Васько Н. І.

Доктор с.-г. наук, старший науковий співробітник
Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр’єва НААН, Україна

Scopus ID:  56986518200
Профіль Google Академія: посилання
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-2421-1625

Selected Publications:

  1. Vasko, N. (2020). Tip vzaimodeistviya genov i nasledumost produktivnosti u yarovogo yachmenya. 199–207.

  2. Vazhenina, O., Vasko, N. (2020). Izmenchivost steklovidnosti u pivovarennykh sortov yachmenya, 207–212.

  3. Kompanets, E. V., Kozachenko, M. R., Vasko, N. I., Naumov, A. G., Solonechniy, P. N., Sviatchenko, S. I. (2017). Combining ability of spring barley varieties in the direct diallel cross system. Vavilov Journal of Genetics and Breeding, 21 (5), 537–544. doi: http://doi.org/10.18699/vj17.271 

  4. Kozachenko, M. R., Naumov, A. G., Vasko, N. I., Solonechnyi, P. N., Solonechna, O. V., Vazhenina, O. Y., Zymohliad, A. V. (2019). Genetic patterns of breeding upon creation of the first Ukrainian waxy barley cultivar Shedevr. Faktori Eksperimental’noi Evolucii Organizmiv, 24, 104–108. doi: http://doi.org/10.7124/feeo.v24.1087 

  5. Zymohliad, O. V., Kozachenko, M. R., Vasko, N. I., Solonechnyi, P. M., Naumov, O. H., Vazhenina, O. Ye., Solonechna, O. V. (2019). Peculiarities of morpho-biological and valuable economic features in spring barley lines and cultivars. Plant Breeding and Seed Production, 116, 31–40. doi: http://doi.org/10.30835/2413-7510.2019.190451 

  6. Solonechnyi, P., Vasko, N., Naumov, A., Solonechnaya, O., Vazhenina, O., Bondareva, O., Logvinenko, Y. (2015). GGE biplot analysis of genotype by environment interaction of spring barley varieties. Zemdirbyste-Agriculture, 102 (4), 431–436. doi: http://doi.org/10.13080/z-a.2015.102.055 

  7. Vasko, N., Suprun, O., SHelyakina, T., Ilchenko, M., Vazhenina, O., Solonechnaya, O. (2020). Soderzhanie i zhirnokislotnyi sostav masla v zerne sortov yarovogo yachmenya, 227–233.