Validation of Ukrainian language versions of gender bias detection inventorie

Authors

DOI:

https://doi.org/10.25128/2520-6230.23.2.4

Keywords:

sexism, ambivalent sexism, gender biases, gender stereotypes, Bem Sex-Role Inventory, Ambivalent Sexism Inventory, Ambivalence Toward Men Іnventory

Abstract

One of the most common research tools for studying sexism is Sandra Bem's Gender Role Inventory and Peter Glick and Susan Fiske's Ambivalent Sexism Inventory. The aim of our work is to translate the original questionnaire texts for studying gender biases into Ukrainian and to conduct their validation with both professionals and social work clients. The validation of the translated research tools was carried out at the Kyiv Municipal Center for Social Services and included three focus groups with 23 professionals (social workers, psychologists) and a survey of 83 candidates for creating family education forms who underwent training at the center. Mathematical processing of the results was carried out using the IBM SPSS Statistics program, using comparative, descriptive, and correlation analysis. During the work with the questionnaires, participants in the study did not have difficulties in understanding the statements contained in the questionnaires or using the questionnaire keys. Analysis of the survey results using our translation of the S. Bem questionnaire indicates that almost one-third of respondents' answers about women contain high scores on the femininity scale, while their responses about men score high on the masculinity scale. The respondents' answers suggest that their perceptions of women and men as androgynous personalities are complemented by sex-typed perceptions of their qualities. This may indicate support for the candidates for creating family education forms with ambivalent sexism views. The use of the Glick and Fiske questionnaires revealed that respondents demonstrate more benevolent than hostile sexism. At the same time, the level of hostile and benevolent sexism was higher in men than in women. Validation of the Ukrainian versions of two questionnaires in focus groups with professionals and during the survey of candidates for creating family education forms confirmed the possibility of using adapted Ukrainian versions to study gender biases in Ukraine.

Author Biographies

Alla Yaroshenko

Одними з найпоширеніших дослідницьких інструментів вивчення сексизму вважають статево-рольовий опитувальник Сандри Бем та опитувальники з оцінювання амбівалентного сексизму стосовно жінок і чоловіків Пітера Гліка і Сюзен Фіск. Мета нашої роботи полягає в тому, щоб перекласти оригінальні тексти опитувальників для вивчення ґендерних упереджень українською мовою та провести їх апробацію як з фахівцями, так і з клієнтами соціальної роботи. Апробація перекладених нами дослідницьких інструментів була здійснена на базі Київського міського центру соціальних служб і включала проведення трьох фокус-груп із 23 фахівцями (соціальні працівники, психологи) та опитування 83 кандидатів для створення сімейних форм виховання, які проходили навчання на базі центру. Математична обробка результатів здійснювалася за допомогою програми IBM SPSS Statistics з використанням порівняльного, описового та кореляційного аналізу. Під час роботи з опитувальниками в учасників дослідження не виникало труднощів із розумінням тверджень, які містяться у бланках чи з використанням ключів до опитувальників. Аналіз результатів опитування з використанням перекладеного нами опитувальника С. Бем засвідчує, що майже у третині випадків відповіді респондентів про жінок містять високі показники за шкалою фемінності, а про чоловіків – за шкалою маскулінності. Відповіді респондентів/-ок свідчать про те, що бачення жінок і чоловіків як андрогінних особистостей доповнюється статевотипізованими уявленнями про їхні якості. Це може свідчити про підтримку кандидатами для створення сімейних форм виховання поглядів амбівалентного сексизму. Використання опитувальників П. Гліка і С. Фіск виявило, що респонденти більшою мірою демонструють доброзичливий, аніж ворожий сексизм. При цьому рівень ворожого і доброзичливого сексизму в чоловіків виявився вищим, аніж у жінок. Апробація україномовних версій двох опитувальників у фокус-групах із фахівцями та під час опитування кандидатів для створення сімейних форм виховання підтвердила можливість використання адаптованих україномовних версій для виявлення ґендерних упереджень.

Tetyana Semigina, National Qualifications Agency, Kyiv

National Qualifications Agency, Member of the Agency, Dr. in Political Science, Professor, Kiev

References

Акбаш, К., Пасічник, Н. & Ріжняк, Р. (2019). Теоретико-прикладні основи гендерних досліджень. Кропивницький: Видавець Лисенко В.Ф. [Akbash, K., Pasichnyk, N. & Rizhniak, R. (2019). Theoretical and applied foundations of gender studies. Kropyvnytskyi: Publisher V.F. Lysenko. (in Ukrainian)].

Боровцова, М. С. & Віняр, Г. М. (2012). Адаптація статеворольового опитувальника BSRI для молодшого шкільного віку шляхом перефразування. Філологічні студії. Науковий вісник Криворізького державного педагогічного університету, 7, 293-300. [Borovtsova, M. S. & Vinyar, H. M. (2012). Adaptation of the BSRI sex-role questionnaire for elementary school age through paraphrasing. Philological studies. Scientific Bulletin of Kryvyi Rih State Pedagogical University, 7, 293-300. (in Ukrainian)].

Великодна, М. & Віняр, Г. (2013). До проблеми україномовного перекладу cтатеворольового опитувальника BSRI. Соціальна психологія, 56, 75-86. [Velikodna, M. & Vinyar, G. (2013). To the problem of the Ukrainian language translation of the state role questionnaire BSRI. Social psychology, 56, 75-86. (in Ukrainian)].

Говорун, Т. (ред.). (2011). Як навчати школярів долати ґендерні стереотипи: конспекти занять: навчально-методичний посібник для загальноосвітніх навчальних закладів. ООН (ПРООН) в Україні. [Govorun, T. (ed.). (2011). How to teach schoolchildren to overcome gender stereotypes: lesson notes: educational and methodological guide for general educational institutions. United Nations (UNDP) in Ukraine. (in Ukrainian)]. https://gender.org.ua/images/lib/gender_stereotype.pdf

Говорун, Т. В. & Кікінежді, О. М. (2004). Ґендерна психологія. Київ: Видавничий центр «Академія». [Govorun, T. V. & Kikinezhdi, O. M. (2004). Gender psychology. Kyiv: Publishing center “Akademiya”. (in Ukrainian)].

Костіна, Т. (2020). Аналіз стандартизованого психодіагностичного інструментарію у сфері гендерних досліджень. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова: Психологічні науки, 9, 81-88. [Kostina, T. (2020). Analysis of standardized psychodiagnostic tools in the field of gender studies. Scientific journal of M.P. Drahomanov NPU: Psychological Sciences, 9, 81-88. (in Ukrainian)].

Рябоконь, І. О. (2020). Якість трудового життя і нерівність: гендерний аспект. Social and labour relations: theory and practice, 10(2), 21-31. [Ryabokon, I. O. (2020). Quality of working life and inequality: gender aspect. Social and labor relations: theory and practice, 10(2), 21-31. (in Ukrainian)].

Юрик, Я. І. (2019). Професійна гендерна сегрегація на ринку праці України. Економіка і прогнозування, 4, 104-120. [Yurik, Ya. I. (2019). Professional gender segregation in the labor market of Ukraine. Economics and forecasting, 4, 104-120. (in Ukrainian)].

Ярошенко, А. А. (2020). Ґендерні упередження кандидатів у замісні батьки: старі нові стереотипи? [Yaroshenko, A. A. (2020). Gender biases of surrogate parent candidates: old new stereotypes?]. In: B. Shneider (Ed.), Pedagogical сoncept and its features, social work and linguology: collective monograph (1st ed., pp. 65-80). Dallas: Primedia ELaunch LLC. (in Ukrainian).

Ярошенко, А. А. (2021). Формування ґендерної компетентності соціальних працівників у контексті розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування: дис. … доктора філософії, спец. 231 «Соціальна робота». Київ: Академія праці, соціальних відносин і туризму. [Yaroshenko, A. A. (2021). Formation of gender competence of social workers in the context of the development of family forms of raising orphans and children deprived of parental care: Diss. ... doctor of philosophy, special. 231 “Social work”. Kyiv: Academy of Labor, Social Relations and Tourism. (in Ukrainian)].

Ярошенко, А. & Семигіна, Т. (2019). Феміністична соціальна робота як професійне інвестування в жіночу солідарність. Вісник Академії праці, соціальних відносин і туризму, 1, 13-29. [Yaroshenko, A. & Semigina, T. (2019). Feminist social work as a professional investment in women's solidarity. Bulletin of the Academy of Labor, Social Relations and Tourism, 1, 13-29. (in Ukrainian)].

Ярошенко, А. & Семигіна, Т. (2022). Ґендерна компетентність у соціальній роботі: Як інвестувати феміністичні погляди у ґендерно трансформаційну практику. [Yaroshenko, A. & Semigina, T. (2022). Gender Competence in Social Work: How to Invest Feminist Perspectives in Gender Transformative Practice]. Dallas: Primedia e-Launch LLC. (in Ukrainian).

Bell, S. A. (2022). Changing perceptions of masculinity and femininity in America?: revisiting the Bem Sex-Role Inventory. University of New Hampshire. https://scholars.unh.edu/honors/693

Bem, S. L. (1993). The lenses of gender: transforming the debate on sexual inequality. London: Yale University Press.

Bourdieu, P., et al. (2002). The weight of the world: social suffering in contemporary society. Cambridge: Polity.

Boytos, A. S., Costabile, K. A., Austin, A. B., & Short, K. A. (2020). Feminism, gender, and agentic and communal themes in narrative identity. Sex Roles, 83(1), 54-63.

Council of Europe (2019). Recommendation on preventing and combating sexism. https://www.coe.int/en/web/gender-matters/recommendation-on-preventing-and-combating-sexism

Eagly, A. H., Nater, C., Miller, D. I., et al. (2020). Gender stereotypes have changed: a cross-temporal meta-analysis of US public opinion polls from 1946 to 2018. American Psychologist, 75(3), 301-315.

Glick, P., & Fiske, S. T. (1996). The ambivalent sexism inventory: differentiating hostile and benevolent sexism. Journal of Personality and Social Psychology, 70, 491-512.

Holt, C. L. & Ellis, J. B. (1998). Assessing the current validity of the Bem Sex-Role Inventory. Sex Roles, 39, 929-941.

Hooks, B. (2015). Feminism is for everybody: passionate politics. Routledge.

Meeussen, L., Van Rossum, A., Van Laar, C., Derks, B. (2022). Gender stereotypes: what are they and how do they relate to social inequality? In: M.A. Yerkes, M. Bal (Eds.), Solidarity and Social Justice in Contemporary Societies. Cham: Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1007/978-3-030-93795-9_

Murnen, S. K., Greenfield, C., Younger, A.& Boyd, H. (2016). Boys act and girls appear: a content analysis of gender stereotypes associated with characters in children’s popular culture. Sex Roles, 74(1), 78-91.

Oláh, L. S., Kotowska, I. E. & Richter, R. (2018). The new roles of men and women and implications for families and societies. In: G. Doblhammer, J. Gumà (Eds.), A demographic perspective on gender, family and health in Europe (pp. 41-64). Cham: Springer.

Rollero, S., Glick, P. & Tartaglia, S. (2014). Psychometric properties of short versions of the ambivalent sexism inventory and ambivalence toward men inventory. TPM-Testing, Psychometrics, Methodology in Applied Psychology, 21(2), 149–159.

Schaffner, B. (2022). Optimizing the measurement of sexism in political surveys. Political Analysis, 30(3), 364-380.

Semigina, T., Yurochko, T. & Stopоlyanska, Y. (2022). ‘Everyone is on their own and nobody needs us’: women ageing with HIV in Ukraine. In: M. Henrickson et al. (Eds.), HIV, sex, and sexuality in later life (pp. 46-63). Bristol: Policy Press.

Stangor, C. & Schaller, M. ( 2000). Stereotypes as individual and collective representations. In: C. Stangor (Ed.), Stereotypes and prejudice: essential readings (pp. 64-82). Philadelphia: Psychology Press.

Swim, J., Aikin, K., Hall, W. & Hunter, B. (1995). Sexism and racism: old-fashioned and modern prejudices. Journal of personality and social psychology, 68(2), 199-214.

Trut, V., Sinovčić, P. & Milavić, B. (2022). Initial validation of the ambivalent sexism inventory in a military setting. Social Sciences, 11(4), 176.

Published

2023-05-30

How to Cite

Yaroshenko , A. ., & Semigina, T. (2023). Validation of Ukrainian language versions of gender bias detection inventorie. Social Work and Education, 10(2), 195–210. https://doi.org/10.25128/2520-6230.23.2.4

Issue

Section

RECENT ISSUES IN SOCIAL WORK