Стратегії формування іміджу закладу вищої освіти: соціокультурний вимір

Автор(и)

  • Valentyna Dyachuk Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, Україна

DOI:

https://doi.org/10.32461/2226-3209.1.2018.159804

Ключові слова:

освіта, імідж, стратегії формування іміджу, суспільні відносини, соціокультурна діяльність інституту.

Анотація

Метою статті є аналіз стратегії формування іміджу закладу вищої освіти у соціокультурному вимірі. Мето-дологія дослідження ґрунтується на міждисциплінарному підході, тобто звертається надбань естетики, іміджео-логії, менеджменту та культурології. Порівняльний метод застосований для аналізу основних підходів до визна-чення поняття імідж. Культурологічний метод розкриває імідж закладу вищої освіти як ретранслятора культурних цінностей та традицій установи. Наукова новизна полягає в аналізі стратегій формування іміджу закладу вищої освіти у соціокультурному вимірі. Висновки. Створення іміджу навчального закладу вимагає досить багатоплано-вої діяльності в якій задіяні не лише іміджмейкери, а й керівництво та професорсько-викладацький склад. Ефективне впровадження іміджевих стратегій університету сприяє зміцненню позицій на ринку освітніх послуг та дозволяє презентувати свою діяльність та культуру в суспільстві.

Біографія автора

Valentyna Dyachuk, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв

кандидат культурології, доцент кафедри арт-менеджменту та івент-технологій

Посилання

Почепцов Г. Г. Имидж: от фараонов к президентам/ Г. Г. Почепцов. – Киев, 1997. – 328 с.

Почепцов Г. Г. Имидж страны и ее лидеров как составляющая национальной безопасности / Г. Г. Почепцов

Национальная безопасность стран переходного периода : учеб. пособие. – Киев : ІЗМН, 1996. – 136 с. – С. 67–71.

Почепцов Г. Г. Имиджелогия / Г. Г. Почепцов. – Киев : Ваклер, 2002. – 378 с.

Почепцов Г. Г. Имиджмейкер. Паблик рилейшнз для политиков и бизнесменов / Г. Г. Почепцов. – Киев, 1995. – 236 с.

Почепцов Г. Г. Паблик рилейшнз : учеб. пособие / Г. Г. Почепцов. – Киев : Знання, 2000. – 506 с. – (Вища освіта ХХІ століття).

Почепцов Г. Г. Професия: имиджмейкер / Г. Г. Почепцов. – Киев, 1999. – 256 с.

П’ятіна О. Політична культура як складова іміджу органів державної влади / О. П’ятіна // Вісник Наці-ональної академії державного управління при Президентові України. – 2010. – № 2. – С. 184–191.

Раєвнєва О. Іміджева привабливість вищих навчальних закладів як фактор нецінової конкуренції на ринку освітніх послуг / О. Раєвнєва // Вища школа. – 2015. – № 9/10. – С. 109–126.

Родионова А. А. Исследование внутреннего имиджа высшего учебного заведения методом фокус-группы / А. А. Родионова // PR в образовании. – 2008. – N 1. – С. 47

Рудич Ф. Політичне лідерство на пострадянському просторі: методологічний контекст / Ф. Рудич // Політичний менеджмент. – 2006. – Спецвип. – С. 5–15.

Семченко О. А. Зовнішньополітичний імідж України: стереотипи та реальність / О. А. Семченко // Вісник На-ціональної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щокв. наук. журн. – Київ : Міленіум, 2013. – № 1. – С. 260–263.

Скиба С. М. Пастки на шляху зростання іміджу українства в період постколоніалізму / С. М. Скиба // Про-блеми іміджології : матеріали II Міжнар. конф., 27 лют. 2001 р. в м. Кривому Розі. – Київ : ЄУФІМБ, 2001. – С. 166–170.

Скнар О. М. Соціально-психологічна модель ґендерної поведінки політичного лідера в уявленнях студентської молоді автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психолог. наук : 19.00.05 / Скнар Оксана Мико-лаївна / Ін-т соц. та політ. психології АПН України. – Київ, 2005. – 20 с.

Скнар О. Соціально-психологічне дослідження ґендерних характеристик політичних лідерів / О. Скнар // Соціальна психологія. – 2006. – № 3 (17). – C. 47–51.

Скнар О. Соціально-психологічні моделі поведінки політичних лідерів / О. Скнар // Соціальна психологія. – 2004. – № 3. – С. 39–46.

Стандарт ISO 26000:2010 (Draft) – Руководство по социальной ответственности [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.klubok.net/ Downloads-index-req-viewdownloaddetails-lid-243.html. – Загл. с экрана.

Субіна С. Імідж вищого навчального закладу як важливий чинник конкурентоспроможності на ринку освітніх послуг / С. Субіна // Вища школа. – 2011. – N 1. – С. 46–54.

Тешанович Я. Жінки і війна / Я. Тешанович // Незалежний культурологічний часопис. – Львів, 2003. –

№ 27. – C. 71–87.

Трач О. Імідж, бренд та репутація: їх взаємозв’язок і вплив на розвиток територій, організацій та окремих осіб / О. Ю. Трач, О. І. Карий. – Львів : Нац. ун-т "Львівська політехніка", 2011. – С. 182–187.

Трубников В. Имиджевая политика социального вуза / В. Трубников // PR в образовании. – 2010. – N2.– С. 86–93.

Успенская В. И. Феминистская критика современного социологического знания / В. И. Успенская // Женщины. История. Общество. – Тверь: Твер. обл. кн..-журн. изд-во, 2002. – 345 с.

Фурманкевич Н. Комунікативні методи побудови політичного іміджу як чинники формування громадсь-кої думки / Н. Фурманкевич // Український інформаційний простір : наук. журн. – Київ : КНУКіМ, 2014. – С. 318–324.

Холод А. М. Политический имидж и его составляющие // Проблеми іміджелогії : матеріали I Міжнар. конф., 8–9 лют. 2000. – С. 40–47.

Холод О. М. Имидж политика и библиопсихология / О. М. Холод // Проблеми іміджології : матеріали II Міжнар. конф., 27 лют. 2001 р. в м. Кривому Розі. – Київ : ЄУФІМБ, 2001. – С. 27–34.

Хомуленко Т. Б. Організаційна культура як фактор формування іміджу державної установи / Т. Б. Хомуленко, Ю. Г. Падафет // Корпоративна культура організацій XXI століття. – 2004. – С. 39–44.

Шуткова Е. Имидж эффективного руководителя / Е. Шуткова // PR в образовании. – 2007. – N4. – С. 80–81.

Kopiyevska O. The transformation of subjectivity in the cultural practices of Ukraine // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. – 2017. – № 1. – С. 34–38. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vdakkkm_2017_1_9 (дата звернення: 22.01.2018).

Pocheptsov, G. G. (1997). Image: From Pharaohs to Presidents. Kyiv [in Russian].

Pocheptsov, G. G. (1996). The Image of the State and Its Leaders as a Component of National Security. National Security of Transition Countries. (pp. 67-71). Kyiv: IZMN [in Russian].

Pocheptsov, G. G. (2002) Imagelogy Kyiv: Vakler [in Ukrainian].

Pocheptsov, G. G. (1995). Imagemaker. Public Relations for Politicians and Businessmen. Kyiv [in Ukrainian].

Pocheptsov, G. G. (2000). Public Relations. Kyiv: Knowledge [in Ukrainian].

Pocheptsov, G. G. (1999). Profession: Image Maker. Kyiv [in Russian].

Pyatina, O. (2010). Political Culture as a Component of the Image of Public Authorities. Visnyk of Natcionalnoi Academii Derzhavnjgj upravlinnya pry Presydenti Ukrainy, 2, 184-191 [in Ukrainian].

Rayevneva, O. (2015). Image Attractiveness of Higher Educational Institutions as a Factor of Non-price Competition in the Market of Educational Services. Vyscha Shkola, 9/10, 109-126 [in Ukrainian].

Rodionova, A. A. (2008). Investigation of the Internal Image of a Higher Educational Institution by the Method of Focus Group. PR v Osviti, 1, 47 [in Ukrainian].

Rudich, F. (2006). Political Leadership in the Post-Soviet Space: Methodological Context. Politichnyi Management. Special edition, 5-15 [in Ukrainian].

Semchenko, O. A. (2013). Foreign Image Policy of Ukraine: Stereotypes and Reality. Visnyk of Nationalnoi academii of kerivnykh kadriv kultury i mustectv, 1, 260-263 [in Ukrainian].

Skyba, S. M. (2001). Traps on the Way of Growing the Image of the Ukrainians in the Post-Colonialism. Problems of Imagelogy. Proceedings of the II International Conference (2001, February, 27,) in Krivyi Rih. (pp. 166-170). Kyiv: EUFINB [in Ukrainian].

Sknar, O. M. (2005). Socio-psychological Model of Gender Behavior of a Political Leader in the Worldview of Student Youth. Candidate’s thesis. Kyiv [in Ukrainian].

Sknar, O. M. (2006). Social-psychological Study of Gender Characteristics of Political Leaders. Socialna Psychologia, 3 (17), 47-51 [in Ukrainian].

Sknar, O. (2004). Social-psychological Models of Behavior of Political Leaders. Socialna Psychologia, 3, 39-46 [in Ukrainian].

Standard ISO 26000: 2010 (Draft). Guide for Social Responsibility. Retrieved from http://www.klubok.net/ Downloads-index-req-viewdownloaddetails-lid-243.html. – Zagl. from the screen [in Russian].

Subina, S. (2011). The Image of a Higher Educational Institution as an Important Factor of Competitiveness in the Market of Educational Services. Vyscha shkola, 1, 46-54 [in Ukrainian].

Teshanovich, Y. (2003). Women and War. Nezalezhnyi Culturnyi Journal, 27, 71-87 [in Ukrainian].

Trach, O. & Karyi, O. (2011). Image, Brand and Reputation: Their Interrelation and Influence on the Development of Territories, Organizations and Individuals. (pp. 182 – 187). Lviv: National University "Lviv Polytechnic" [in Ukrainian].

Trubnikov, V. (2010). The Image Policy of a Social Higher School. PR v osviti, 2, 86-93 [in Ukrainian].

Uspenskaya, V. I. (2002). Feminist Critics of Contemporary Sociological Knowledge. Women. History. Society. Tver: Tver. region kn [in Russian].

Furmankevich, N. (2014). Communicative Methods of Making a Political Image as Factors in the Formation of Public Opinion. (pp. 318-324). Ukrainian Information Space [in Ukrainian].

Kholod, A. M. (2000). Political Image and Its Components. Problems of Imagelogy. Proceedings of the I International Conference (2000, February, 8-9). (pp. 40-47). Kyiv [in Ukrainian].

Kholod O. M. (2001). Image of Politics and Bibliopsychology. Problems of Imagelogy. Proceedings of the II International Conference (2001, February, 27,) in Krivyi Rih. (pp. 27-34). Kyiv: EUFINB [in Ukrainian].

Khomulenko, T. B. & Padapeth, Yu. (2004). Organizational Culture as a Factor for Forming the Image of a State Institution. Corporate Culture of Organizations of the XXI Century (pp. 39-44). Kyiv [in Ukrainian].

Shutkova, E. (2007). The Image of an Effective Leader. PR in Osviti, 4, 80-81 [in Ukrainian].

Kopiyevska, O. (2017). The transformation of subjectivity in the cultural practices of Ukraine. Visnyk Natcionalnoi akademii kerivnyh kadriv kultury i mustectv, 1, 34–38. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/ vdakkkm_2017_1_9 [in English].

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-02-27

Номер

Розділ

Культурологія