DOI: https://doi.org/10.32626/2227-6246.2010-9.%p

Материнська ідентичність у структурі Я–концепції жінки

Г.С. Шевчук

Анотація


У статті обґрунтовується доцільність використання та сутнісний зміст
терміна “материнська ідентичність”; розкривається співвідношення даного
психологічного конструкту з термінами “особистісна ідентичність”,
“гендерна ідентичність”, “національна ідентичність” та ін. Висвітлюється
питання співвідношення різних видів ідентичності у структурі Я концепції
особистості жінки.


Ключові слова


ідентичність; материнська ідентичність; особистісна ідентичність; соціальна ідентичність; Я-концепція.

Повний текст:

PDF

Посилання


Березін А. М. Психологічні чинники ґенези національної

самосвідомості особистості. – 19.00.07. “Педагогічна і вікова

психологія”: Автореферат канд. дис. / А. М.Березін. – К.,

– 18 с.

Варій М. Й. Психологія особистості: Навч. пос. / М. Й.Ва

рій. – К.: Центр навчальної літератури, 2008. – 592 с.

Гасюк М., Шевчук Г. Вагітність як нормативна криза

особистості жінки / М.Гасюк, Г.Шевчук Г. // Особистість у

розбудові відкритого демократичного суспільства в Україні:

Збірник матеріалів ІІ міжнародної науково практичної

конференції. – Дрогобич: Коло, 2005. – С. 132 133.

Гордієнко В., Копець Л. Психологія особистості в біографіях,

подіях, портретах: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. /

В. Гордієнко, Л. Копець. – К.: Вид. дім “Києво Могилянська

академія”, 2007. – 304 с. – Бібліогр.: с. 302.

Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис / Э.Эриксон –

М., 1996. – 634 с.

Зливков В. Л. Проблема особистісної та професійної

самоідентифікації в сучасній психології / В. Л.Зливков //

Соціальна психологія. – 2006. – № 5. – С. 128 136.

Иванова Н. Л., Мазилова Г. Б. Изменения этнической и

гражданской идентичности в новых общественных усло

виях / Н. Л.Иванова, Г. Б.Мазилова // Вопросы психоло

гии. – № 2 (март апрель). – 2008. – С. 83 93.

Овчарова Р. В. Психологическое сопровождение родитель

ства / Р. В.Овчарова. – М.: Изд во Института психотерапии,

– 319 с.

Орбан Лембрик Л. Е. Соціальна психологія: Посібник /

Л.Е.Орбан Лембрик. – К.: Академвидав, 2003. – 448 с.

(Альма матер).

Психология самосознания. Хрестоматия / [под ред. В.Я.Рай

городского]. – Самара: Издательский Дом “Бахрах М”,

– 672 с.

Солдатова Г. У. Этническая идентичность // Психология

самосознания / Под ред. В. А. Ядова. – Самара: Изд. дом

“Бахрус”, 2000. – С. 656 667.

Филиппова Г. Г. Материнство и основные аспекты его

исследования в психологии / Г. Г.Филиппова // Вопросы

психологии. – 2001. – № 2. – С. 22 36.

Филиппова Г. Г. Материнство: сравнительно психологичес

кий подход / Филиппова Г. Г. // Психологический журнал. –

– Т. 20, № 5. – С. 81 88.

Филиппова Г.Г. Психология материнства: Учеб. пособие. /

Г.Г.Филиппова. – М.: Изд во Института психотерапии,

– 240 с.

Хьел Л., Зиглер Д. Теории личности. / Л.Хьел, Д.Зиглер. –

СПб.: Питер, 2001. – 608 с.

Шевчук Г. С., Іщук О. Ю. Історичний аспект становлення

досліджень у галузі психологічної допомоги жінці під час

вагітності та народження дитини / Г. С.Шевчук, О. Ю. Іщук //

Вісник Чернігівського державного педагогічного ун ту ім.

Т. Г. Шевченка. Випуск 41. Серія: психологічні науки:

Збірник наукових праць у 2 х т. – Чернігів: ЧДПУ, 2006. –

Вип. 41. – Том 2. – С. 181 184.

Balsam A. R. The pregnant mother end the bode image of the

daughter // American Psychoanalysis Assn., 1996. – Supll.

– P. 401 427.

Chernin K. The Woman Who Gave Birth to Her Mother: Seven

Stages of Change in Women’s Lives. New York: Viking Pen

guin, 1998. – 439 p.

Chodorow N. Theoretical gender and clinical gender // J. Amer.

Psychoanal. Assn., 1996. – Suppl. 44. – P. 215 241.

Dahl K. Presenter. In her mother’s voice: reflections on femininity

and the superego // Scientific Meeting of the Western New England

Psychoanalytic Society, 1999. – February., 20. – P. 63 75.

Hogg M., Abrams D. Social motivation, self esteem and social iden

tity // Social identity theory: Constructive and critical advances.

Hemel hempstead: Harvester Wheatsheaf, 1990. – P. 28 47.

Moscovici S. Notes towards a discripton of Social Representa

tion // Eoropean Journal of Social Psychology. – 1988. – V.

– P. 45 59.

Stern D. The Motherhood Constellation: A Unified View of Parent

Infant Psychotherapy. – New York: Basic Books, 1995. – 356 p.

Stern D. & Bruschweiler Stern N. The Birth of a Mother: How

the Motherhood Experience Change you Forever. – New York:

Basic Books, 1998. – 282 p.

Tajfel H. Individuals and groups in social psychology // Brit.

J. of Soc. and Clin. Psychol. 1989. № 18. – P. 183 190.

Waterman A. S. Identity development from adolescment to adult

hood: an extension of the theory and review of research // Devel

opment psychology. – V. 18. – № 3. – 1982. – P. 341 358.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.