Features of standardization and registration of dietary supplements compared to drugs

Authors

DOI:

https://doi.org/10.15587/2519-4852.2019.188726

Keywords:

standardization, registration, quality, finished medicines, dietary supplements, Ukrainian legislation

Abstract

The constant increase in the number of dietary supplements and the demand for them, as well as the progression of self-medication with the use of over-the-counter medicines, raises questions about their effectiveness, safety and bioequivalence. There are also questions about the criteria for ingredients, production, standardization and registration of finished medicines and dietary supplements.

The aim. The aim of the work is to summarize information on the features of standardization, certification and registration of dietary supplements in comparison with drugs in the territory of Ukraine.

Materials and methods. Data were collected and analyzed from the current scientific literature and regulatory documents to perform the research.

Results. Production, standardization and circulation of finished medicines and dietary supplements is carried out in accordance with the current legislation of Ukraine, international standards (ISO, ICH, GxP) and the requirements of the State Pharmacopoeia of Ukraine. According to these documents, the requirements for the quality of medicines and dietary supplements differ, but unlike ten years ago, today there can be increased regulation and control on the part of the state and law enforcement agencies to eliminate cases of falsification and circulation of unregistered means.

The current legislation of Ukraine regulating the production, quality and circulation of finished medicines harmonized with the EU puts forward requirements for providing the population with quality imported / domestic medicines. Regarding dietary supplements, the procedure of harmonization of the legislation of Ukraine with the EU has started, which in the future should lead to improvement of the quality of these remedies and increase of control from the state.

Discussion. We generalized requirements for the features of standardization and registration of dietary supplements in the territory of Ukraine, which must be observed in the manufacture, quality control, registration and sale of dietary supplements.

Conclusions. Simpler registration, implementation and wider market conditions (multi-level marketing system, Internet) lead to a rapid increase in the production of dietary supplements in Ukraine and their imports. We generalized information about the requirements for the quality of dietary supplements in comparison with finished medicines, and the features of their registration in the territory of Ukraine according to the current legislation

Author Biographies

Olena Bevz, National University of Pharmacy Pushkinska str., 53, Kharkiv, Ukraine, 61002

PhD, Assistant

Department of Medicinal Chemistry

Olga Kryvanych, Uzhhorod National University Narodna sq., 3, Uzhhorod, Ukraine, 88000

PhD, Associate Professor

Department of Pharmaceutical Disciplines

Andrii Fedosov, National University of Pharmacy Pushkinska str., 53, Kharkiv, Ukraine, 61002

Doctor of Pharmaceutical Sciences, Associate Professor, Chief Vice-Rector on Educational Work

Department of Medicinal Chemistry

Irina Sych, National University of Pharmacy Pushkinska str., 53, Kharkiv, Ukraine 61002

PhD, Associate Professor

Department of Medicinal Chemistry

Lina Perekhoda, National University of Pharmacy Pushkinska str., 53, Kharkiv, Ukraine, 61002

Doctor of Pharmaceutical Sciences, Professor, Head of Department

Department of Medicinal Chemistry

References

 1. Kucherenko, N., Gudzenko, A. (2017). The analysis of Ukrainian pharmaceutical market in the aspect of solid oral drugs with postponed action. ScienceRise: Pharmaceutical Science, 3 (7), 6–10. doi: http://doi.org/10.15587/2519-4852.2017.103327
 2. Brown, A. C. (2017). An overview of herb and dietary supplement efficacy, safety and government regulations in the United States with suggested improvements. Part 1 of 5 series. Food and Chemical Toxicology, 107, 449–471. doi: http://doi.org/10.1016/j.fct.2016.11.001
 3. Vinnikova, I. I., Ponomarenko, I. V., Hrebnov, H. M. (2015). Vplyv polityko-pravovoho faktoru na reklamu likarskykh zasobiv. Ekonomichnyi visnyk NTUU "KPI", 12, 339–345.
 4. Nemchenko, A. S., Mishchenko, V. I., Timofeiev, S. V., Vynnyk, O. V. (2017). Doslidzhennia vlastyvostei diietychnykh dobavok, likarskykh zasobiv ta kharchovykh dobavok v «piramidi zdorovia liudyny». Menedzhment ta marketynh u skladi suchasnoi ekonomiky, nauky, osvity, praktyky. Kharkiv, 380–381.
 5. Pro udoskonalennia orhanizatsii likuvalnoho kharchuvannia ta roboty diietolohichnoi systemy v Ukraini (2013). Nakaz MOZ Ukrainy No. 931. 29.10.2013. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z2205-13
 6. Pro likarski zasoby (1996). Zakon Ukrainy No. 123/96-VR. 04.04.1996. Available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/main/123/96- %D0 %B2 %D1 %80
 7. Pro zatverdzhennia Poriadku derzhavnoi reiestratsii (perereiestratsii) likarskykh zasobiv i rozmiriv zboru za yikh derzhavnu reiestratsiiu (perereiestratsiiu) (2005). Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy No. 376. 26.05.2005. Available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/376-2005- %D0 %BF
 8. Hubin, Yu. I. (2019). Problemy yakosti diietychnykh dobavok. Upravlinnia yakistiu v farmatsii. Kharkiv: NFaU, 29–31.
 9. Derzhavna Farmakopeia Ukrainy. Vol. 1 (2015). Kharkiv: Derzhavne pidpryiemstvo «Ukrainskyi naukovyi farmakopeinyi tsentr yakosti likarskykh zasobiv», 1128.
 10. Derzhavna Farmakopeia Ukrainy. Vol. 3 (2014). Kharkiv: Derzhavne pidpryiemstvo «Ukrainskyi naukovyi farmakopeinyi tsentr yakosti likarskykh zasobiv», 732.
 11. Kryzhanovska, A. V., Oproshanska, T. V. (2019). Kontrol yakosti diietychnykh dobavok. Upravlinnia yakistiu v farmatsii. Kharkiv: NFaU, 74.
 12. Suprun, E. V. (2018). Lekarstva i biologicheski aktivnye dobavki: sovremennii vzgliad na ocenku sootnosheniia effektivnost/bezopasnost. Zdorov’ia Ukraini 21 storіchchia, 3 (424). Available at: https://fp.com.ua/articles/lekarstva-y-byologychesky-aktyvnye-dobavky-sovremennyj-vzglyad-na-otsenku-sootnoshenyya-effektyvnost-bezopasnost/
 13. Ostanina, N. V., Kuznetsova, O. M. (2013). Stvorennia dodatkovoho rozdilu «Diietychni dobavky» Derzhavnoi farmakopei Ukrainy – shliakh do zabezpechennia naselennia ukrainy yakisnoiu produktsiieiu. Farmatsevtychnyi zhurnal, 1, 16–20.
 14. Pro zatverdzhennia Kontseptsii rozvytku farmatsevtychnoho sektoru haluzi okhorony zdorovia Ukrainy na 2011–2020 roky (2010). MOZ Ukrainy No. 769. 13.09.2010. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0769282-10
 15. Grizodub, A. I. (2014). Standartizovannye procedury validacii metodik kontrolia kachestva LS. Farmaciia Kazakhstana, 12, 18–25.
 16. Assuring the quality of test results. ORA LABORATORY PROCEDURE. Food and Drug Administration. Document No ORA – LAB 5.9. Available at: https://www.fda.gov/downloads/scienceresearch/fieldscience/laboratorymanual/ucm092168.pdf
 17. Pro zatverdzhennia Derzhavnykh hihiienichnykh pravyl i norm "Rehlament maksymalnykh rivniv okremykh zabrudniuiuchykh rechovyn u kharchovykh produktakh" (2013). Nakaz MOZ Ukrainy No. 368. 13.05.2013. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0774-13
 18. ICH Harmonized Tripartite Guideline: Q3A (R2) Impurities in new substances (2016). The international conference on harmonisation of technical requirements for registration of pharmaceuticals for human use (ICH), 15.
 19. ICH Harmonized Tripartite Guideline: Q3B (R2) Impurities in new drug products (2006). The international conference on harmonisation of technical requirements for registration of pharmaceuticals for human use (ICH), 14.
 20. Bevz, N., Georgiyants, V., Gryzodub, O. (2019). Algorithm for carrying out a procedure for verification of a spectrophotometric method for analysis of solid-dosed dosage forms according to the requirements of SPHU 2.0. ScienceRise: Pharmaceutical Science, 3 (19), 4–10. doi: http://doi.org/10.15587/2519-4852.2019.172046
 21. Malinina, N., Yevtushenko, O. (2017). The Order of Circulation of Dietary Supplements that Contain Food Additives on Ukrainian Pharmaceutical Market. Path of Science, 3 (5), 4.1–4.6. doi: http://doi.org/10.22178/pos.22-4
 22. Corby-Edwards, A. K. (2013). Regulation of Dietary Supplements. Congressional Research Service, 29. Available at: https://www.everycrsreport.com/files/20130506_R43062_114049f4d7a3ff8b80d37cffd2f432b95cad17a9.pdf
 23. Yavorski, T., Tomashyk, M., Borkovski, L. et. al. (2016). Zvit shchodo vidpovidnosti protsedury derzhavnoi reiestratsii likarskykh zasobiv v Ukraini zakonodavstvu ta standartam YeS. Available at: https://moz.gov.ua/uploads/0/350-ebrd_project_final_report_ukr_2016_11_30.pdf
 24. Tymchenko, O. V., Kotov, A. H. (2018). Ohliad zakonodavchykh zmin u sferi zabezpechennia yakosti diietychnykh dobavok v Ukraini. Farmakom, 4, 15–24.

Downloads

Published

2019-12-30

How to Cite

Bevz, O., Kryvanych, O., Fedosov, A., Sych, I., & Perekhoda, L. (2019). Features of standardization and registration of dietary supplements compared to drugs. ScienceRise: Pharmaceutical Science, (6 (22), 4–10. https://doi.org/10.15587/2519-4852.2019.188726

Issue

Section

Pharmaceutical Science