Про журнал

Галузь та проблематика

Цілі Збірника наукових праць:

 • постійно сприяти розвиткові галузі науки «Психологія»;
 • постійно сприяти активному впровадженню результатів психологічних досліджень у  різні сфери життєдіяльності людини і держави;
 • презентація сучасних концепцій, теорій, підходів, моделей, методів, постулатів, технологій, методик психологічних досліджень;
 • підтримка постійного обміну новими психологічними дослідженнями вітчизняних учених-психологів з метою налагодження міцних наукових контактів із закордонними вченими-психологами;
 • презентація результатів спільних психологічних досліджень вітчизняних та закордонних науковців;
 • постійна підтримка та залучення молодих психологів-науковців до вивчення передового досвіду відомих вчених з метою впровадження у практику прикладних аспектів психологічних досліджень.

Проблематика збірника: актуальні проблеми загальної психології та історії психології, психології поведінки та міжособистісних взаємин, психології творчості та обдарованості, психології розвитку, навчання, самореалізації і самоздійснення, психології праці, організації та управління, психології збереження здоров’я і психофізіології, психології реабілітації та адаптації, психологічної допомоги та консультативної практики, когнітивної психології, психології взаємин, комунікації і психолінгвістики, екологічної психології та ін.

У збірнику наукових праць постійно презентуються результати аналізу досліджень із вищезазначеної проблематики, соціально-психологічні авторські розробки і проекти з різних напрямків психологічної науки.

У збірнику наукових праць прослідковується взаємозв’язок психології з психосоматикою, психіатрією, психотерапією, психореабілітацією, психолінгвістикою, нейро- і психофізіологією, психофізикою, парапсихологією, психопросодикою та ін.

Процес рецензування

Сам процес аналізу наукових статей зорієнтовано на виявлення рівня їх цінності, оригінальності, актуальності, наукової доцільності для переваг Збірника, придатності рукопису для його опублікування з урахуванням досвіду роботи провідних редакційно-наукових співтовариств; на підвищення доброякісності друкованих матеріалів, подолання упередженості і недоречності при відхиленні чи прийнятті статей. Порядок рецензування рукописів визначає процедуру моніторингу наукових матеріалів, поданих їхніми Авторами до збірника наукових праць «Проблеми сучасної психології» (далі – Збірник). Ця процедура зумовлена встановленими стандартами, які визначають якість опублікованих статей.

Мета рецензування: встановлення стандартів якості авторських рукописів, відповідність їх профілю Збірника, об’єкту і предмету науки «Психологія».

Завдання рецензування: 

-         перевірка загального наукового рівня статті, зокрема актуальності дослідження, наявності в ній психологічної проблеми, її значущості для вирішення важливих наукових і практичних завдань, коректності і релевантності застосування методів та методик при проведенні дослідження, доцільності дискусійної процедури рівня узагальнення при формулюванні висновків тощо;

-         визначення якості змістового наповнення та доречності структурування статті;

-         виявлення правильності та доцільності використання фахової термінології, понятійного апарату.

Рецензування статей у Збірнику здійснюється конфіденційно за принципом двостороннього «сліпого» рецензування: Авторам не повідомляються імена Рецензентів, Рецензентам не повідомляються імена Авторів. Взаємодія Рецензентів і Авторів здійснюється тільки через уповноважених членів редакції. Рукописам, які надійшли до редакції Збірника, присвоюється унікальний реєстраційний код, що забезпечує Авторові анонімність при рецензуванні.

Редакція Збірника нікому не повідомляє інформації, що стосується рукопису (змісту, процесу рецензування, критичних зауважень Рецензентів, остаточного рішення), окрім членів редакційної колегії Збірника, самого Автора та Рецензентів.

Рецензії подаються тільки уповноваженим членам редколегії Збірника та Авторові. За запитом Автора редакція повідомляє його про рішення редколегії щодо прийняття рукопису до опублікування. Рішення можуть бути такими: 1) рекомендується до друку в поданому автором варіанті, 2) рекомендується до друку після внесення автором змін з урахуванням зауважень і пропозицій рецензента, 3) необхідні додаткове рецензування та призначення ще одного рецензента після доопрацювання статті автором з урахуванням зауважень і пропозицій, висловлених попереднім рецензентом, 4) відхилити статтю.

Рецензент надсилає до редакції Збірника висновок про доречність чи недоречність опублікування статті. Терміни рецензування у кожному окремому випадку можуть змінюватися залежно від умов, створення яких необхідно для максимально об’єктивного оцінювання ступеня цінності рукопису Позитивні рецензії, які засвідчують можливість прийняття статей до друку, оприлюднюються на засіданнях Міжнародної редколегії.

Терміни розгляду Рецензентом 1 статті з дня отримання для рецензування – від 1 до 2 місяців.

 

Політика відкритого доступу

Збірник наукових праць «Проблеми сучасної психології» дотримується політики відкритого доступу. Усі статті розміщуються на веб-сторінці Збірника безстроково і безкоштовно відразу після виходу випуску, а також поширюються через систему національних бібліотек і зберігаються в них на паперових носіях. Повнотекстовий доступ у режимі реального часу до наукових статей Збірника представлено на офіційному сайті Збірника у розділі Архіви.

Автентичність та плагіат

Збірник наукових праць «Проблеми сучасної психології» приймає до розгляду та публікації тільки оригінальні рукописи досліджень, тобто матеріали, які не були опублікованими раніше і не подавалися для публікації в інші журнали та видання.

З метою виявлення у представлених рукописах текстових запозичень редакція наукового видання користується такими програмами: Unicheck, Detector Plagiarist, Antiplagiat, eTXT. Редакційною колегією збірника наукових праць відразу відхиляються рукописи, в яких виявлено плагіат  чи текстові запозичення без посилань на першоджерела.

Плагіат перед публікацією. Редакція Збірника наукових праць аналізує кожен випадок виявлення плагіату. У випадку, якщо ще до публікації рукопису на будь-якому етапі Редакторами або Рецензентами виявлено плагіат чи його ознаки, Автор/Автори попереджуються з метою з’ясування: 1) чи виявлений плагіат є дійсно запозиченням Автора/Авторів; 2) чи виявлений плагіат належить Автору/Авторам як його/їхня власність, але запозичений іншою особою й опублікований та для рецензованоного рукопису не є плагіатом. У випадку, якщо це не підтверджується, тоді рекомендується Авторові/Авторам внести виправлення у текст рукопису або зробити посилання на власне першоджерело. У випадку, якщо відсоток плагіату сягає 15% і більше, рукопис статті відхиляється без редакційного рецензування. Відсоток плагіату поданого рукопису статті вираховується за допомогою програмного забезпечення та оцінюється редакційною колегією.

Плагіат після публікації. У випадку, якщо плагіат буде виявлено після опублікування матеріалів досліджень, редакційна колегія здійснюватиме аналіз такого факту. Сторінки публікації, де буде виявлено плагіат, позначатимуться у PDF-файлі. У випадку, якщо плагіат сягне значних масштабів, документ вилучатиметься та видалятиметься.

Рекомендації Авторам з метою уникнення плагіату:

 • Намагайтесь не змінювати частини цитати в рамках речення.
 • Постійно використовуйте лапки, якщо Ви взяли слово чи словосполучення із першоджерела.
 • Намагайтесь використовувати пробіл і три крапки замість вилученої Вами частини тексту із першоджерела для цитати.
 • Постійно використовуте дужки для доданих Вами власних пояснень, ремарок, слів.
 • Старайтеся перефразувати матеріал або узагальнити інформацію, взяту з різних джерел, користуйтеся засобами синонімії.
 • Не прагніть до надмірного використання цитатування.

Етичні зобов'язання авторів

 1. Основний обов’язок Автора полягає у поданні точного опису проведеного дослідження та об’єктивного представлення його наукової новизни і практичної значення.
 2. Автори статей несуть всю відповідальність за зміст і наповнення статей.
 3. При підготовці статті до збірника кожний Автор повинен дотримуватися редакційних вимог щодо її оформлення.
 4. Результати дослідження, подані у статті, повинні бути достовірними і підтвердженими, щоб фахівці в цій галузі змогли відтворити цей експеримент.
 5. Автор повинен обов’язково цитувати ті публікації, якими здійснено визначальний вплив на суть цієї наукової проблеми, а також ті з них, які можуть забезпечити оперативне ознайомлення Читача з попередніми роботами вчених, важливими для розуміння цього дослідження. За винятком оглядових статей, Автор має мінімізувати цитування робіт, які не мають безпосереднього відношення до змісту статті. Автор зобов’язаний здійснити широкий і ґрунтовний науково-джерельний пошук, щоб знайти для процитування оригінальні публікації, в яких описуються дослідження, тісно пов’язані з його статтею.
 6. Автору потрібно уникати фрагментації повідомлень про дослідження. Вчений, який виконує багатовекторні дослідження системи або групи споріднених систем, має структурувати публікацію так, щоб кожний фрагмент опису наукової роботи забезпечував цілком закінчений звіт про кожен аспект загального аналізу наукової проблеми.
 7. Автор не має права подавати рукописи, що описують одні й ті ж самі результати, більш ніж в один журнал у вигляді первинної публікації, якщо тільки це не повторне подання відхиленого Збірником або відкликаного Автором рукопису. Можна представляти рукопис нової статті, що розширює раніше опублікований короткий попередній опис того ж самого дослідження. Але, при поданні такого рукопису потрібно донести до відома Редакції про існування попередньої статті, яка обов’язково має бути процитованою Автором у цьому новому рукописі.
 8. Автор має чітко назвати джерела всієї процитованої або поданої в статті інформації за винятком загальновідомих фактів.
 9. Співавтори статті розділяють відповідальність за отримані представлені в рукописі результати. Автор, який подає рукопис до публікації, несе відповідальність за те, щоб до списку співавторів були включені ті особи, які дійсно брали участь у підготовці статті. У статті, написаної кількома Авторами, той з Авторів, хто подає до редакції контактні відомості, документи та здійснює листування з редакторами, бере на себе відповідальність за згоду інших авторів статті на її публікацію в Збірнику.

 

Етичні зобов'язання редакторів

1. Редколегія Збірника забезпечує проходження ретельного відбору усіх поданих для публікації матеріалів і незалежного рецензування та залишає за собою право у коректний, визначений його політикою, спосіб відхилити статтю або повернути її на доопрацювання.

2. Редактор без упередження розглядає всі рукописи, представлені до публікації, оцінюючи кожний відповідно до вимог, незважаючи на расову, конфесійну, національну та політичну приналежність, а також соціальний статус або місце роботи Автора (-ів).

3. Редактор має якнайшвидше розглядати рукописи, що надійшли в редакцію.

4. Уся відповідальність за організацію прийняття статті, присвоєння їй унікального коду, призначення Рецензента, забезпечення віртуального спілкування між Рецензентом і Автором статті, повідомлення автора про опублікування або відхилення рукопису лежить виключно на редакції.

5. Головний Редактор, Члени редакції не надають іншим особам ніякої інформації, пов’язаної із змістом рукопису, що знаходиться на розгляді, окрім осіб, які беруть участь у професійній оцінці статті. Після прийняття остаточного позитивного рішення Редакції (з урахуванням позитивного рішення Рецензента) стаття публікується у Збірнику та розміщується на його вебсторінці мовою оригіналу, а також передається на відповідні електронні ресурси бібліотеки імені В.І. Вернадського та розміщується на веб-сайтах міжнародних науково-метричних баз.

6. Редакція Збірника не несе ніякої відповідальності перед Авторами і/або третіми особами й організаціями за можливий збиток, викликаний публікацією статті. Редакція має право вилучити вже підготовлену до опублікування статтю, якщо з’ясується, що під час її написання було порушено чиїсь права або ж загальноприйняті норми наукової етики. Про факт вилучення статті Редакція повідомляє Автора, який подав статтю, а також особу, що рекомендує, та організацію, де виконувалась робота.

Етичні зобов'язання рецензентів

 1. Рецензент повинен постійно об’єктивно та неупереджено оцінити якість рукопису, його експериментальну і теоретичну частини, інтерпретацію і виклад матеріалу, а також врахувати, наскільки зміст статті відповідає усталеним науковим і стилістичним стандартам.
 2. Рецензент повинен постійно враховувати можливість конфлікту інтересів у разі, коли наданий йому рукопис близько пов’язаний із поточною або опублікованою його роботою. Якщо є сумніви, Рецензент повинен негайно повернути рукопис без рецензії, повідомивши Редакцію про конфлікт інтересів.
 3. У випадку, якщо Рецензент здогадується, хто є Автором або Співавтором рукопису, а відтак неспроможний здійснити неупереджену та об’єктивну незалежну експертизу рукопису, він повинен припинити рецензування, негайно повідомити відповідального редактора Збірника про неможливість подальшого рецензування.
 4. Рецензент повинен поводитися із поданим на рецензування рукописом як із конфіденційним документом: не показувати рукопис іншим особам, не обговорювати його з іншими колегами за винятком особливих випадків, коли Рецензент потребує спеціальної консультації з членами Міжнародної наукової редакційної ради.
 5. Рецензенти повинні адекватно пояснити та аргументувати свої міркування щодо статті, щоб Редактори і Автори зрозуміли, на чому базуються їхні зауваження. Будь-яке твердження про те, що певні спостереження, висновки, результати аналізу були вже раніше опублікованими, повинно підкріплюватися відповідним посиланням на це джерело.
 6. Рецензент повинен своєчасно здійснити рецензування і надати рецензію.
 7. Рецензенти не мають права використовувати чи розкривати неопубліковану інформацію, аргументи або інтерпретації, що містяться в рецензованій статті, якщо на це немає згоди Автора.

Принципи редакційної (видавничої) діяльності

«Проблеми сучасної психології» є рецензованим міжнародним науковим психологічним виданням, в основу діяльності якого покладено публікацію наукових статей з метою їх поширення серед науковців України та за кордоном.

Місія збірника наукових праць полягає в наданні представникам наукової спільноти в галузі психології рівних можливостей для публікації результатів своїх досліджень та їх вільного поширення.

Редакція Збірника у своїй діяльності керується наступними транснаціональними принципами:

 • виконує вимоги Комітету з етики в публікаціях – Committee on Publication Ethics (COPE), Будапештської Декларації відкритого доступу до рецензованих наукових видань та наукових досліджень – Budapest Open Access Initiative (BOAI) та Берлінської Декларації про відкритий доступ до наукових і гуманітарних знань – Berlin Declaration Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities.
 • постійно дотримується редакційної незалежності;
 • завжди надає пріоритетність комунікації, обговоренню і дискусіям;
 • усуває будь-які конфлікти інтересів відповідно до розроблених механізмів;
 • постійно заохочує і підтримує наукову добросовісність і доброчесність;
 • постійно намагається надавати перевагу інтелектуальним стандартам і рівням матеріалів, а не фінансовій і політичній користі та комерційним міркуванням;
 • завжди задовольняє наукові потреби та інтереси Авторів і Читачів;
 • постійно працює над удосконаленням Збірника;
 • постійно гарантує якість матеріалів досліджень, що публікуються;
 • завжди забезпечує анонімність у системі взаємин «Автор – Рецензент (-и)»;
 • постійно інформує Авторів про правила та вимоги публікування;
 • завжди забезпечує свободу вираження думок Авторів статей;
 • постійно слідкує за дотриманням прав інтелектуальної власності;
 • постійно розробляє та удосконалює рекомендації і правила рецензування рукописів;
 • завжди захищає конфіденційність персональних даних реципієнтів (досліджуваних), які брали участь у психологічних лонгитюдних і масових експериментах;
 • постійно працює над розробкою механізмів розв’язання конфлікту інтересів;
 • при потребі завжди оперативно публікує виправлення, уточнення, спростування і вибачення;
 • завжди вбачає можливість здійснення апеляції.

Функції Міжнародної науково-редакційної Ради:

 1. Консультаційна (надання за необхідності фахових консультацій Членам редколегії і Рецензентам з окремих нових, малодосліджених і дискурсивних проблемних аспектів психології).
 2. Прагматична (постійне сприяння розвиткові Збірника та здійснення міжнародної наукової співпраці, пошук нових форм і методів функціонування Збірника).
 3. Експертна (здійснення рецензування статей, експертизи (у разі необхідності) рецензій і рецензованих статей, експертна оцінка якості Збірника, доречності і компонування статей у ньому тощо).
 4. Дорадча (участь у формуванні Збірника, прийняття рішень щодо рекомендації статей до друку, вплив на якість рішень, що приймаються тощо).

Взаємодія з авторами

У взаємодії з Авторами редколегія Збірника керується такими правилами:

 • постійно сприяє забезпеченню якості представлених для опублікування матеріалів;
 • завжди слідкує за дотриманням встановлених механізмів рецензування статей, а також спростування чи скасування рішень, прийнятих редакцією;
 • завжди надає інформацію Авторові/Авторам рукопису  стосовно прийняття статті до друку, необхідність її доопрацювання, відхилення статті та ін.;
 • завжди подає аргументований опис експертної оцінки представленої до друку статті.

Взаємодія з рецензентами

У взаємодії з Рецензентами редакція Збірника дотримується таких правил:

 • завжди надає Рецензентам інструкцію та рекомендації з рецензування рукописів;
 • постійно забезпечує Рецензентів системою перевірки ступеня оригінальності статті;
 • забезпечення конфіденційності Рецензентів;
 • завжди надає можливість (право) Рецензенту відмовитися від рецензування без пояснення причин відмови (окрім встановленого конфлікту інтересів);
 • завжди розглядає рецензування як невід’ємну частину оцінювання наукової публікації, яке підтверджує високу якість наукових статей.

Рецензування передбачає роботу з такими Рецензентами, – Експертами Збірника, – які є визнаними фахівцями у відповідній до статті тематиці. Саме тому, окрім Членів редколегії, Редакція співпрацює з широким колом науковців з різних країн світу. До друку статті приймаються лише після їх обговорення на засіданні редколегії Збірника при наявності позитивної рецензії Рецензента та підтримки їх більшістю членів редколегії.

Підготовлений у повному обсязі випуск Збірника розглядається та рекомендується до друку рішеннями Вчених рад Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України та Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Взаємодія з читачами

 • будь-хто із читачів чи потенційний автор має можливість звернутися до членів редколегії за роз’ясненням незрозумілих фахових питань, які відповідають тематиці Збірника, приславши листа на електронну пошту видавництва kpnu_lab_ps@ukr.net;
 • постійно надає читачам якісно оформлені в смисловому та стилістичному аспектах матеріали;
 • завжди задовольняє потреби читачів у матеріалах фундаментального і прикладного характеру у теоретичному  і в експериментально-прикладному вимірах;
 • постійно гарантує і забезпечує справжнє очікування читачів щодо новизни, актуальності оригінальності опублікованих матеріалів, їх доступності та зрозумілості.

Дотримання етичних норм

Редакція Збірника наукових праць постійно дотримується сучасного прогресивного рівня вимог стосовно відбору та публікації наукових статей, які визначаються стандартами якості наукових робіт, галузевим профілем Збірника, а також науковими напрямами, прийнятими у вітчизняному та світовому науковому співтоваристві.

Під час розробки положень видавничої політики Збірника редакція керувалася рекомендаціями Комітету з етики в публікаціях – Committee on Publication Ethics (COPE), а також досвідом роботи українських і зарубіжних професійних співтовариств, наукових організацій, редакцій видань та ін.

Основні етичні вимоги до наукових публікацій є нормою поведінки і професійних обов’язків членів редколегії Збірника стосовно один  одного і до громадськості, а також до забезпечення права кожного Автора/Авторів на інтелектуальну власність. Особи, залучені до процесу публікації (Редактори, Автори та Рецензенти), орієнтуються на принципи етики в наукових публікаціях. Усі подані для публікації рукописи і матеріали розглядаються без упередження Редакційною колегією та Рецензентами Збірника та відповідно оцінюються, незважаючи на расову, конфесійну, національну, гендерну, політичну приналежність, а також соціальне положення або місце роботи Автора/Авторів.

Дотримуючись положень Кодексу, редакція Збірника подає набір етичних норм і правил, якими мають керуватися особи, які беруть участь у підготовці публікації результатів наукових досліджень (Редактори, Автори і Рецензенти).

Редакція вважає, що етичні норми і правила, усвідомлені, схвалені та прийняті більшістю кваліфікованих дослідників, надають істотну допомогу студентам, аспірантам і молодим ученим в опануванні етичних правил наукової взаємодії та співпраці, в удосконаленні їхньої дослідницької діяльності, а провідним вченим – у наданні можливості ще раз повернутися до актуальних питань, які мають велике етичне значення для наукової практики.

Історія журналу

Збірник наукових праць «Проблеми сучасної психології» Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка та Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України включено до Переліку наукових фахових видань України, Категорія «Б», психологічні спеціальності – 053  відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 р. №1643 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 16 грудня 2019 року та внесення змін до наказів Міністерства освіти і науки України».

Усі статті  збірника наукових праць «Проблеми сучасної психології»  з 2018 року отримують ідентифікатор DOI та реєструються в системі CrossRef.

Програмні цілі (основні принципи) або тематична спрямованість: розвиток і поширення наукових знань на безоплатній основі. Видання засновується з благодійною метою і призначене для безкоштовного розповсюдження.

Рішення №132 від 18.01.2024р. Національної Ради України з питань телебачення і радіомовлення

Ідентифікатор медіа R30-02179

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 19651-9451 ПР від 30.01.2013 р.

ISSN друкованої версії 2227-6246

ISSN онлайнової версії 2663-6956