Кириченко В. В.

Доктор с.-г. наук, професор, академік НААН
Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН, Україна

Профіль Google Академія: посилання

Selected Publications:

  1. Kyrychenko, V. V. (2021). Sotsialni paradoksy profesiinoho rozvytku u suchasnomu ukrainskomu suspilstvi. Aktualni problemy teoretychnoi ta konsultatyvnoi psykholohii, 21–27.

  2. Kyrychenko, V. V. (2021). Psykholohiia pokolinnia «milenialiv». Aktualni problemy osobystisnoho zrostannia: Zbirnyk naukovykh prats za materialamy Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi internet-konferentsii, m. Zhytomyr.

  3. Kyrychenko, V. V., Lytvyniuk, Ya. M. (2020). Theoretical and legal aspects of the institution of dispute resolution with the participation of a judge in civil proceedings. Bulletin of Student Scientific Society, 2 (12), 176–181.

  4. Tolkachova, I. A., Kyrychenko, V. V. (2020). Porivnialno-pravovyi analiz zakhystu ekolohichnykh prav liudyny v ukraini ta Respublitsi Polshcha. Legal science, legislation and law enforcement practice: regularities and development trends. Lublin, 129–132. doi: http://doi.org/10.30525/978-9934-588-92-1-30 

  5. Bodrov, V., Boltivets, S., Devishvili, V., Zeier, E., Dubchak, I., Kyrychenko, V. V. et. al. (2020). Psykholohichnyi analiz vplyvu profesiinoho stresu na yakist psykhichnoho zdorovʼya pedahoha. Theoretical foundations of modern science and practice, 6, 372.

  6. Kyrychenko, V. V. (2020). Psychological analysis of personality tolerance to uncertainty in modern information society. Scientic Bulletin of Kherson State University. Series Psychological Sciences, 1, 133–138. doi: http://doi.org/10.32999/ksu2312-3206/2020-1-18 

  7. Mynets, T., Kyrychenko, V., Udovichenko, A. (2020). Evaluation of sunflower fertility restoration line according to pollen-forming ability and self-fertalization. Scientific reports of the National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, 2 (84). doi: http://doi.org/10.31548/dopovidi2020.02.006