DOI: https://doi.org/10.32626/2227-6246.2010-9.%p

Рівні спілкування в тілесному просторі особистості

Л.С. Роговик

Анотація


У статті досліджена сутність спілкування особистості на основі
теорії М.О.Бернштейна про рівневу організацію побудови рухів,
простежується динаміка природи, характеру та функцій тілесних аспектів
спілкування на різних етапах побудови рухів. Теоретичний аналіз
структури спілкування охоплює рівні тонічного та локомоційного
прилаштування, тактильної взаємодії, наслідування, рольової та смислової
міжособистісної взаємодії в тілесному просторі. Подано результати
дослідження динаміки рівнів спілкування учасників танцювально
психомоторного тренінгу.


Ключові слова


“рівні спілкування”; “тілесний простір”; “ієрархія рухів”; “динаміка рівнів спілкування особистості”.

Повний текст:

PDF

Посилання


Абульханова Славская К.А. Деятельность и психология

личности. – М., 1980. – 336 с.

Бернштейн Н.А. Физиология движений и активности. – М., 1990.

Бахтин М.М.Эстетика словесного творчества. – М., 1979.

Бодалев А.А. Восприятие и понимание человека человеком. –

М.: Изд во МГУ, 1982.

ДжемсУ. Психология // Психология самосознания / Под

ред. Райгородского Д.Я. – Самара, 2000. – С.7 34.

Лисина М. И. Общение, личность и психика ребенка. – М., 2001.

Лурия А. Р. Основы нейропсихологии. – М., 1973.

Максимова Е. В. Уровни общения. Причины возникновения

раннего детского аутизма и его коррекция на основе теории

Н.А.Бернштейна. – М.: Изд. “ Диалог Мифы”, 2008. – 288 с.

Мясищев В.Н. Психология отношений. – Москва Воронеж, 1995.

Никитин В. Н. Энциклопедия тела. – М., 2000.

Основи психології: Підручник/ За заг. Ред. О.В.Киричука,

В.А.Роменця. – 2 вид., стереотипне. – К.: Либідь, 1996

Писачкин В.А. Социология жизненного пространства. –

Саранск, 1997. – 174 с.

Проблемы общения в психологии: Сборник статей / АН, Ин т

социологии.; Отв. ред. Б. Ф. Ломов. — М.: Наука, 1981.

Психология. Словарь / Под общ. ред. А.В.Петровского,

М.Г.Ярошевского. – 2 е изд., испр. и доп. – М.: Политиздат,

– 494 с.

Психофизиология. Учебник для вузов / Под ред. Ю. И.

Алексанрова. Спб.: ПИТЕР, 2001.

Тхостов А. Психология телесности. – М.: Смысл, 2002.

Роговик Л.С. Психотерапевтичні ефекти танцювально

психомоторного тренінгу// Актуальні проблеми психології.

Том X. – Випуск 4. /За ред. акад. С.Д.Максименка. – К.:

Главник, 2008. – С. 155 165.

Роговик Л.С. Психологія танцю. – К.: Главник, 2007. –

с.

Роговик Л.С. Зміст і структура танцювально психомоторного

тренінгу: ТІЛО. ТАНЕЦЬ. РОЗУМ. ПОЧУТТЯ /Простір арт

терапії:структура, хаос, стихія:Матеріали Міжнародної

науково практичної конференцї з міжнародною участю ,

Київ, 26 28 лютого 2009 р/ За наук. ред. А.П.Чуприкова,

Л.А.Найдьонової, О.А. Бреусенко Кузнєцова, Л.Вознесен

ської, О.М.Скнар. – К.: Міленіум, 2009. – 132 с. (С.46 50).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.