DOI: https://doi.org/10.32626/2227-6246.2010-9.%p

Дослідження проблеми асертивності у вітчизняній та зарубіжних школах психології розвитку

Л.О. Ніколаєв

Анотація


У статті висвітлюється проблема дослідження асертивності у
вітчизняній та зарубіжних психологічних школах. На основі теоретичного
аналізу психологічних джерел та емпіричного досвіду автор розглядає
специфіку та різноманітність поглядів на природу асертивності, робить
порівняльний аналіз підходів до вивчення асертивності.


Ключові слова


асертивність; впевненість; впевнена поведінка; успішність; незалежність; самостійність; цілеспрямованість; особова позиція; поведінкові навички; поведінкові моделі; стереотипи; мотивація; воля.

Повний текст:

PDF

Посилання


Абульханова Славская К.А. Стратегии жизни. – М.: Мысль,

– 174 с.

Асеев В.Г. Мотивация, поведение и формирование лично

сти. – М.: Мысль, 1976. – 158 с.

Асмолов А.Г. Психология личности. – М.: Изд во Моск. ун

та, 1990. – 367 с.

Балтес П.Б. Всевозрастной подход в психологии развития:

исследование подъёмов и спадов на протяжении жизни //

Психологический журнал. – т.15. – №1. – 1994. – С.60 80.

Блага К., Шебек М. Я – твой ученик, ты – мой учитель: Кн.

Для учителя / Пер. с чеш. – М.: Просвещение, 1991. – 143 с.

Боришевский М.И. Развитие саморегуляции поведения

школьников // Диссерт. в форме науч. доклада. На соиск.

Учен. степени доктора псих.наук. – К., 1992. – 77 с.

Ильин Е.П. Мотивация и мотивы. – СПб.: Питер, 2003. –

с.: ил. – (Серия “Мастера психологии”).

Киричук О.В., Карпенко В.С. Метаморфози духу. До питання

про предмет гуманітарної психології // Педагогіка і пси

хологія. – К.: АПН України, 1994. – №4. – С.3 8.

Конопкин О.А. Психическая саморегуляция произвольной

активности человека (структурно функциональный ас

пект) // Вопросы психологии, 1995. – №1. – С.5 12.

Маноха И.П. Человек и потенциал его бытия. – К.: Изд во

“Стимул” К, 1995. – 256 с.

Никитин Е.П., Харламенкова Н.Е. Проблема самоут

верждения личности в философии и психологии: к истории

проблемы) // Вопросы философии, 1995. – №8. – С. 73 91.

Никифиров Г.С. Теоретические вопросы самоконтроля //

Психол. журнал. – Т.6. – 1985. – №5. – С.19 31.

Петровская Л.А. Теоретические и методические проблемы

социально психологического тренинга. – М., 1982. –

с.

Смирнов А.А. Психология исследования личности. – М.,

– 169 с.

Серль Д.Р Природа интенциональных состояний // Фило

софия, логика, язык / Под ред. В.В. Петрова. – М., 1986. –

С.96 126.

Сеченов И.М. Элементы мысли. – Спб.: Питер, 2001. –

с.: ил. – (Серия “Психология классика”).

Холл Кэлвин С., Линдсей Гарднер. Теории личности. – М.:

“КСП+”, 1997. – 720 с., илл. 6 26.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.