DOI: https://doi.org/10.32626/2227-6246.2010-10.%p

Пізнання цінностей суб’єкта методом активного соціально–психологічного навчання

О.В. Овчаренко

Анотація


У статті розкрита проблема пізнання цінностей методом активного
соціально психологічного навчання (АСПН). Проаналізовано особливості
глибинно психологічних цінностей, що визначають поведінку особистості,
та основні закономірності функціонування психіки.


Ключові слова


аксіологія; цінність; психокорекція; активне соціально-психологічне навчання; цілісність психіки; суперечливість психіки; психодинамічний підхід.

Повний текст:

PDF

Посилання


Адлер А. Понять природу человека / Пер. Е. А. Цыпина –

СПб.: Академический проект, 1997 – 256 с.

Барышков В. П. Аксиология личностного бытия / Под ред.

В. Б. Устьянцева. – М.: Логос, 2005. – 192 с. – (Золотая

коллекция).

Боришевський М. Й. Психологічні закономірності розвитку

громадської свідомості та самосвідомості особистості. У 2 х

т. / М. Й. Боришевський, М. І. Алєксєєва, В. В. Антоненко

та ін.; За загальною редакцією М. Й. Боришевського. – К.,

– 308 с.

Буякас Т. М. Личностное развитие в условиях работы

самопонимания, опосредованной символами // Вопросы

психологии. – 2000. – № 1. – С. 96 – 109.

Волочков А. А., Ермоленко Е. Г. Ценностная направлен

ность личности как выражение смыслообразующей актив

ности // Психол. журнал. – 2004. – Т. 25, № 2. – С. 17 – 26.

Головин С. Ю. Словарь психолога практика / Сергей

Юрьевич Головин. – 2 е изд., перераб. и доп. – Мн.: Харвест,

– 976 с. – (Библиотека практической психологии).

Горбенко Ю. Л. Свідомі та несвідомі ціннісні детермінанти

поведінки особистості // Зб. Наукових праць ін. ту психології

ім. Г. С. Костюка АПН України / За ред. С. Д.Максименка –

К.: 2001. – Т. ІІІ, ч. 7. – 284 с.

Горянина В. А. Психология общения: учеб. пособие для студ.

высш. учеб. заведений / В. А. Горянина. – 4 е узд., стер. –

М.: Издательский центр “Академия”, 2007. – 416 с.

Додонов Б. И. Эмоция как ценность – М.: Политиздат,

– 272 с.

Коломинский Я. Л. Социальные эталоны как стабилизи

рующие факторы “социальной психики” // Вопросы

психологии. – № 1, 1972. – С. 99 – 110.

Пенькова О. І. Сімейно родинні ціннісні орієнтації як фактор

розвитку громадської спрямованості старшокласників //

Наукові записки інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН

України / За ред. академіка С. Д. Максименка – К.: Нора

Прінт, 2004. – Вип. 24. – 384 с.

Попова Е. В. “Есть ценностей незабываемая скала”.

Духовные ценности в отечественной философии и литерату

ре // Литература в школе. – 2003. – № 7. – С. 22 – 26.

Столович Л. Н. Об общечеловеческих ценностях // Вопросы

философии. – 2004. – № 7. – С. 86 – 97.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.