Психологічні механізми особистісного зростання підлітків

Автор(и)

  • І.С. Булах

DOI:

https://doi.org/10.32626/2227-6246.2010-8.%25p

Ключові слова:

особистісне зростання, моральне зростання, психологічні механізми, моральна рефлексія, моральна саморегуляція, моральне “Я” особистості підлітка

Анотація

У статті на основі теоретичного аналізу визначено сутність осо
бистісного зростання людини, показано тісний взаємозв’язок особистісного
і морального зростання у підлітковому віці, обґрунотовано психологічні
механізми становлення моральної самосвідомості підлітків як основи
їхнього особистісного і морального зростання

Посилання

Абульханова Славская К.А. Стратегия жизни. – М.: Мысль,

– 299 с.

Аверин В.А. Психология личности: Учебное пособие. – СПб.:

Изд во Михайлова В.А., 1999. – 89 с.

Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания: Монография. –

Л.: Изд во Ленінград. ун та, 1968. – 340 с.

Бех І.Д. Особистісно зорієнтоване виховання: Наук. метод.

посібник. – К.: УЗМН, 1998. – 204 с.

Битянова Н.Р. Психология личностного роста. Практи

ческое пособие по проведению тренинга личностного роста

психологов, педагогов, социальных работников. – М.: МПА,

– 64 с.

Булах І.С. Психологія особистісного зростання підлітка:

Монографія. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2003. – 340 с.

Ведин И.Ф. Теорема личности: Дороги и тупики само

сознания. – М.: Молодая гвардия, 1988. – 238 с.

Клонингер С. Теории личности: Познание человека. 3 е

изд. – СПб.: Питер, 2003. – 720 с.

Костюк Г.С. Навчально виховний процес і психічний

розвиток особистості / Під ред. Л.М. Проколієнко. – К.: Рад.

школа, 1989. – 609 с.

Личность в ХХ столетии: Анализ буржуазных теорий / Отв.

ред. М.Б. Митин. – М.: Мысль, 1979. – 260 с.

Максименко С.Д. Генезис существования личности. – Изд

во “КММ”, 2006. – 240 с.

Орлов А.Б. Психология личности и сущность человека:

Парадигмы, проекции, практики: Учебное пособие. – М.:

Академия, 2002. – 272 с.

Первин Л., Джон О. Психология личности: Теории и

исследования. – М.: Аспект Пресс, 2000. – 607 с.

Проблеми становлення особистості: Проблеми і перспективи:

Матеріали ІІ міжнародної науково практичної конференції. –

Хмельницький: ТУП, 2003. – 438 с.

Психология личности в трудах зарубежных психологов /

Сост. и общая редакция А.А. Реана. – СПб.: Питер, 2000. –

с.

Психология личности в трудах отечественных психологов. –

СПб.: Питер, 2000. – 480 с.

Рибалка В.В. Методологічні питання наукової психології

(Досвід особистісно центрованої систематизації кате

горіально поняттєвого апарату): Навчально методичний

посібник. – К.: Ніка Центр, 2003. – 204 с.

Рибалка В.В. Теорії особистості у вітчизняній психології:

Навчальний посібник. – К.: ШППО АПН України, 2006. –

с.

Роджерс К. Взгляд на психотерапию. Становление челове

ка. – М.: Прогресс, Универс, 1994. – 480 с.

Савчин М. Духовний потенціал людини: Монографія. –

Івано Франківськ: Плай, 2001. – 203 с.

Теории личности в западноевропейской и американской

психологии. Хрестоматия по психологии личности. –

Самара: Бахрах, 1996. – 480 с.

Титаренко Т.М. Життєвий світ особистості: у межах і за

межами буденності. – К.: Либідь, 2003. – 376 с.

Холл Л., Линдсей Г. Теории личности. – М.: ЭКСМО Пресс,

– 592 с.

Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности (Основне положення,

исследования и применения). – СПб.: Питер Пресс, 1997. –

с.

Фейдимен Дж., Фрейгер Р. Личность и личностной рост. –

М., 1992.

##submission.downloads##

Як цитувати

Булах, І. (2019). Психологічні механізми особистісного зростання підлітків. Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (8). https://doi.org/10.32626/2227-6246.2010-8.%p