DOI: https://doi.org/10.32626/2227-6246.2010-10.%p

Становлення совісті особистості в юнацькому віці

О.М. Молчанова

Анотація


В статті приводиться теоретичний аналіз психологічних досліджень
з проблеми становлення совісті та її складових в юнацькому віці. Подаються
результати експериментального дослідження з даної проблематики в
віковому та гендерному аспекті.


Ключові слова


совість; моральна самосвідомість; моральні знання; моральні цінності; відповідальність; самоконтроль; емпатія.

Повний текст:

PDF

Посилання


Алєксєєва Ю.А. Становлення моральної самосвідомості

підлітка у процесі психолдогічного консультування:

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата

психологічних наук. – Київ, 2006. – 230 с.

Апетик Н.М. Моральна саморегуляція як умова попере

дження девіантної поведінки підлітків: Дисертація на

здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук.

Чернівці, 2001. – 231 с.

Бех І.Д. Виховання особистості: Підручник. – К.: Либідь,

– 848 с.

Булах І.С. Психологія особистісного зростання підлітка:

Монографія. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2003. – 340 с.

Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском

возрасте – М., 1968. – 560 с.

Боришевский М.Й. Развитие саморегуляции поведения

школьников: Диссертация в форме научного доклада на

соискание ученой степени доктора психологических наук. –

Киев, 1992. – 77 с.

Гільова Л.Л. Психологічний механізм формування мораль

ного образу “я” старшокласників//Наукові записки.

Інститут психології ім. Г.С.Костюка АПН України / За ред.

академіка С.Д.Максименка. – Випуск 34. – К.: Міленіум,

– С. 133 139.

Лановенко Ю.І. Психологічні особливості переживання

суб’єктом юнацької кризи: Дисертація на здобуття наукового

ступеня кандидата психологічних наук. – Київ, 2005. – 218 с.

Молчанова О.М. Вплив окремих моральних якостей

особистості на розвиток совісті особистості юнацького віку //

Проблеми загальної та педагогічної психології. Збірник

наукових праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН

України / За ред. С.Д.Максименка. – Т.ХІ, част.5. – К.,

– С.228 227.

Молчанова О.М. Особливості прояву совісті як показника

совісті особистості юнацького віку// Проблеми загальної та

педагогічної психології: Збірник наукових праць Інституту

психології ім. Г.С.Костюка АПН України / За ред. С.Д.Мак

сименка. – Т.ХІ, част.2. – К., 2009. – С.304 313.

Мухина В.С.Детская психология. – М.: Просвещение,

– 272 с.

Никифоров Г.С. Самоконтроль человека. – Л.: Издательство

Ленинградского университета, 1989. – 192с.

Пашко Т.А. Індивідуальні особливості емоційного само

контролю старшокласників: Дисертація на здобуття наукового

ступеня кандидата психологічних наук. – Київ, 2005. – 185 с.

Пашукова Т.І., Допіра А.І., Дьяконов Г.В. Практикум із

загальної психології / За ред. Т.І.Пашукової. – К.: Т во

“Знання”; КОО, 2000. – 204 с.

Пискун В.М. Психологические условия формирования

ответственного поведения старшеклассников: Дис….канд.

психол.наук. – Киев, 1986. – 156 с.

Потапчук Л.В. Психологічні особливості становлення

особистісної зрілості старшокласників: Дисертація на

здобуття наукового ступеня кандидата психологічних

наук. – Луцьк, 2001. – 205 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.