливу на якість

Повний текст:

PDF

Посилання


Slipchuk, V. L. (2015). Prohnostychni napriamy profesiinoi pidhotovky farmatsevtychnoi haluzi Ukrainy v umovakh yevrointehratsii [Prognostic Directions of Professional Training of Pharmacists for Pharmaceutical Industry in Terms of Ukraine's European Integration]. Narodna osvita. Elektronne naukove fahove vydannja, 2 (26). Available at: http://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=2853

Tolochko, V. M. (2010). Orhanizatsiino-ekonomichnyi napriamok v pisliadyplomnii osviti spetsialistiv farmatsii [Organizational-economic direction in postgraduate education specialist pharmacy]. Proceedings of scientific-practical conference with international participation “Postgraduate training pharmacy specialists in organizational and economic direction. Kharkiv. Available at: http://refs.in.ua/pislyadiplomna-pidgotovka-specialistiv-farmaciyi-za-organizaci.html

Demchenko, V. O., Ryzhov, O. A., Ivan'kova, N. A. (2014). Obgruntuvannia neobkhidnosti rozrobky kompetentnisnoi modeli navchannia fakhivtsia farmatsevtychnoi halyzi na osnovi adaptyvnoi intelektualnoi navchalnoi systemy [Substantiation of the necessity to develop a competency model of training specialist in pharmacy on the basis of intellectual educational system]. Current issues in pharmacy and medicine: science and practice, 2, 98–103.

Chernykh, V. P., Kotvitska, A. A., Ohar, S. V. (2016). Kompetentnisnyi pidkhid u stvorenni standartu vyshchoi osvity spetsialnosti “Farmatsiia” [Competence approach in creating a standard of higher education specialty "Pharmacy"] Vol. 1. Actual quality issues medical education (with remote connectivity Ukrainian universities with the help of video conferencing). Ternopil: TSMU, 86–88.

Kaidalova, A. V., Posylkina, O. V. (2015). Teoretyko-metodolohichni pidkhody do otsiniuvannia yakosti vyshchoi osvity reityngivvyahchykh navchalnykh zakladiv [Theoretical and methodological approaches to evaluating the quality of higher education in the context of world rankings of higher education institutions]. Pharmaceutical review, 4, 75–81.

Hromovyk, B. P., Horilyk, A. V. (2012). Nepererevna farmatsevtychna osvita v Ukraini: naukovo-metodychni aspekty upravlinsko-ekonomichnoi pidhotovky [Continual Pharmaceutical Education in Ukraine: scientific and methodological aspects of management and economic training]. Lviv: RASTR-7, 166.

Tolochko, V. M., Halii, L. V. (2013). Upravlinnia personalom farmatsevtychnykh ohanizatsii na osnovi kompetentsii [Personnel management pharmaceutical organizations on the basis of competence]. Kharkiv: Avista-VLT, 180.

Tkachenko, N. O., Knysh, Ye. H., Chervonenko, N. M. (2013). Formuvannia sotsialnoi vidpovidalnosti u systemi vyshchoi farmatsevtychnoi osvity [Formation of social responsibility in higher pharmaceutical education]. Pharmaceutical journal, 3, 23–28.

Unhurian, L. M., Hromovyk, B. P. (2014). Asymetriia informatsii na rivni pidhotovky farmatsevtychnykh fakhivtsiv [Asymmetry information at the level of preparation of pharmaceutical professionals]. Farmatsevtychnyi chasopys. 3, 61–64.

Hromovyk, B. P., Unhurian L. M. (2012). Obiednannia pidpryiemstv i hromadski orhanizatsii yak subiekty samorehuliuvannia natsionalnoho farmatsevtychnoho rynku [Association of enterprises and public organizations as subjects of national self-regulation of the pharmaceutical market]. Ukrainskyi medychnyi almanakh. 5 (15), 86–89.

Unhurian, L. M. (2014). Rol' obshchestvennyh organizacij i sub"ektov hozyajstvovaniya v samoregulirovanii farmacevticheskoj praktiki v Ukraine [The role of public organizations and business entities in the self-regulation of pharmacy practice in Ukraine]. Vestnik Yuzhno-Kazahstanskoj gosudarstvennoj farmacevticheskoj akademii, 2, 19–25.

5-y Mizhnarodnyi farmatsevtychnyi forum «APTEKY SVITU–2016». Fokus na patsiienta – holovnoho benefitsiara farmatsevtychnoho rynku [5th International Pharmaceutical Forum "PHARMACY WORLD 2016". Focus on the patient – the main beneficiary of the pharmaceutical market]. Apteka. Available at: http://www.apteka.ua/article/377244


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Сліпчук, В. Л. Прогностичні напрями професійної підготовки фахівців фармацевтичної галузі України в умовах євроінтеграції [Електронний ресурс] / В. Л. Сліпчук // Народна освіта. Електронне наукове фахове видання. – 2015. – № 2 (26). – Режим доступу: http://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=2853

2. Толочко, В. М. Організаційно-економічний напрямок в післядипломній освіті спеціалістів фармації [Текст]: наук.-практ. конф. / В. М. Толочко // Післядипломна підготовка спеціалістів фармації за організаційно-економічним напрямком. – Х.: Вид-во НФаУ, 2010. – Режим доступу: http://refs.in.ua/pislyadiplomna-pidgotovka-specialistiv-farmaciyi-za-organizaci.html

3. Демченко, В. О. Обґрунтування необхідності розробки компетентнісної моделі навчання фахівця фармацевтичної галузі на основі адаптивної інтелектуальної навчальної системи [Текст] / В. О. Демченко, О. А. Рижов, Н. А. Іванькова // Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики. – 2014. – № 2. – С. 98–103.

4. Черних, В. П. Компетентнісний підхід у створенні стандарту вищої освіти спеціальності «Фармація». Т. 1 [Текст]: мат. XIII Всеукр. наук.-практ. конф. / В. П. Черних, А. А. Котвіцька, С. В. Огарь // Актуальні питання якості медичної освіти (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-зв’язку). – Тернопіль: ТДМУ, 2016. – С. 86–88.

5. Кайдалова, А. В. Теоретико-методологічні підходи до оцінювання якості вищої освіти в контексті світових рейтингів вищих навчальних закладів [Текст] / А. В. Кайдалова, О. В. Посилкіна // Фармацевтичний часопис. – 2015. – № 4. – С. 75–81.

6. Громовик, Б. П. Неперервна фармацевтична освіта в Україні: науково-методичні аспекти управлінсько-економічної підготовки [Текст]: монографія / Б. П. Громовик, А. В. Горілик. – Львів: РАСТР-7, 2012. – 166 с.

7. Толочко, В. М. Управління персоналом фармацевтичних організацій на основі компетенцій [Текст]: монографія / В. М. Толочко, Л. В. Галій. – Х.: Ависта-ВЛТ, 2010. – 180 с.

8. Ткаченко, Н. О. Формування соціальної відповідальності у системі вищої фармацевтичної освіти [Текст] / Н. О. Ткаченко, Є. Г. Книш, Н. М. Червоненко // Фармацевтичний журнал. – 2013. – № 3. – С. 23–28.

9. Унгурян, Л. М. Асиметрія інформації на рівні підготовки фармацевтичних фахівців [Текст] / Л. М. Унгурян, Б. П. Громовик // Фармацевтичний часопис. – 2014. – № 3. – С. 61–64.

10. Громовик, Б. П. Об'єднання підприємств і громадські організації як суб'єкти саморегулювання національного фармацевтичного ринку [Текст] / Б. П. Громовик, Л. М Унгурян // Український медичний альманах. – 2012. – № 5 (15). – С. 86–89.

11. Унгурян, Л. М Роль общественных организаций и субъектов хозяйствования в саморегулировании фармацевтической практики в Украине [Текст] / Л. М. Унгурян // Вестник Южно-Казахстанской государственной фармацевтической академии. – 2014. – № 2. – С. 19–25.

12. 5-й Міжнародний фармацевтичний форум «АПТЕКИ СВІТУ–2016». Фокус на пацієнта – головного бенефіціара фармацевтичного ринку [Електронний ресурс]. – Аптека. – Режим доступу: http://www.apteka.ua/article/377244Copyright (c) 2016 Наталя Олександрівна Ткаченко, Богдан Петрович Громовик

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2519-4852 (Online), ISSN 2519-4844 (Print)