ДОСВІД ВІРТУОЗНОГО ІНСТРУМЕНТАЛІЗМУ ХІХ ст. У ФОРМУВАНННІ МАЙСТЕРНОСТІ СУЧАСНОГО КЛАРНЕТИСТА

Автор(и)

  • Zinoviy Burkackiy Одеська національна музична академія ім. А. В. Нежданової, Україна

DOI:

https://doi.org/10.32461/2226-3209.1.2018.160185

Ключові слова:

інструменталізм, майстерність кларнетиста, стиль в музиці, виконавський стиль, віртуозність

Анотація

Метою статті є визначення органічного зв’язку сучасної майстерності інструменталіста-кларнетиста із досягненнями інструментальної гри епохи "діамантового" стилю. Методологічна основа дослідження – інтона-ційний підхід школи Б. Асафьєва в Україні, представлений працями О. Сокола, К. Мюльберга, О. Маркової та ін., орієнтований на методи порівняльного історичного інтонаційного аналізу, а також герменевтичного принципу, що дає змогу диференціювати складові музично-інтонаційного потоку творчості в ієрархії генералізуючих та похідних від них тенденцій виконавського творчого пошуку. Наукова новизна визначається тим, що вперше в мистецтво-знавстві зазначена вирішальна значущість "діамантового" інструменталізму кларнетової гри у формуванні актуа-льних для сучасності ознак кларнетової виконавської майстерності ХХ ст. Висновки. Огляд історико-стилістичних завоювань кларнетової віртуозності спонукає до підтримки ідеї роботи про артистичне переключання психіки кла-рнетиста як еквівалента механічно-рушійної готовності його пальцевого й фізичного апарату в цілому до постійно-го розширення спектру вмінь і навиків. Саме пальцева техніка кларнетиста виступає як опора віртуозності, стриж-ньовий момент щодо інших компонентів техніки кларнетиста, які усталилися на хвилі салонного "діамантового" стилю. Спостереження обгрунтовує наш підвищений інтерес до інструктивного матеріалу, накопиченого попере-дниками в минулі сторіччя, а також спонукало автора дослідження до складення 3-х збірників етюдів композиторів ХІХ-ХХ ст. на усі види техніки й штрихи кларнетової гри.

Біографія автора

Zinoviy Burkackiy, Одеська національна музична академія ім. А. В. Нежданової

кандидат мистецтвознавства, в. о. професора, завідувач кафедри духових і ударних інструментів

Посилання

Андросова Д.В. Символизм и поликлавирность в фортепианном исполнительстве ХХ в. Монография. Одесса, Астропринт, 2014. 400 с.

Асафьев Б. Музыкальная форма как процесс. Москва-Ленинград: Музыка, 1971. 379 с.

Бордонюк В. Стилістика символізму в модифікації фортепіанних жанрів прелюдіх та етюду в ХІХ – по-чатку ХХ століть: канд. дис., спец.17.00.03 – музичне мистецтво, ОДМА ім. А. В. Нежданової. Одеса, 2008. 164 с.

Маркова Е. Интонационность музыкального искусства: научное обоснование и проблемы педагогики.

К.: Музична Україна, 1990. 182 с.

Музыкальный энциклопедический словарь; гл.ред. Г.В. Келдыш. Моcква, 1990.

Словник іншомовних слів: ред. О. Мельничук. Київ: Голов.ред.Україн. Радян.енциклопедії, 1977. 776 с.

Сокол А. Теория музыкальной артикуляции. Одесса, 1996. 296 с.

Терентьева Н. Карл Черни и его этюды. Ленинград: Музыка, 1978. 56 с.

Чумаченко Е. Исполнительский стиль: магистер.раб. Одесса: Библ. Одесской конс. 2000. 52 с.

Яворский Б. Избранные труды. Т.2. Москва: Сов. композитор, 1987. 366 с.

Аndrоsоvа D. (2014). Symbolism and key plural type of soundings in piano performance XX century. Monograph. Оdеssа, Аstrорrint [in Ukrainian]

Аsafiev B. (1971). Musical form as a process. Мoscow; Leningrad, Мusyka, 379 p. [in Russian]

Bоrdоnyuk V. (2008). The style of symbolism in modification to piano genres of preludes and etude in ХІХ – begining ХХ сenturys.The diss. of candidate of Arts according, spec.17.00.03 – musical art, Оdessa A.V.Nezhdanova staat music academy. Оdessa [in Ukrainian]

Markova E. (1990). The intonation type of music art: scientific motivation and problems pеdаgоgy. Kijiv, Muzychna Ukrajina, 182 p. [in Ukrainian]

Music encyclopedical dictionary (1990). Editor-in-chief G.Kjeldyzh. Moscow [in Russian]

Sokol A. (1996). Theory to music articulation. Odessa, 296 p. (in Ukrainian)

Теrеntjevа N. (1978). Carl Cherni and his étude. Leningrad, Muzyka, 56 p. [in Russian]

Chumachenko E. (2000). To question about diamond style in piano music. Master work. Odessa, 66 p. [in

Ukrainian]

Javorskiy B. (1987). Elected works. Vol.2. Moscow, Sov. compozytor, 366 p. (in Russian)

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-02-27

Номер

Розділ

Мистецтвознавство