ПРОСТІР HOMO VIRTUALIS І ПОСТ-ЦИФРОВА ЕСТЕТИКА МУЗИКИ

Автор(и)

  • Olena Ryabinina Національний університет цивільного захисту України, Ukraine
  • Inna Kovalenko Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32461/2226-3209.4.2018.153054

Ключові слова:

простір, музика, Homo Virtualis, пост-цифрова естетика

Анотація

Мета роботи – аналіз віртуалізації мистецтва в аспекті просторової якості суб’єкта музичення. Методологія дослідження орієнтована на інтеграцію філософсько-естетичного інструментарію в культурологічне дискурсивне поле з застосуванням на комплементарній основі досвіду музикознавства, що відповідає міждисциплінарній специфіці предмета. Наукова новизна роботи полягає в інтерпретації феномена Homo Virtualis як компенсаторної онтологічної єдності, що у медіа-музиченні забезпечується взаємною представленістю ефекту безумовної даності світового простору і стихійної інтроспекції. Висновки. Віртуалізація є синтезом символічного і практичного сценаріїв освоєння світу, що у континуумі музики виражено цифровою ремінісценцією піфагорійської космогонії та нео-матеріальною тенденцією пост-цифрової естетики. Невербальна комунікація і здатність музики асимілювати різноякісний семіозис уможливили видозміну способу її існування: від події тексту – до буття-медіатора. Просторова якість Homo Virtualis активує афекти і соматичну пам’ять, унаочнює нерозривну єдність екзистенціальної істини і містифікації. Однак тим почасти висвітлюється суть музикального і мистецтва взагалі. Специфічний простір Homo Virtualis – це перформативна міфологема причетності. Дигітальний континуум поєднує трансформацію концептуального мистецтва і відмову від традиції. Отже, зворотною стороною радикальних зрушень виявляється масовизація, масо-видний стан свідомості, що в онтологічному аспекті є забуття. Водночас, у пост-цифровому досвіді постають глибинні істини сучасної людини та її світовідчуття.

Біографії авторів

Olena Ryabinina, Національний університет цивільного захисту України

доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри соціальних і гуманітарних дисциплін

Inna Kovalenko, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри філософії

Посилання

Адорно Т. Эстетическая теория / пер. с нем. А.В. Дранова. М.: Республика, 2001. 527 с.

Аристотель. Метафизика. М.: Эксмо, 2006. 608 с.

Бергер Л.Г. Звук и музыка в контексте современной науки и в древних космических представлениях. Пространственный образ как модель художественного стиля. Тбилиси: Изд-во Тбил. ун-та, 1989. 216 с.

Беркли Дж. Трактат о принципах человеческого знания. / Соч.; пер. с англ. И.С. Нарского. М.: Наука, 1978. С. 152-247.

Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть. М.: Добросвет, 2000. 387 с.

Гуссерль Э. Феноменология внутреннего сознания времени / Собр. соч. М.: РИГ «ЛОГОС». Изд-во «Гнозис», 1994. Т.1. 192 с.

Деникин А.А. Постцифровая эстетика в арт-практиках цифрового искусства. Обсерватория культуры. 2017. Т.14. №1. С. 36-45.

Жижек С. Как читать Лакана. URL: https://www.psyoffice.ru/4344-slavojj-zhizhek.-kak-chitat-lakana.-problemy-s.html

Журба М.А. Девіртуалізація віртуального: на вершині падіння. Луганськ: Ноулідж, 2013. – 349 с.

Журба М.А. Віртуальна реальність: різновекторні пошуки. Гілея. 2014. Вип. 86. С. 171-174.

Иенсен Т. Сергей Хоружий: «Практика себя». Искусство кино. 2000. № 12. URL: http://kinoart.ru/archive/2000/12/n12-article28

Ісаєв В.Д. Антропос цивілізації та теос культури : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. філос. наук : спец. 09.00.04 «Філософська антропологія, філософія культури». – Луганськ, 2012. 37 с.

Маркузе Г. Эрос и цивилизация. Одномерный человек: Исследование идеологии развитого индустриального общества / пер. с англ. А.А. Юдина. М.: ООО "Издательство ACT", 2002. 526 с.

Ницше Ф. Рождение трагедии из духа музыки. Малое собр. соч. – СПб.: Изд. Группа «Азбука-классика», 2010. С. 5-134.

Тавризян Г. М. Техника. Культура. Человек. М.: Наука, 1986. 200 с.

Хабермас Ю. Техника и наука как «идеология». М.: Праксис, 2007. 208 с.

Хайдеггер М. Исток художественного творения / пер. с нем. Михайлова А.В. М.: Академический проект, 2008. 528 с.

Хайдеггер М. Сборник статей. СПб.: РГХИ. 2004. 576 с.

Хоружий С. Виртуализация общения: антропологические угрозы и пути борьбы с ними: Материалы І Международной конференции «Электронные СМИ и православное пастырское душепопечение» (22 мая 2015г.). URL: https://www.pravmir.ru/akademik-sergey-horuzhiy-o-virtualizatsii-obshheniya-myi-dolzhnyi-ne-dopuskat-stroitelstva-anti-lestvitsyi/

Berry D. Critical Theory and the Digital. London: Bloomsbury Publ., 2014. 272 p.

Berry D. Post-Digital Humanities: Computation and Cultural Critique in the Arts and Humanities // Edicause Review. – 2014. – May 19 // David Berry. URL: https://er.educause.edu/articles/2014/5/postdigital-humanities-computation-and-cultural-critique-in-the-arts-and-humanities

Cascone K. The Aesthetics of Failure: “Post-Digital” Tendencies in Contemporary Computer Music. Computer Music Journal, 2000, vol.24, №4, pp.12-18. URL: https://www.mitpressjournals.org/doi/10.1162/014892600559489

Duckworth W. A Virtual Conversation With Jaron Lanier / By William Duckworth in October, 1, 2002 // New Music Box USA. URL: https://nmbx.newmusicusa.org/a-virtual-conversation-between-jaron-lanier-and-william-duckworth/7/

Duckworth W. Virtual Music: How the Web Got Wired for Sound / William Duckworth. London: Routledge, 2005. 209 p.

Finer J. Score for a Hole in the Groud [Електронний ресурс]. URL: http://www.scoreforaholeintheground.org/

Finer J. Longplayer. URL: https://longplayer.org/

Finer J. Longplayer Live London 2009. URL: https://vimeo.com/58274591

Fleischer R. How Music Takes Place: Excerpts From “Post-Digital Manifesto” // e-flux Journal # 42. URL: https://www.e-flux.com/journal/42/60255/how-music-takes-place-excerpts-from-the-post-digital-manifesto/

Flusser V. Vom Subjekt zum Projekt. Menschwerdung. Fr-a.-M. Bollmann. 1994. – 284 s.

Gann K. Minimal Music, Maximal Impact // New Music Box USA, 2001 / By Kyle Gann, on November, 1, 2001. URL: https://nmbx.newmusicusa.org/minimal-music-maximal-impact/

Lanier J. Virtually There: Three-dimensional tele-immersion may eventually bring the world to your desk. Scientific American, 2001, # 10. pp. 66. 75. URL: http://www.jaronlanier.com/cocodexintro/lanier01sciam.pdf

Roads K. Microsound. Cambridge, Massachusetts, London England. URL: https://archive.org/stream/CurtisRoadsMicrosound/Curtis_Roads-Microsound_djvu.txt

Roads K. Microsound. Cambridge, Massachusetts: MIT PRESS, 2001. URL: https://academic.oup.com/mts/article-abstract

Shapley G.J. Sound of failure: experimental electronic music in our post-digital era // OPUS at UTS. PhD & Masters Theses, Thesis 2012. URL: https://opus.lib.uts.edu.au/handle/10453/21813

The Nature of Creativity: Contemporary Psychological Perspectives/ Edited By Robert J. Sternberg . Cambridge University Press, 1988. 448 p.

Adorno, T. (2001). Esteticheskaya teoriya. (A. Dranov, Trans). Moscow: Respublika [in Russian].

Aristotel (2006). Metafizika. Moscow: Eksmo [in Russian].

Berger, L.G. (1989). Zvuk i muzyka v kontekste sovremennoy nauki i v drevnikh kosmicheskikh predstavleniyakh. Prostranstvennyy obraz kak model khudozhestvennogo stilya. Tbilisi: Izd-vo Tbil. un-ta [in Russian].

Berkli, Dzh. (1978). Traktat o printsipakh chelovecheskogo znaniya. (I. Narskiy, Trans). Moscow: Nauka [in Russian].

Bodriyyar, Zh. (2000). Simvolicheskiy obmen i smert. Moscow: Dobrosvet [in Russian].

Gusserl, E. (1994). Fenomenologiya vnutrennego soznaniya vremeni. Vol.1. Moscow: RIG «LOGOS». Izd-vo «Gnozis» [in Russian].

Denikin, A.A. (2017). Posttsifrovaya estetika v art-praktikakh tsifrovogo iskusstva. Observatoriya kultury, Vol.14, 1, 36-45 [in Russian].

Zhizhek, S. Kak chitat Lakana. Retrieved from https://www.psyoffice.ru/4344-slavojj-zhizhek.-kak-chitat-lakana.-problemy-s.html [in Russian].

Zhurba, M.A. (2013). Devirtualizatsiia virtualnoho: na vershyni padinnia. Luhansk: Noulidzh [in Ukrainian].

Zhurba, M.A. (2016). Virtualna realnist: riznovektorni poshuky. Hileia, issue 86, 171-174 [in Ukrainian].

Iensen, T. (2000). Sergey Khoruzhiy: «Praktika sebya». Iskusstvo kino, 12. Retrieved from http://kinoart.ru/archive/2000/12/n12-article28 [in Russian].

Іsaеv, V.D. (2012). Antropos tsivіlіzatsії ta teos kulturi. Extended abstract of doctor’s thesis. Lugansk [in Ukrainian].

Markuze, G. (2002). Eros i tsivilizatsiya. Odnomernyy chelovek: Issledovanie ideologii razvitogo industrialnogo obshchestva. (A.А. Yudin, Trans). Moscow: OOO "Izdatelstvo ACT" [in Russian].

Nitsshe, F. (2010). Rozhdenie tragedii iz dukha muzyki. Saint-Petersburg: Izd. Gruppa «Azbuka-klassika» [in Russian].

Tavrizyan, G.M. (1986). Tekhnika. Kultura. Chelovek. Moscow: Nauka [in Russian].

Habermas, YU. (2007). Tekhnika i nauka kak «ideologiya». Moscow: Praksis [in Russian].

Hajdegger, M. (2008). Istok hudozhestvennogo tvoreniya. (A.V. Mihajlov Trans). Moscow: Akademicheskij proekt [in Russian].

Hajdegger, М. (2004). Sbornik statej. Saint-Petersburg: RGHI [in Russian].

Khoruzhiy, S. (2015). Virtualizatsiya obshcheniya: antropologicheskie ugrozy i puti borby s nimi. Proceedings of the Іth International Conference «Electronic media and Orthodox pastoral care». Retrieved from https://www.pravmir.ru/akademik-sergey-horuzhiy-o-virtualizatsii-obshheniya-myi-dolzhnyi-ne-dopuskat-stroitelstva-anti-lestvitsyi/ [in Russian].

Berry, D. (2014). Critical Theory and the Digital. London: Bloomsbury Publ.

Berry, D. (May 19th 2014). Post-Digital Humanities: Computation and Cultural Critique in the Arts and Humanities. Edicause Review. Retrieved from https://er.educause.edu/articles/2014/5/postdigital-humanities-computation-and-cultural-critique-in-the-arts-and-humanities

Cascone, K. (2000). The Aesthetics of Failure: “Post-Digital” Tendencies in Contemporary Computer Music. Computer Music Journal, vol. 24, 4, 12-18. Retrieved from https://www.mitpressjournals.org/doi/10.1162/014892600559489

Duckworth, W. (October 1th 2002). A Virtual Conversation With Jaron Lanier. New Music Box USA. Retrieved from https://nmbx.newmusicusa.org/a-virtual-conversation-between-jaron-lanier-and-william-duckworth/7/

Duckworth, W. (2005). Virtual Music: How the Web Got Wired for Sound. London: Routledge.

Finer, J. (2012). Score for a Hole in the Groud. Retrieved from http://www.scoreforaholeintheground.org/

Finer, J. Longplayer. Retrieved from https://longplayer.org/

Finer, J. (2009). Longplayer Live London. Retrieved from https://vimeo.com/58274591

Fleischer, R. (2013). How Music Takes Place: Excerpts From “Post-Digital Manifesto”. e-flux Journal, 42. Retrieved from https://www.e-flux.com/journal/42/60255/how-music-takes-place-excerpts-from-the-post-digital-manifesto/

Flusser, V. (1994). Vom Subjekt zum Projekt. Menschwerdung. Fr-a.-M.: Bollmann [in German].

Gann, K. (November 1th 2001). Minimal Music, Maximal Impact. New Music Box USA. Retrieved from https://nmbx.newmusicusa.org/minimal-music-maximal-impact/

Lanier, J. (2001). Virtually There: Three-dimensional tele-immersion may eventually bring the world to your desk. Scientific American, 10, 66-75. Retrieved from http://www.jaronlanier.com/cocodexintro/lanier01sciam.pdf

Roads, K. Microsound. Cambridge, Massachusetts, London England. Retrieved from https://archive.org/stream/CurtisRoadsMicrosound/Curtis_Roads-Microsound_djvu.txt

Roads, K. (2001). Microsound. Cambridge, Massachusetts: MIT PRESS. Retrieved from https://academic.oup.com/mts/article-abstract

Shapley, G.J. (2012). Sound of failure: experimental electronic music in our post-digital era. OPUS at UTS. PhD & Masters Theses, Thesis 2012. Retrieved from https://opus.lib.uts.edu.au/handle/10453/21813

The Nature of Creativity: Contemporary Psychological Perspectives (1988). Cambridge University Press.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-11-27

Номер

Розділ

Мистецтвознавство