DOI: https://doi.org/10.32626/2227-6246.2013-20.%p

Особистісна культура вчителя як чинник розвитку креативності підлітка

І.А. Горобець

Анотація


У статті проаналізовано особистісну культуру вчителя в професій-
ній діяльності педагогів; охарактеризовано основні чинники розвитку
креативності підлітка; обґрунтовано розвиток творчої діяльності вчи-
теля у психологічній науці. Встановлено, що лише через спілкування
можлива передача знань і засвоєння професійних знань, формування
професійних вмінь і навичок, розвиток професійного світосприйняття
майбутнім спеціалістом у ході навчально-виховного процесу.


Ключові слова


конвергентне мислення; дивергентне мислення; креативність; творча діяльність.

Повний текст:

PDF

Посилання


Богоявленская Д.Б. Интеллектуальная активность как про-

блема творчества / Д.Б. Богоявленская. – Ростов-на-Дону:

Изд-во Рост-го ун-та, 1983.

Кукуленко-Лук’янець І.В. Особистісно-креативний підхід у

навчанні іноземної мови / І.В. Кукуленко-Лук’янець. – Чер-

каси, 2004.

Мамчур І.А. Формування комунікативного потенціалу май-

бутнього вчителя іноземної мови засобами культурологічно

орієнтованого навчання: автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. психол. наук: спец. 19.00.07 „Педагогічна та віко-

ва психологія» / Інна Анатоліївна Мамчур. – К., 2007. – 20 с.

Моляко В. А. Интеллектуальная одарённость и ёё выявление у

детей старшего дошкольного возраста / В. А. Моляко. – К., 1993.

Психология одаренности детей и подростков / Под ред.

Н.С.Лейтеса. – М.: Академия, 1996.

Роджерс К. Консультирование и психотерапия / К.Роджерс. –

М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2000.

Gilford J. The nature of human intelligence / J. Gilford. – New

York: McGraw-teil, 1967.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.