Pedagogical conditions of implementation of the model for formation of the art culture of future artists-designers in the process of professional training

Authors

 • Anton Semenyuk Private higher education institution «Odessa College of Computer Technologies «Server» Polskyi descent, 1, Odessa, Ukraine, 65026, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-9148-827X

DOI:

https://doi.org/10.15587/2519-4984.2018.126193

Keywords:

culture, designers, methodology, model, component, training, process, condition, structure, artists

Abstract

The article determines and substantiates main pedagogical conditions of realizing the model of art culture formation of future artists-designers in the process of professional training. There was considered the essence of art culture of future artists-designers, presented as a complicated construction of a person that includes the totality of artistic abilities in the art sphere, conscious feelings, motives of artistic activity, readiness to realization of the creative potential through the harmonic transformation of reality and internal world for productive realization of educational and professional functions. There were grounded scientific approaches as to art culture formation in future specialists: competence, personal, culturological, axiological, integral. There were outlined components of the studied phenomenon: Gnostic, motivational, emotional-value, creative-operational, activity ones. There was characterized the model of art culture formation of future artists-designers in the process of professional training that includes the target block (represents the aim, task of formation), methodological block (provides the methodological strategy of formation), content block (reflects the content, structure, methodology of art culture formation), activity block (characterizes pedagogical conditions of formation), resulting block (demonstrate the dynamics of art culture formation. There are presented statements that are the base of the model of art culture formation of future artists-designers: formation of the studied phenomenon – the main aim; the competence approach favors formation; the model is based on principles, forms of professional formation, criteria, parameters, art culture formation levels; methodology of formation includes interactive learning methods; learning content corresponds to requirements of professional activity and so on. There was formulated the role of pedagogical conditions in realizing the model of art culture formation of future artists-designers in the process of professional training, namely elaboration of the program of activities of the special course “Art culture” using training technologies; stage formation of skills to produce art works from the theoretical comprehension of the essence of art culture to the practical realization of an artistic project; involvement of future artists-designers to creative art activity of the professional direction using computer technologies

Author Biography

Anton Semenyuk, Private higher education institution «Odessa College of Computer Technologies «Server» Polskyi descent, 1, Odessa, Ukraine, 65026

Lecturer

References

 1. Karpova, S. M. (2012). Kryterii ta pokaznyky sformovanosti khudozhno-profesiinoi kultury maibutnikh arkhitektoriv [Criteria and indicators of the formation of artistic and professional culture of future architects]. Naukovyi visnyk Pivdennoukrainskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni K. D. Ushynskoho, 7-8, 8–13.
 2. Kryts'ka, A. M. (2012). Psykholoho-pedahohichni umovy rozvytku profesiinoi kompetentnosti maibutnikh dyzaineriv [Psychological-pedagogical conditions of development of professional competence of future designers]. Kyiv, 289.
 3. Makar, Z. Yu. (2014). Vymohy do profesiinykh znan i vmin suchasnykh fakhivtsiv sfery dyzainu [Requirements for professional knowledge and skills of modern specialists in the sphere of design]. Naukovyi visnyk Chernivetskoho universytetu, 713, 108–116.
 4. Radkevych, V. O. (2010). Teoretychni i metodychni zasady profesiinoho navchannia u zakladakh proftekhosvity khudozhnoho profiliu [Theoretical and methodical principles of professional training in the institutions of vocational education of artistic profile]. Kyiv, 420.
 5. Fursa, O. (2011). Rozvytok dyzain-osvity v Ukraini i zarubizhzhi: istoryko-porivnialnyi aspekt [Development of design education in Ukraine and abroad: historical and comparative aspect]. Porivnialna profesiina pedahohika, 2, 112–124.
 6. Bohatyrova, H. A. (2007). Formuvannia khudozhnoi kultury maibutnikh uchyteliv pratsi zasobamy narodnoho mystetstva [Formation of artistic culture of future teachers of labor by means of folk art]. Krivoy Rog, 326.
 7. Chistyuhina, E. V. (2016). Formirovanie khudozhestvennoy kul'tury obuchayushheysya molodezhi v deyatel'nosti dosugovykh tsentrov vuzov [Formation of artistic culture of students in the activity of leisure centers of universities]. Orel, 120.
 8. Lazarev, M. A. (2013). Osvoenie khudozhestvennoy kul'tury v professional'nom stanovlenii sovremennogo uchitelya [Mastering of artistic culture in professional formation of modern teacher]. Moscow. 25.
 9. Boychuk, V. M. (2016). Teoretychni i metodychni osnovy khudozhno-hrafichnoi pidhotovky maibutnoho vchytelia tekhnolohii [Theoretical and methodological foundations of artistic and graphic preparation of the future teacher of technologies]. Kyiv, 873.
 10. Yahupov, V. V., Svystun, V. I. (2007). Kompetentnisnyi pidkhid do pidhotovky fakhivtsiv u systemi vyshchoi osvity [Competency Approach to the Training of Specialists in the Higher Education System]. Naukovi zapysky. Pedahohichni, psykholohichni nauky ta sotsial'na robota, 71, 3–8.
 11. Heval, V. Y. (2011). Rozvytok vykonavskykh umin u studentiv muzychno-pedahohichnykh fakultetiv pedahohichnykh vuziv v protsesi indyvidualnoho fortepiannoho navchannia [Development of executive skills of students of music-pedagogical faculties of pedagogical institutes in the process of individual piano learning]. Aktualni pytannia mystetskoi pedahohiky, 1, 139–143.

Published

2018-03-15

How to Cite

Semenyuk, A. (2018). Pedagogical conditions of implementation of the model for formation of the art culture of future artists-designers in the process of professional training. ScienceRise: Pedagogical Education, (3 (23), 4–7. https://doi.org/10.15587/2519-4984.2018.126193

Issue

Section

Pedagogical Education