Специфіка використання сучасних типів професійного дихання у виконавців на духових інструментах

Автор(и)

  • Igor Gruzin Dnipropetrovsk Glinka Music Academy, Ukraine
  • Volodymyr Semeriaga Дніпропетровська академія музики ім. М. Глінки, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32461/2226-3209.1.2018.160499

Ключові слова:

професійне дихання, духові інструменти, дихальна система, грудочеревний принцип ди-хання, м ’ язи, тиск, специфіка, тип, повітря, виконавець.

Анотація

Мета статті висвітлення специфічних і найбільш характерних особливостей використання сучасних типів професійного дихання у виконавців на духових академічних інструментах. Методологія дослідження ґрунтується на використанні методів аналізу і синтезу, а також на порівняльному та системно-комплексному підходах. Задіються методи спостереження та узагальнення – як методологічний інструментарій для отримання конкретних емпіричних результатів. Наукова новизна полягає у розкритті своєрідних критеріїв новітніх типів ви-конавського дихання, у виявлені їх самобутніх принципів виконавського, практичного застосування. Висновки дослідження формують низку характерологічних ознак сучасних видів професійного дихання в артистів сфери духового музично-виконавського мистецтва. Специфіку бокового, спинно-бокового, повного та неповного дихання складає насамперед змішаний, грудочеревний принцип роботи дихальної системи. Підкреслюється відсутність великого випинання вперед м’язів живота, зона тиску повітряного стовпа переноситься у нижні ділянки черевної порожнини, означується необхідність практики системних фізичних вправ на укріплення м’язів черевного пресу.

Біографії авторів

Igor Gruzin, Dnipropetrovsk Glinka Music Academy

викладач кафедри "оркестрові інструменти"

Volodymyr Semeriaga, Дніпропетровська академія музики ім. М. Глінки

викладач кафедри "оркестрові інструменти"

Посилання

Апатский В.Н. Основы теории и методики духового музыкально-исполнительского искусства : учебное пособие / В.Н. Апатский. – К. : НМАУ им. П.И. Чайковского, 2006. – 432 с.

Апатский В.Н. Актуальные проблемы духового музыкально-исполнительского искусства / В.Н. Апатский. – К. : "Задруга", 2013. – 588 с.

Апатский В.Н. О некоторых характерных чертах современного духового инструментостроения / В.Н. Апатский // Актуальні питання духового виконавства в сучасній Україні. – В. 100. – К. : НМАУ ім.П.І.Чайковського, 2013. – С. 23–29.

Білий Є.М. Технологія гри на трубі. Лексика джазу: досвід анатомічного та фізіологічного дослідження проблем / Є.М. Білий. – Вінниця : Нова Книга, 2013. – 168 с.

Марценюк Г.П. Методика оволодіння мистецтвом гри на тромбоні : [Навч.-метод. посібник] / Г.П. Мар-ценюк. – К. : ДП "Інформ.-аналіт. агентство”, 2007. – 351 с.

Марценюк Г.П. Українське тромбонове виконавство в контексті європеського духового музичного мис-

тецтва : монографія / Г.П. Марценюк. – К. : ДП "Інформ.-аналіт. агентство”, 2013. – 402 с.

Посвалюк В.Т. Щоденні самостійні вправи трубача : навчально-методичний посібник / В.Т. Посвалюк.– К. : Держ. метод. центр навч. закл. культ. і мист., 2003. – 56 с.

Liebman D. Developing a personal saxophone sound / D. Liebman. – Medfield: Dorn Publications, 1994. – 47 p.

Apatskij, V.N. (2006). Basic theory and techniques of brass musical performing arts. Kiev: NMAU im. P.I. Chajkovskogo [in Russian].

Apatskij, V.N. (2013). Actual problems of wind musical performance art. Kiev: Zadruga [in Russian].

Apatskij, V.N. (2013). About some characteristic features of modern wind instrumentation. Aktual`ni py`tannya duxovogo vy`konavstva v suchasnij Ukrayini, 100, 23–29 [in Russian].

Bily`j, Ye.M. (2013). The technology of playing trumpet. Jazz vocabulary: the experience of anatomical and physiological research of problems. Vinny`cya: Nova Kny`ga [in Ukrainian].

Martsenyuk, G.P. (2007). Methods of mastering the art of playing the trombone. Ky`yiv: DP "Inform.-analit. agentstvo" [in Ukrainian].

Martsenyuk, G.P. (2013). Ukrainian trombone performance in the context of European musical art. Ky`yiv: DP "Inform.-analit. agentstvo" [in Ukrainian].

Posvalyuk, V.T. (2003). Daily self exercises of a trumpeter. Kyiv: Derzh. metod. tsentr navch. zakl. kul't. i myst. [in Ukrainian].

Liebman, D. (1994). Developing a personal saxophone sound. Medfield: Dorn Publications [in English].

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-02-27

Номер

Розділ

Мистецтвознавство