DOI: https://doi.org/10.32626/2227-6246.2010-8.%p

Теоретичний аналіз специфіки професійного становлення майбутнього психолога

В.В. Волошина

Анотація


У статті здійснюється теоретичний аналіз проблеми професійного
становлення майбутнього психолога, проаргументовано необхідність
введення спеціалізації у підготовці психологів з метою підвищення рівня
їх професіоналізму.


Ключові слова


професійність; професійна підготовка; професійні якості; особистісні якості

Повний текст:

PDF

Посилання


Вачков И.В., Дерябко С.Д. Окна в мир тренинга. Методо

логические основы субъективного подхода к групповой

работе: Учебное пособие. – СПб: Речь, 2004. – 272 с.

Зеер Э.Ф. Психология профессий: Учебное пособие для

студентов вузов. – М.: Академический Проект; Ека

теринбург: Деловая книга, 2003. – 336 с.

Личностно профессиональное развитие государственных

служащих как объкт психолого акмеологического мони

торинга / Под общ. ред. А.А.Деркача. – М.: Изд во РАГС,

– 232 с.

Корольчук М.С., Крайнюк В.М. Теорія і практика про

фесійного психологічного відбору: Навчальний посібник для

студентів вищих навчальних закладів. – К.: Ніка Центр,

– 536 с.

Маркова А.К. Психология профессионализма. – М.: МГФ

“Знание”, 1996. – 308 с.

Марголис А.А. Соотношение процессов подготовки психоло

га и особенностей профессиональной деятельности // Пси

хологическая наука и образование. –2003. – №2. – C. 33 37.

Маслоу А. По направлению к психологии бытия / Пер.с англ.

Е. Рачковой. – М.: “ЭКСМО – Пресс”, 2002. – 272 с.

Мотивация и деятельность / Х.Хекхаузен. – 2 е изд. – СПб.:

Питер; М.: Смысл, 2003. – 860 с.

Семиченко В. Пріоритети професійної підготовки: діяль

нісний чи особистіний підхід?// Неперевна професійна

освіта: проблеми, пошуки, перспективи: Монографія / За ред.

І.Я Зязюна. – Київ: Віпол, 2000. – 636 с.

Словарь психолога практика/ Сост. С.Ю.Головин. – 2 е узд.,

перераб. и доп. – Мн.: Харвест, 2003. – 976 с.

Чиркова Т.И. Про професійне осмислення психологами своїх

позицій стосовно педагогічної практики // Психологічна

наука й утворення. – 2003. – №2. – C.24 26.

Юнг К. Архетип и символ. – М.:Ренессанс, 1991. – 304 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.