DOI: https://doi.org/10.32626/2227-6246.2013-20.%p

Особливості міжособистісної взаємодії в процесі соціалізації в підлітковому віці

Н.О. Видолоб

Анотація


У статті представлено загальний огляд праць вітчизняних та зару-
біжних психологів, у яких відбувається пошук можливостей соціалізації
в підлітковому віці завдяки з’ясуванню умов міжособистісної взаємодії,
структури процесу конструювання міжособистісного простору, механіз-
мів взаєморозуміння та форм у традиційній та сучасній психологічній
науці, наводяться емпіричні дослідження якісних показників цього фе-
номена. Значна роль в цьому процесі належить шкільному психологу як
організатору корекції поведінки школярів, їх взаємин з іншими.


Ключові слова


міжособистісна взаємодія; міжособистісний простір; механізми взаєморозуміння; форми взаємодії.

Повний текст:

PDF

Посилання


Загальна психологія: підручник / [О.В. Скрипченко, Л.В.До-

линська, З.В. Огороднійчук та інш] . – К.: Либідь, 2005. –

с.

Лабунская В.А. Невербальное поведение (социально-

перцептивный подход)/ В.А. Лабунская. – Ростов: Изд-во

Ростов ун-та, 1986.– С. 5-35.

Ломов Б. Ф. Методологические и теоретические проблемы

психологии / Б. Ф. Ломов / Отв.ред. Ю. Забродин. –М.: На-

ука, 1989. – 449 с.

Межличностное взаимодействие: [Электронный ресурс].–

Режим доступа: /http://vospitanie.babys

Мясищев В.Н. Психология отношений Избранные психоло-

гические труды/ В. Н. Мясищев / Под редакцией А. А. Бода-

лева.– Москва – Воронеж, 1995.– 356 с.

Обозов Н. Н. Межличностные отношения/ Н.Н.Обозов. – Л.:

Изд-во ЛГУ, 1979. – 151 с.

Ожегов С.И. Словарь русского языка/ С.И.Ожегов/Под ред.

чл.корр. АН СССР Н.Ю.Шведовой. – 19-е изд. – М.: Рус.яз.,

– 750 с.

Соснин В.А. Как стать хозяином положения / В.А.Соснин,

П.А.Лунев. – М.: издательский центр «Академия», инсти-

тут психологии РАН, 1996. – 220 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.