DOI: https://doi.org/10.32626/2227-6246.2012-18.%p

Психологічний аналіз індивідуальних цінностей у контексті життєвої перспективи

І.І. Галецька

Анотація


Досліджено взаємозв’язки індивідуальних цінностей, кар’єрних
орієнтацій, часової перспективи та життєстійкості як стрижневих
компонентів життєвої перспективи. Здійснено порівняльний аналіз
особливостей життєвої перспективи чоловіків та жінок, визначено
відмінності факторної структури індивідуальних цінностей чоловіків та
жінок. Проаналізовано функціональні властивості індивідуальних
цінностей як стрижневих компонентів та визначальних чинників
життєвої перспективи.


Ключові слова


психологічне здоров’я; індивідуальні цінності; життєва перспектива.

Повний текст:

PDF

Посилання


Галецька І. І. Загальна характеристика структури пси#

хологічного здоров’я / І.І. Галецька // Психологічні пер#

спективи. – Випуск 13. – Луцьк, 2009. – С.4 4 – 54.

Галецька І.І. Самоефективність у структурі соціально#

психологічної адаптації / І.І. Галецька // Вісн. Львів. ун#ту.,

Сер. філос. науки. – 2003. – Вип. 5. – С. 433–442.

Галецька І.І. Індивідуальні цінності та сенсожиттєві орієнтації

в структурі психологічного здоров’я / І.І. Галецька //

Становлення цінностей в психологічному вимірі соціального

буття особистості. Соціальна мужність як цінність: Матеріали

міжнародної науково#практичної конференції, 3#4 червня 2010,

м.Львів. – Кам’янець Подільський: Аксіома, 2010. – С. 54#56.

Гуляс I. Життєва перспектива особистості як предмет теоре#

тико–методологічного аналізу / I. Гуляс // Проблеми сучасної

психології. – 2011. – Випуск 12. – С.315#324.

Зимбардо Ф. Парадокс времени. Новая психология времени,

которая улучшит вашу жизнь / Ф. Зимбардо– СПб.: Речь,

– 352 с.

Нюттен Ж. Мотивация, действие и перспектива будущего. –

М., 2004. – 608 с.

Сеник О. Часова перспектива студентів у зв’язку з їхнім

особистісним потенціалом / О. Сеник // Освіта регіону.

Політологія, психологія, комунікації. – 2011. – №3: Елект#

ронний ресур. – Режим доступу: // http:// www.social#

science.com.ua/публікація/558_

Титаренко Т.М. Життєвий світ особистості: у межах і за

межами буденності. – К.: Либідь, 2003. – 376с

Schein E.H. Career Anchors Revisited: Implications for Career

Development in the 21st Century// Academy of Management Ex#

ecutive. – 1996. – №4. – рр. 80#88.

Schwartz S., Sagie G. Value consensus and importance. A Cross#

National Study // Journal of cross#cultural psychology. – 2000. –

Vol. 31. – № 4. – P. 465#497.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.