Основні положення теоретичних праць Миколи Вороного про театр та театральну педагогіку

Автор(и)

  • Olena Melnychuk Рівненський державний гуманітарний університет, Україна

DOI:

https://doi.org/10.32461/2226-3209.1.2018.160348

Ключові слова:

модерний театр, театральна публіцистика, театральна педагогіка, культура України, М. Вороний.

Анотація

Мета роботи. В статті досліджується теоретичний доробок М. Вороного (театральна публіцистика, театральна педагогіка) періоду становлення українського модерного театру початку ХХ століття. Аналізуються його театрознавчі праці , а також теоретичні надбання з театральної педагогіки, ґрунтовані на значному акторському досвіді та вивченні досягнень світового театру. Розглядаються та аналізуються основні розділи першого українсь-кого театрального підручника "Режисер". Методологія. Застосовано історичний, історико-порівняльний та історико-генетичний методи у розгляді історичних аспектів дослідження; театрознавчий метод – в аналізі здобутків сві-тового та вітчизняного театрів. Наукова новизна полягає у визначенні основних положень теоретичних праць М. Вороного про театр та театральну педагогіку, а також в осмисленні доробку митця у сенсі важливих культуро-логічних аспектів, що вплинули на розвиток вітчизняної культури загалом. Висновки. Уся творча діяльність М. Вороного мала просвітницький характер і була спрямована на те, щоб підняти українську культуру, український модерний театр до рівня світового.

Біографія автора

Olena Melnychuk, Рівненський державний гуманітарний університет

кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри театральної режисури

Посилання

Базилевський В. Микола Вороний (1871-1938). Надземне і земне / Володимир Базилевський // Слово просвіти. Ч. 44. 3-9 листопада 2011. – С. 8-9.

Білецький О. Микола Вороний: Критико-біографічний нарис / Олександр Білецький // Микола Вороний. Поезії. – Харків: Рух. – 1929. – С. 26 – 27.

Вервес Г. Поет повертається на батьківщину / Г. Вервес // Микола Вороний. – К.: Дніпро, 1989. – С. 5–22.

Вервес Г. Д. Микола Вороний / Г. Д. Вервес // Вороний М. К. Поезії. Переклади. Критика. Публіцистика; [упоряд. і приміт. Т. І. Гундорової]. – К.: Наукова думка, 1996. – С. 5-30.

Вороний М. До статті О. І. Білецького про мене // Микола Вороний. Поезії: Переклади: Критика: Публіцистика. – К.: Наук. думка, 1996. – С. 586-618.

Вороний М. Твори / М. Вороний. – К.: Дніпро, 1989. – 687 с.

Вороний М. Театр і драма. Збірка критичних статей з обсягу театрального мистецтва і драматичної лі-тератури / М. Вороний. – К.: Волосожар, 1913. – 166 с.

Гундорова Т. Проявлення Слова: Дискурсія раннього українського модернізму : Постмодерна інтерпре-тація / Тамара Гундорова. – Львів: Літопис, 1997. – 297 с.

Калениченко Н. Л. Українська література кінця ХІХ – поч. ХХ ст. Напрями, течії / Н. Калениченко. – К.: Наукова думка, 1983. – 255 с.

Кнебель М. Поэзия педагогики / М. Кнебель. – М.: Всероссийское театральное общество, 1976. – 526 с.

Лисенко І. Любив красу, як рідну Україну / І. М. Лисенко // Лицар честі і краси. Микола Вороний у спо-гадах, листах і матеріалах. – К.: Рада, 2011. – С. 5-8.

Літературно-науковий вісник. Кн. 9. – Львів: Український видавничий союз, 1901. – С. 14.

Мамонтов Я. Театральна публіцистика / Я. Мамонтов. – К.: Мистецтво, 1967. – 327 с.

Москаленко М. Шлях Миколи Вороного / Михайло Москаленко // Вороний М. У сяйві мрій. – К.: ВАТ "Видавництво "Київська правда", 2002. – С. 3-12.

Павличко С. Дискурс модернізму в українській літературі / С. Павличко. – К.: Либідь, 1999. – 448 с.

Bazylevsky, V. (2011). Mykola Voronyi (1871-1938). The overground and the earthly. The word of enlightenment, 44, 8-9 [in Ukrainian].

Biletsky, O. (1929). Mykola Voronyi: Critique and biographical sketch. Mykola Voroniy. Poetries, 26-27.

Kharkiv: Ruh [in Ukrainian].

Verves H., (1989). The poet is returning home. Mykola Voronyi, 5-22. Kyiv: Dnipro [in Ukrainian].

Verves, H. D. (1996). Mykola Voronyi. Mykola Voronyi. Poetry. Translations. Criticism. Journalism, 5-30. Kyiv: Naukova dumka [in Ukrainian].

Voronyi, M. (1996). To the article by O. I. Biletsky about me. Mykola Voronyi. Poetry. Translations. Criticism. Journalism, 586-618. Kyiv: Naukova dumka [in Ukrainian].

Voronyi, M. (1989). Works. Kyiv: Dnipro [in Ukrainian].

Voronyi, M. (1913). Theater and drama. Kyiv: Volosozhar [in Ukrainian].

Hundorova, T. (1997). Manifestation of the Word: Discourse of Early Ukrainian Modernism: Postmodern Interpretation. Lviv: Litopys [in Ukrainian].

Kalenychenko, N. L. (1983). The Ukrainian literature of the late 19th – early 20th centuries. Schools and trends. Kyiv: Naukova dumka [in Ukrainian].

Knebel, M. O. (1976).The poetry of pedagogy. Moscow: Vserossiyskoye teatralnoye obschestvo [in

Russian].

Lysenko, I. (2011). He loved the beauty as his native Ukraine. The knight of honor and beauty. Mykola Voronyi in memoirs, letters and materials, 5-8. Kyiv: Rada [in Ukrainian].

Literaturno-naukovy visnyk (1901), 9, 14. Lviv: Ukrainsky naukovy soyuz [in Ukrainian].

Mamontov, Ja. (1967). Theatrical journalism. Kyiv: Mystetstvo [in Ukrainian].

Moskalenko, M. (2002). Mykola Voronyi’s way.Voronyi M. In the light of dreams, 3-12. Kyiv: Publishing house “Kyivska Pravda” [in Ukrainian].

Pavlychko, S. (1999). The discourse of modernism in Ukrainian literature. Kyiv: Lybid` [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-02-27

Номер

Розділ

Мистецтвознавство