DOI: https://doi.org/10.32626/2227-6246.2014-24.%p

Дослідження особливостей трансформації особистісного смислу професійної діяльності у молодих фахівців

Н.Ф. Шевченко

Анотація


Стаття ви-
світлює результати дослідження особливостей трансформації особистіс-
ного смислу професійної діяльності у молодих фахівців. Особистісний
смисл розглядається як стрижнева основа професійної діяльності, як
один з найважливіших факторів її успішності. На основі емпіричних
даних, отриманих під час пілотажного дослідження, виявлені та про-
аналізовані сполучення особистісних властивостей, які є детермінан-
тами трансформаційних змін у смисловій сфері молодих фахівців та
опосередковано впливають на смислові вибори у межах професійної ді-
яльності.


Ключові слова


смисл; особистісний смисл; смислова сфера особистості; молоді фахівці; професійна діяльність; смислові структури; детермінанти трансформації; дослідження смислової реальності.

Повний текст:

PDF

Посилання


Выготский Л.С. Собрание сочинений: В 6 т. – Т.5 / Л.С. Вы-

готский – М.: Педагогика, 1982. – 368 с.

Леонтьев А.Н. Философия психологии: из научного насле-

дия/ Под.ред. А.А. Леонтьева, Д.А. Леонтьева. – М.: Изд-во

Моск. ун-та,1994. – 287 с.

Леонтьев А.Н. Проблемы развития психики / А.Н. Леон-

тьев. – М.: Изд-во МГУ, 1981. – 584 с.

Леонтьев А.Н. Избранные психологические произведения в

-х тт. / А.А. Леонтьев. – М.: Педагогика, 1983. – Т.2. – 320 с.

Леонтьев Д.А. Психология смысла: природа, строение и ди-

намика смысловой реальности / Д.А. Леонтьев. – [2-е, испр.

изд.] – М.: Смысл, 1999. – 487 с.

Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность / А.Н. Ле-

онтьев. – М.: Политиздат, 1975. – 304 с.

Леонтьев Д.А. Динамика смысловых процессов / Д.А. Леон-

тьев // Психологический журнал. – 1997. – Том 18, №6. –

С. 13 – 28.

Леонтьев Д.А. Ценность как междисциплинарное понятие:

опыт многомерной реконструкции / Д.А. Леонтьев // Вопросы

философии. – 1996. – №4. – С.15-26.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.