Forming professional mobility of future pedagoges in conditions of pedagogical college

Authors

 • Valerii Ruzhytskyi Communal Higher Educational Establishment of Kyiv Regional Council Bila Tserkva Humanities Pedagogical College Yaroslava Mudrogo str., 37, Bila Tserkva, Kyiv region, Ukraine, 09107, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-5973-8913

DOI:

https://doi.org/10.15587/2519-4984.2019.169604

Keywords:

professional mobility, structure, conditions of formation of professional mobility, career guidance, adaptation, criteria

Abstract

The article is devoted to the issues of professional mobility formation of future primary school teachers. The essence of the concept "professional mobility" is defined, and the content analysis of the concept in scientific sources is conducted. We consider professional mobility of students as an integrative quality of the individual which allows: to get a qualitative solution of professional tasks in the established timeframes using the most effective technologies of future professional activity; to develop independently new technologies of professional activity on the speciality or related speciality, if necessary; to be active and communicatively competent in different situations.

The pedagogical conditions of the group of pedagogical factors of future teachers’ professional mobility formation in the pedagogical college are considered and the groups of approaches to the process of future teachers’ professional mobility formation are defined as: pedagogical, psychological, psychological and pedagogical, socio-economic. The pedagogical conditions, revealed in the article, are analysed as an integral part of the pedagogical system: they reflect various possibilities that influence the personal and professional aspects of the system, contributing to its successful functioning. The pedagogical conditions for the future teachers’ professional mobility formation in the conditions of the pedagogical college include: the creation of an innovative educational environment in the college, the formation of students’ creative activity, the implementation of the system-integrative organization of training students to the formation of students' professional mobility on the basis of systemic, synergetic, competence and subjective approaches .

The author reveals the structure of future teachers’ professional mobility formation in a pedagogical college. The components of the structure of the future teacher’s professional mobility are described. The criteria, indicators and levels of students’ professional mobility formation in the pedagogical college are defined and described

Author Biography

Valerii Ruzhytskyi, Communal Higher Educational Establishment of Kyiv Regional Council Bila Tserkva Humanities Pedagogical College Yaroslava Mudrogo str., 37, Bila Tserkva, Kyiv region, Ukraine, 09107

PhD, Director

References

 1. Korobko, N. V. (2016). Formuvannia profesiinoi mobilnosti maibutnikh mahistriv pedahohiky vyshchoi shkoly. Theory and methods of educational management, 1 (17), 4–14
 2. Sushentseva, L., Shevchuk, H., Dolnikova, L. (2016). Profesiina mobilnist pedahoha yak umova yoho konkurentozdatnosti na suchasnomu rynku osvitnikh posluh. Molod i rynok, 5, 6–12. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2016_5_3
 3. Grevceva, G. Ia., Balikaeva, M. B. (2016). Razvitie professionalnoi mobilnosti budushchikh inzhenerov v socialno kulturnoi srede VUZa. Sovremennye problemy nauki i obrazovaniia, 5, 4–6.
 4. Slastenin, V. A., Isaev, I. F., Shiianov, Е. N.; Slastenin, V. A. (Ed.) (2013). Pedagogika. Moscow: Izdatelskii centr "Akademiia", 576.
 5. Igoshev, B. M. (2014). Organizacionno-pedagogicheskaia sistema podgotovki professionalno mobilnykh specialistov v pedagogicheskom universitete. Еkaterinburg, 201.
 6. Zeer, E. F. (2014). Mnogoznachnost fenomena mobilnost v professionalnom obrazovanii. Available at: http://elar.rsvpu.ru/bitstream/123456789/670/1/spm_2014_04.pdf
 7. Nuzhnova, S. V. Sushchnost i struktura poniatiia professionalnoi mobilnosti v sovremennom obshchestve. Available at: http://www.rusnauka.com/Pedagog/185.html
 8. Karelova, R. A. (2016). Metodolohichni zasady formuvannia hotovnosti do profesiinoi mobilnosti u studentiv koledzhu. Aktualni problemy rozvytku svitovoi nauky. Kyiv: Tsentr naukovykh publikatsii, 55–58.
 9. Zeer, E. F. (2014). Socialno-profesionalnaia mobilnost uchashcheisia molodezhi kak faktor podgotovki k dinamicheskomu professionlanomu budushchemu. Obrazovanie i nauka, 8, 33–48.
 10. Piletska, L., Wawak, T. (2017). Professional Mobility of Student’s Youth. Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, 4 (1), 34–41. doi: http://doi.org/10.15330/jpnu.4.1.34-41
 11. Storo, J. (2012). The Difficult Connection between Theory and Practice in Social Pedagogy. The International Journal of Social Pedagogy. London: The Pra Social Pedagogy and the Centre for Understanding Social Pedagogy, Institute of Education, University of London, 17–29. doi: http://doi.org/10.14324/111.444.ijsp.2012.v1.1.003
 12. Węgrzyn, G. (2016). Mobilność zawodowa a sytuacja na rynku pracy, Studia ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 276, 137–147.
 13. Piletska, L. S. (2014).The Professional Mobility of the Personality: Social and Psychological Aspect. Luhansk: Knowledge Publishing House.
 14. Stakhiv, M., Boiko, H. (2017). Sociocultural Component of Teachers’ Professional Competence. Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, 4 (1), 110–116. doi: http://doi.org/10.15330/jpnu.4.1.110-116

Published

2019-06-26

How to Cite

Ruzhytskyi, V. (2019). Forming professional mobility of future pedagoges in conditions of pedagogical college. ScienceRise: Pedagogical Education, (3 (30), 4–9. https://doi.org/10.15587/2519-4984.2019.169604

Issue

Section

Pedagogical Education