Essence argumentation of the teacher professional development of higher school: theoretical aspects

Authors

DOI:

https://doi.org/10.15587/2519-4984.2018.121988

Keywords:

development, professional development, teacher of higher education, professionally important qualities of a specialist

Abstract

The article is devoted to the analysis of the content and essence of the phenomenon «teacher professional development of higher education», the study of which is currently relevant in the context of the search for new socially significant benchmarks in the system of higher education and new requirements for the competitiveness of future teachers. The authors state that scholars turned to various aspects of this problem, in particular, in terms of psychological peculiarities of personality development, the construction of a future teacher professional qualites, as well as self-development and self-realization of a teacher in the process of carrying out professional activities in higher education.

As a result of the analysis carried out by the authors, it became clear that the phenomenon of professional development can be considered as one of the foundations of pedagogical activity of a teacher of a higher educational establishment; in the writings of academic scientists, this phenomenon is represented as a process of formation a subject of professional activity and involves quantitative and qualitative changes in the psychological characteristics of the individual, as a result of various actions in the process of professional activity. A lot of studies, the professional development is considered in close connection with personal and professional development, which involves self-realization, an incentive to creativity, the need to design their own professional level at different stages of the life's path

Author Biographies

Halyna Sotska, Pedagogical Education Institute and Adult Education of the National Academy of Educational Sciences M. Berlinskoho str., 9, Kyiv, Ukraine, 04060

Doctor of Pedagogical Sciences, Senior Researcher

Vadim Lisoviy, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University Kotsiubynskoho str., 2, Chernivtsi, Ukraine, 58012

PhD, Associate Professor, Head of Department

Department of Music

References

 1. Vygotskiy, L. S. (2005). Psikhologiya razvitiya cheloveka [Psychology of Human Development]. Moscow: Smysl; Eksmo, 1136.
 2. Zeer, E. F. (2015). Teoretiko-prikladnye osnovaniya psikhologii professionalnogo razvitiya [Theoretical and Applied Grounds of the Psychology of Professional Development]. Yekaterinburg: Izdatelstvo Rossiyskogo gosudarstvennogo professional'no-pedagogicheskogo universiteta, 194.
 3. Maksymenko, S. D. (2016). Poniattia osobystosti u psykhologhii [The concept of personality in psychology]. Psychology and personality, 1, 11–17.
 4. Leontev, A. N. (1959). Problemy razvitiya psikhiki [Problems of development of the psyche]. Moscow: Izdatelstvo Akademii pedagogicheskikh nauk RSFSR, 345.
 5. Vozniuk, O. V., Dubaseniuk, O. A. (Ed.) (2016). Kontseptsiia osobystosti pedahoha yak model produktyvnoi profesiinoi diialnosti [Concept of the personality of the teacher as a model of productive professional activity]. Akmedosiahnennia naukovtsiv Zhytomyrskoi naukovo-pedahohichnoi shkoly. Zhytomyr: Vydavnytstvo ZhDU im. I. Franka, 107–134.
 6. Ficula, M. M. (2006). Pedaghoghika vyshhoi shkoly [Pedagogy of high school]. Kyiv: Akademvydav, 352.
 7. Gluzman, A. V. (2001). Universitetskoe pedagogicheskoe obrazovanie: osnovnye polozheniya kontseptsii [University pedagogical education: the main provisions of the concept]. Problemy suchasnoi pedahohichnoi osvity. Seriia Pedahohika i psykholohiia, 3 (1), 9–14.
 8. Panova, N. V. (2009). Lichnostnoe razvitie pedagoga v nepreryvnom professionalnom obrazovanii [Personal development of a teacher in continuous vocational education]. Akademicheskiy vestnik Instituta obrazovaniya vzroslykh Rossiyskoy akademii obrazovaniya, 1 (18), 58–62. Available at: http://obrazovanie21.narod.ru/Files/2009-1_p058-62.pdf
 9. Pshenychna, L. V.; Sbruieva, A. A., Kozlova, O. H. (Eds.) (2014). Skladovi profesiinoho prostoru maibutnoho vykladacha. [Components of the professional space of the future teacher]. Teoretychni ta metodychni zasady mahisterskoi pidhotovky vykladacha vyshchoi shkoly. Sumy: Vydavnytstvo SumDPU im. A. S. Makarenka, 286–312.
 10. Seheda, N. A. (2011). Fenomenolohiia rozvytku liudyny v osvitnikh modeliakh [Phenomenology of human development in educational models]. Naukovyi visnyk Melitopolskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Bohdana Khmelnytskoho. Seriia: Pedahohika, 6, 53–61.
 11. Kremen, V. G. (Ed.) (2008). Encyklopediia osvity [Encyclopedia of Education]. Kyiv: Yurinkom Inter, 1040.
 12. Kodzhaspirova, G. M., Kodzhaspirov, A. Yu. (2005). Slovar po pedagogike [Dictionary of Pedagogy]. Moscow: IKTs «MarT»; Rostov on Don: Izdatelskiy tsentr «MarT», 448.
 13. Frolov, I. T. (Ed.) (2001). Filosofskiy slovar [Philosophical dictionary]. Moscow: Respublika, 719.
 14. Mitina, L. M. (2014). Psikhologiya lichnostno-professionalnogo razvitiya subektov obrazovaniya [Psychology of personal and professional development of subjects of education]. Moscow-Saint Petersburg: Nestor-Istoriya, 376.
 15. Syniavskyi, V. V. (2014). Profesioghramy i psykhoghramy profesii pedaghoghichnogho spriamuvannia [Professiograms and psychograms of professions of pedagogical direction]. Kirovoghrad: Imeks-LTD, 84.
 16. Rybalka, V. V. (2013). Psykhologhiia i pedaghoghika praci osobystosti [Psychology and pedagogy of personality work]. Kyrovoghrad: Imeks-LTD, 136.

Published

2018-01-29

How to Cite

Sotska, H., & Lisoviy, V. (2018). Essence argumentation of the teacher professional development of higher school: theoretical aspects. ScienceRise: Pedagogical Education, (1 (21), 22–26. https://doi.org/10.15587/2519-4984.2018.121988

Issue

Section

Pedagogical Education