DOI: https://doi.org/10.32626/2227-6246.2012-18.%p

Толерантність як фактор уявлень студентів про норми поведінки в міжособистісному конфлікті

М.А. Володченко

Анотація


У статті представлено аналіз результатів емпіричного дослідження
впливу толерантності особистості на уявлення студентів про норми
поведінки в міжособистісному конфлікті. Аналіз отриманих даних
свідчить про виразний зв’язок рівня толерантності особистості із типом
уявлень студентів про норму поведінки у міжособистісному конфлікті.
Рівень толерантності помітно вищий у студентів з продуктивним типом
уявлень, порівняно з представниками непродуктивного типу уявлень.
Водночас залежність ”чим вищий рівень толерантності, тим більш
продуктивними є уявлення про норми поведінки у конфлікті”
підтверджується лише в обмеженому діапазоні.


Ключові слова


особистість; уявлення; норма поведінки; толерантність; терпимість; міжособистісний конфлікт; продуктивність; конфліктна дія.

Повний текст:

PDF

Посилання


Асмолов А.Г. Практическая психология и проектирование

вариативного образования в России: от парадигмы конфликта –

к парадигме толерантности /А.Г.Асмолов// Психология

образования: проблемы и перспективы: материалы І$й

междунар. научно$практ. конф., Москва, 16$18 декабря

– М.: Смысл, 2004. – С.6$10

Бобнева М.И. Социальные нормы и регуляция поведения / Отв.

ред. Е.В.Шорохова. – М.: Наука, 1978. – 312 с.

Братченко С.Л. Введение в гуманитарную экспертизу образова$

ния /С.Л.Братченко. – М.: Смысл, 1999. – 137 с.

Дуткевич Т.В. Особливості соціально$перцептивного образу

міжособистісного конфлікту /Т.В.Дуткевич// Проблеми

сучасної психології: Зб. наук. пр. Кам’янець$Подільського

національного університету ім. І.Огієнка, Інституту психології

ім. Г.С. Костюка АПНУ / За ред. С.Д. Максименка, Л.А. Онуф$

рієвої. – Вип. 8. – Кам’янець$Подільський: Аксіома, 2010. –

С. 288$297.

Зимбули А.Е. Почему терпимость и какая терпимость? /

А.Е.Зимбули // Вестник С$Петербургского университета.

Сер. 6. – 1996. – Вип.3(№20) – С. 22$28.

Зиммель Г. Человек как враг // Зиммель Г. Избранное. Том 2:

Созерцание жизни. – М.: Юрист, 1996. – С. 506.

Кожухарь Г.С. Проблема толерантности в межличностном

общении /Г.С.Кожухарь // Вопросы психологии. – №2. –

– С.3$12

Кошова І.В. Вплив інтерпретаційних схем на розвиток і

завершення конфліктних ситуацій /І.В.Кошова// Наукові

записки Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України:

$х томах. Т. 2. – К.: Главник, 2005. – Вип. 26. – С.384$389.

Кристалл Г. Аффективная толерантность /Г.Кристалл//

Журнал практической психологии и психоанализа, 2001. –

№3. – С. 56$66.

Рожков М.И. Воспитание толерантности у школьников /

М.И.Рожков, Л.В.Байбородова, М.А.Ковальчук. – Ярославль:

Академия развития, Академия холдинг, 2003. – 192 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.