DOI: https://doi.org/10.32626/2227-6246.2008-2.%p

Психолого–педагогічні основи формування готовності майбутнього вчителя музики до керівництва творчими учнівськими колективами

В.М. Лабунець

Анотація


У статті подано основні положення керівництва музичним
учнівським колективом, розглянуто особливості спільної музично
навчальної діяльності школярів.


Ключові слова


учнівський колектив; навчально-виховний процес; музично творча діяльність; діалогічна взаємодія.

Повний текст:

PDF

Посилання


Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. – М.:

Мысль, 1992.– 470 с.

Рудницька О.П. Формування музичного сприйняття в

системі розвитку педагогічної культури майбутнього

вчителя: Автореф. дис. д ра пед. наук. – К., 1994. – 42 с.

Рудницька О.П. Педагогіка: загальна та мистецька:

Навч. посібник. – К.: “Інтерпроф”, 2002. – 270 с.

Щолокова О.П. Основи професійної художньо есте

тичної підготовки майбутнього вчителя. – К.: УДПІ,

– 164 с.

Федоришин В.І. Формування виконавської май

стерності майбутніх учителів музики в умовах колективного музикування /Наука і сучасність. Зб. наук.

праць. – Вип. 46. – С. 130 138.

Цагарелли Ю.А. Психология музыкально испол

нительской деятельности: Автореф. дис… д ра пси

холог. наук: 19.00.03. – Л., 1989. – 31 с.

Цукамова Е.В. Влияние межличностных отношений на

процесс общения в условиях совместной деятельности /

Проблемы общения в психологии. – М.: Наука, 1981 –

С. 148 167.

Цыпин Г.М. Психология музыкальной деятельности:

проблемы, суждения, мнения. – М.: Интерпракс,

– 373 с.

Шарабуров В.И. Совершенствование инструменталь

ной подготовки студентов на музыкально педаго

гическом отделении. – Куйбышев, 1988 – 104 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.