DOI: https://doi.org/10.32626/2227-6246.2012-15.%p

Cутність креативного потенціалу та його роль у психологічному забезпеченні управління закладами освіти

В.М. Сич

Анотація


У статті проаналізовано різнопланові підходи вчених щодо
визначення поняття “креативність”, складових, основних параметрів
креативного потенціалу, етапів та стадій креативного процесу. Розглянуто
особистісні риси, що характеризуть креативний потенціал. Відзначено,
що сучасному ефективному керівнику закладу освіти у своїй повсякденній
діяльності необхідно спиратися на свої сильні, найбільш розвинуті якості,
необхідно використовувати креативний стиль управління колективом.
Показано необхідність використовувати на різних етапах професійної
підготовки сучасного керівника закладу освіти основних методів розвитку
креативності: синектики, мозкового штурму, рішення творчих завдань,
алгоритму розробки інноваційних рішень, методу навчання дією та ін.


Ключові слова


креативність; креативний потенціал; структура креативного потенціалу; етапи креативного процесу; особистість керівника закладу освіти; особистісні риси креативних керівників; методи розвитку креативності.

Повний текст:

PDF

Посилання


Богоявленская Д.Б. Интеллектуальная активность как

проблема творчества / Д.Б. Богоявленская – Р.*на*Дону:

Феникс, 1993. – 232 с.

Боно Э. Серьезное творческое мышление / Э. Боно – Мн.:

Поппури, 2005. – 416 с.

Воронюк І.В. Психологічні особливості реалізації творчого

потенціалу молодших школярів: автореф. дисс... канд. психол.

наук: 19.00.07 / І.В. Воронюк; НПУ ім. М.П.Драгоманова –

К., 2003. – 22 с.

Гилфорд Дж. Три стороны интеллекта / Дж Гилфорд //

Психология мышления. – М.: Прогресс, 1965. – С.433*456.

Ермолаева*Томина Л.Б. Проблемы развития творческих

способностей детей / Л.Б.Ермолаева*Томина // Вопросы

психологии. – 1975. – № 5. – С. 166*175.

Кларин М.В. Инновации в мировой педагогике / М.В. Кла*

рин. – Рига: НПЦ “Эксперимент”,1995. – С.115*128.

Козленко В.Н. Психологические особенности креативности в

старшем школьном возрасте и ее влияние на статус старше*

классника в учебной группе: автореф. дис. ... канд. психол.

наук. 19.00.07 / В.Н. Козленко; МГПИ – М., 1983. – 24 с.

Моляко В. О. Психологічна теорія творчості / В.О. Моляко //

Обдарована дитина. – 2004. – № 6. – С. 2*9.

Моляко В.О. Творчий потенціал особистості / В.О. Моляко //

Науковий часопис НПУ ім.М.П.Драгоманова. Сер.№ 12.

Психологічні науки: [зб.наук.праць]. – К.: НПУ ім.М.П.Дра*

гоманова, 2007. – Вип.17. – С.16*22.

Морозов А.В. Управленческая психология / А.В. Морозов. –

М.: Академический Проект, 2003. – 288 с.

Оганянц Б.Г. Творчество и обучение / Б.Г. Оганянц, С.Д. Кон*

стантинов. – М.: Моск. обл. пед. ин*т, 1993. – С. 151*164.

Олах А. Творческий потенциал и личностные перемены / А. Олах //

Общественные науки за рубежом. – 1968. – № 4. – С. 69*73.

Пономарев Я.А. Психология творения: [избранные психо*

логические труды] / Я.А. Пономарев – М. Воронеж: МОДЭК,

– 480 с.

Пономарев Я.А. Психология творчества / Я.А. Пономарев. –

М.: Наука, 1996. – 303 с.

Психогимнастика в тренинге / [под ред. Н.Ю. Хрящевой]. –

СПб.: Ювента; Ин*т тренинга, 1999. – 256 с.

Психология: Словарь*справочник / Сост. М.И. Дьяченко,

Л.А Кандыбович. – Мн.: Хэлтон, 1998. – 399 с.

Роджерс Н. Творчество как усиление себя / Н. Роджерс //

Вопросы психологии. – 1990. – №1. – С.164*168.

Роменець В.А. Психологія творчості: [навчальний посібник] /

В.А. Роменець. – К. Либідь, 2001. – 288 с.

Уитмер Дж. Коучинг – новый стиль менеджмента в управлении

персоналом: [учеб. пос.] / Дж/Уитмер. – М.: ИНФРА*М,

– 218 с.

Фадєєв В. І. Психологічні умови формування готовності

майбутніх учителів початкових класів до розвитку креа*

тивності молодших школярів: автореф. дис... канд. психол.

наук: 19.00.07 / В.І. Фадєєв; Прикарпат. нац. ун*т ім.

В.Стефаника. – Івано*Франківськ, 2006. – 16 с.

Фромм Э. Личность в современной культуре / Э. Фромм //

Психология личности. – Самара: БАХРАХ, 1999. – Т.2. –

С.233*247.

Харцій О.М. Розвиток креативного потенціалу у майбутніх

менеджерів організації: автореф. дис… канд. психол. наук:

00.05 / О.М. Харцій; Ін*т психології ім. Г. С. Костюка АПН

України. – К. , 2008. – 19 с.

Boles S. A model of routine and creative problem solving / S. Boles //

Journal of Creative Behavior. – 1990 – № 24 (3).

Encyclopedia of creativity / M.A. Runco, S.R. Pritzker. – San

Diego: Academic Press, 1999. P. 165*174, 637*638.

Guilford J.P. Creativity / J.P. Guilford // American Psycholo*

gist. – 1950. – V. 5. – P.444*454

Kneller G.F. The art of science and creativity / G.F. Kneller – NY:

Holt, Rinehart and Winston Inc., 1965. – Р.13*24.

Sapp D. David. The point of creative frustration and creative pro*

cess a new look at old model. / D. Sapp // Journal of Creative

Behavior. – 1992, – № 26 (1) – Р. 21*28.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.