DOI: https://doi.org/10.32626/2227-6246.2010-10.%p

Асертивна поведінка як передумова формування почуття власної гідності та самоповаги студентської молоді

С.В. Герасіна

Анотація


У статті розкрито теоретичні підходи до дослідження проблеми
формування почуття власної гідності та самоповаги студентської молоді;
визначено психологічні особливості феномена “асертивність”; обґрун
товано специфіку взаємозумовленості асертивності і розвитку емоційно
ціннісних почуттів особистості; проаналізовано результати емпіричного

вивчення асертивності як передумови формування у студентів почуття
власної гідності та самоповаги.


Ключові слова


почуття власної гідності; самоповага; асертивність; індивідуальний стиль поведінки.

Повний текст:

PDF

Посилання


Пряжников Н.С. Психология труда и человеческого досто

инства / Николай Пряжников. – М., 2001. – С. 461 467.

Помиткін Е.О. Психологія духовного розвитку особистості:

[монографія] / Едуард Помиткін. – К.: Наш час, 2006. –

с.

Франсиско Г. Усі ці нестерпні люди. Як прожити серед людей,

які роблять наше життя неможливим [пер. В. Крутоуз] /

Гавілан Франсиско. – К.: Пульсари, 2009. – 192с. [Серія

“Психологія і самодопомога”.]

Альберти Р. Ваше полное право: Уверенность в себе и

равенства в вашей жизни и взаимоотношений / Роберт

Альберти, Майкл Эммонс. – Издатель: РБА “Влияние”,

– 299 с.

Каппони В. Как делать все по своему / В.Каппони, Т.Но

вак. – СПб., 1995. – 125 с.

Семиченко В. А. Психология направленности: [учеб. метод.

пособ.] / В.А. Семиченко, А.М. Галус / Центральный ин т

последиплом. педаг. образован.; Хмельницкий ГПИ;

Региональная лабор. соц. пед. проблем адаптации студентов

к условиям обучения в вузе. – Хмельницкий: ХГПИ, 2003. –

с.

Дойч М. Разрешение конфликта (Конструктивные и дест

руктивные процессы) / Мортон Дойч // Социально по

литический журнал. – 1997. – №1. – С. 202–212.

Герасіна С.В. Психологічні особливості розвитку самоповаги

в учнів професійно технічних навчальних закладів /

С.В.Герасіна // Сучасні інформаційні технології та іннова

ційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія,

теорія, досвід, проблеми: [зб. наук. праць]. – Вип. 8. – Київ

– Вінниця: ООО “Планер”, 2005. – С. 125 132.

Карпенчук С.Г. До вершин досконалості ...: [наук. метод.

посіб. з проблем самовиховання] / Світлана Карпенчук. – Ін т інноваційних технологій і змісту освіти; Рівненський

держ. гуман. ун т. – Рівне: Волинські обереги, 2009. – 260 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.