The social protection of children in the activities of the government organizations in east of Ukraine

Authors

DOI:

https://doi.org/10.25128/2520-6230.21.3.2

Keywords:

social protection, united territorial community, local government organization, social service, center of social services

Abstract

Summary The article examines the organization of local governments in the system of social protection of children in communities. The biggest challenge for the authorities, during an armed conflict is to create a safe environment for children and for those families who have lives in situation and need social assistance. As the analysis of theoretical and practical material and legislation shows, the support of international standards for child protection by the government contributes to reforms in Ukraine, which leads to the search for additional resources in communities and beyond. The author defines the concept of «social protection» as a set of statutory guarantees and actions by public authorities aimed at equalizing the situation of citizens regardless of age with other members of society in cases of social, political and other risks. A brief description of the legal framework, which determines the need for social protection of children, as well as a list of government agencies responsible for identifying a child in need of social protection. The author characterizes the groups of risk factors to which children are exposed in a peaceful life, and which are exacerbated in extreme situations. The protection of children in the study is presented in the form of circles that create a protective environment and which are violated or become fragmentary in emergencies. Necessary conditions for the social protection are the establishment and development of interaction and partnership between local governments, the executive branch, socio-pedagogical institutions and public organizations; creation of a system of social services in the territorial community, including for the protection of children. This is especially true in the context of the ongoing the military conflict in Eastern Ukraine, when threats increase tenfold and resources, unfortunately, are limited.

Author Biography

Kateryna Ihnatenko, Luhansk Taras Shevchenko National University

​<span id="__caret">_</span>Анотація. В статті досліджується функції органів місцевого самоврядування в системі соціального захисту дітей. Найбільшим викликом для влади під час збройного конфлікту є створення надійного середовища для дітей та для тих сімей, які мають складні життєві обставини або опинилися в групі ризику і потребують соціальної допомоги. Як показує зроблений аналіз теоретично-практичного матеріалу і законодавчих актів, підтримка міжнародних стандартів захисту дітей урядом сприяє реформам в Україні, що обумовлює пошук додаткових ресурсів в громадах та за їх межами. Автор визначає поняття «соціальний захист» як сукупність нормативно закріплених гарантій та дій з боку державних органів влади спрямованих на вирівнювання положення громадян не дивлячись на вік з іншими членами суспільства у випадках настання соціальних, політичних та інших видів ризиків. Подана стисла характеристика нормативно-правової бази, яка обумовлює необхідність соціального захисту дітей, а також перелік державних органів, які відповідають за виявлення дитини, що потребує соціального захисту. Автор характеризує групи чинників ризику, яким піддаються діти у мирному житті, та які загострюються в екстремальних ситуаціях. Захист дітей у дослідженні представлений у вигляді кіл, які створюють захисне середовище і які порушуються або набувають фрагментарного прояву в надзвичайних ситуаціях. Необхідними умовами соціального захисту є налагодження та розвиток взаємодії й партнерства між органами місцевого самоврядування, виконавчої влади, закладами соціально-педагогічного спрямування та громадськими організаціями; створення системи соціальних послуг у територіальній громаді, у тому числі для захисту дітей. Особливо це актуально в умовах воєнного конфлікту, який продовжується на Сході України, коли загрози збільшуються у десятки разів, а ресурси, нажаль, мають обмежений характер.

References

Візир, В.& Чернета, С. (2017). Соціальний захист дітей. Регіональна стратегія. Дніпропетровська область. Отримано з URL: https://decentralization.gov.ua/pics/upload/227-68182ec10b5b3ca08326d5756636df66.pdf [Vizyr, V, Cherneta, S. (2017). Social protection of children. Regional strategy. Dnipropetrovsk region. Retrieved from https://decentralization.gov.ua/pics/upload/227-68182ec10b5b3ca08326d5756636df66.pdf [in Ukrainian].

Ігнатенко, К. (2020). Органи місцевого самоврядування як суб’єкт системи соціального захисту дітей у територіальній громаді. Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Ушинського, випуск 3 (132), Одеса, 41-47 [Ihnatenko, K. (2020). The Local Governments as a Subject of the Child Protection System in the Local Community. Scientific Bulletin of the Ukrainian National Pedagogical University named K. Ushinsky, 3 (132), 41-47. [in Ukrainian].

Кияниця, З.,& Петрочко, Ж. (Ред.). (2017). Соціальна робота із вразливими сім’ями і дітьми. В 2-х ч.; Ч. І. Сучасні орієнтири та ключові технології. К. : ОБНОВА КОМПАНІ. [Kyyanytsya & Petrochko, (2017). Social work with the vulnerable families and children. The modern landmarks and key technologies: manual at 2 part. P. 1. – K.: OBNOVA KOMPANI, 2017. – 256 p. [in Ukrainian].

Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, №2342-IV (2020). URL: https: rada.gov.ua ) [The Low of Ukraine «About maintenance of organizational and legal conditions of social protection of orphans and children deprived of parental care». Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2342-15#Text [in Ukrainian].

Про забезпечення соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, №585 (2020). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/585-2020-%D0%BF [Resolution of the cabinet of Ministers of Ukraine «On ensuring social protection of children in difficult life circumstances». Retrieved from On ensuring social protection... | from 01.06.2020 No 585 (rada.gov.ua) [in Ukrainian].

Про місцеве самоврядування в Україні, №280/97-ВР (1997). URL: https: rada.gov.ua ) [The Low of Ukraine «About local self-government in Ukraine» Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/280/97-%D0%B2%D1%80#Text [in Ukrainian].

Про соціальні послуги, №2671-VIII (2019) URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/966-15 [The Law of Ukraine «On Social Services». Retrieved from http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/966-15 [in Ukrainian].

Рыбакова, Л. А., Бабынина, Т. Ф. (2015). Дети группы риска: особенности развития, психологопедагогические технологии работы с детьми группы риска. Казань: Издательство «Бриг» [Rybakova, L. & Babynina, T. (2015). The children at the group of risk: the features of development, psychological and pedagogical technologies for working with the children at the risk. Kazan: Brig Publishing House, 200 p. [in Russian].

Слозанська, Г. (2017). Чому варто спиратися на теорії соціальної роботи під час планування інтервенцій у практиці соціальної роботи в територіальній громаді: критичний аналіз. Збірник наукових праць «Педагогічні науки», №78 том 2, 204-209 [Slozanska, H. (2017). Why it is necessary to rely on the theory of social work when planning interventions in the practice of social work in the local community: a critical analysis. Collection of scientific works «Pedagogical sciences», 78 (2), 204-209. [in Ukrainian].

Published

2021-09-30

Issue

Section

RECENT ISSUES IN SOCIAL WORK