DOI: https://doi.org/10.32626/2227-6246.2011-11.%p

Психолого–педагогічні умови формування потреби в самоосвіті вчителя іноземних мов у системі післядипломної освіти

Н.В. Вишневська

Анотація


У статті розглядаються особливості й умови формування потреби в
самоосвіті педагогів у системі післядипломної освіти як фактор їх
пізнавальної активності.


Ключові слова


самоосвіта; вчитель іноземної мови; потреба в самоосвіті; система післядипломної освіти.

Повний текст:

PDF

Посилання


Алхазишвили А.А.Основы овладения иностранной речью /

А.А.Алхазишвили. – М., 1988. – 124 с.

Божович Л.И. Изучение мотивации поведения детей и под

ростков / Л.И. Божович. – М.: Педагогика, 1978. – 351 с.

Воронина Г.И., Иванова В.Н. К проблеме аттестации учителей

иностранного языка / Г.И. Воронина // Иностранные языки в

школе. – 1995. – № 6. – С.317.

Дубасенюк О. Методи формування професійної успішності

майбутніх вчителів / О. Дубасенюк // Шляхи освіти. – 1998. –

№3. – С.3740.

Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность / А.Н. Леон

тьев. – М.: Политиздат, 1975. – 304 с.

Протасова Н.Г. Гуманізація післядипломної освіти / Н.Г. Про

тасова. – К., 1998. – 151 с.

Психологія: Підручник / Ю.Л.Трофімов, В.В.Рибалка, П.А.Гон

чарук та ін..; за ред.. Ю.Л.Трофімова. – 3тє вид., стереотип. –

К.: Либідь, 2001. – 560 с.

Шершнева Г.Г. Профессиональная компетентность учителя

иностранного языка в современных условиях / Г.Г. Шершне

ва // Учитель: здоровье и профессиональное развитие: мате

риалы региональной научнопрактической конференции

“Здоровье учителя в аспекте ресурсного обеспечения обра

зования”.1314 декабря 2000г. /Ред. Коллегия И.И.Трубина и

др. – Кемерово, 2001. – 228 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.