Селекція і насінництво

У збірнику публікуються експериментальні та оглядові статті з питань селекції, генетики, фізіології, насінництва, насіннєзнавства, генетичних ресурсів рослин, сортовивчення та сортознавства і інші, що пов’язані з проблемами селекції польових культур.

Редакційною політикою збірника є публікація з наступним обговоренням дослідницьких інноваційних матеріалів авторів з різних країн із широкого кола питань сільськогосподарської науки і пов’язаних з ними наукових галузей.

Редакція журналу в своїй діяльності керується принципами науковості, об’єктивності, професіоналізму, інформаційної підтримки найбільш значимих інноваційних досліджень, дотримання норм видавничої етики.

Особливістю збірника «Селекція і насінництво» є підтримка праць молодих науковців, у тому числі студентів та аспірантів. Повні тексти мовою написання статей та розширені резюме англійською мовою викладаються у відкритому доступі на сайті збірника. Причиною не повної англомовності збірника є орієнтація на сільськогосподарські дослідження, які дуже тісно пов’язані з місцем проведення досліджень багатьох авторів (Україна, Росія, Білорусія, Казахстан та інші), а також широкий інтерес до публікацій збірника зі сторони сільськогосподарських виробників.

Метою журналу «Селекція і насінництво» є розширення публікування та обговорення наукових ідей з модернізації галузей сільського господарства та залучення до цього найбільш вагомих представників вітчизняної та закордонної наукової і професійної спільноти.

Задачі журналу:

  • публікація наукових результатів із розширення і модернізації наукових досліджень у сільському господарстві та суміжних галузях, із впровадження інновацій у виробництво;
  • розширення партнерської співпраці із закордонними науковими видавничими організаціями;
  • підвищення культури рецензування та анотування матеріалів, які публікуються;
  • дотримання редакційної етики.

Журнал є безгонорарним виданням. Рішення про публікацію або відхилення матеріалів, які поступають в журнал, приймається редакційною колегією у відповідності з положенням про рецензування. Редакція залишає за собою право вносити редакційні зміни в матеріали, які поступають, здійснювати їх скорочення, відхиляти рукописи, які є невідповідними за тематикою або оформлені не належним чином, ретельно дотримуючись при цьому правила редакційної етики. Рукописи, відхилені редакцією, не рецензуються і не вертаються. Передрукування матеріалів, опублікованих у журналі, не допускається. Автор, подаючи статтю в редакцію, надає свою згоду на публікацію її в журналі «Селекція і насінництво», розміщення на сайті журналу, передачу тексту статті третім особам з метою забезпечення можливості цитування публікації та підвищення індексу цитування автора і журналу.

Анонси

 
Жодних анонсів не було опубліковано.
 
Більше анонсів...

№ 111 (2017)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск ABSTRACTS (Русский)

Зміст

МЕТОДИ І РЕЗУЛЬТАТИ СЕЛЕКЦІЇ

Селекційна цінність батьківських компонентів для створення простих та трилінійних гібридів соняшнику PDF
В. В. Андрієнко, О. А. Сивенко 8-17
Успадкування стійкості до збудника несправжньої борошнистої роси в F1 і F2 гібридів соняшнику PDF
І. Ю. Боровська 17-28
Урожайність та маса 1000 зерен сортів ячменю ярого і кореляція між ними PDF
Н. І. Васько 29-39
Виявлення генетичного поліморфізму оригінальної стерильної форми ріпаку озимого за допомогою ISSR-маркерів PDF
Н. А. Глухова, Г. Є. Акініна, Я. Ю. Шарипіна, В. С. Лютенко 39-50
Селекція ячменю ярого на підвищення продуктивного та адаптивного потенціалу PDF
В. М. Гудзенко, С. П. Васильківський, О. А. Демидов, Т. П. Поліщук, О. О. Бабій 51-61
Особливості сортів ячменю ярого за загальною та специфічною комбінаційною здатністю і співвідношенням їх варіанс PDF
К. В. Компанець, М. Р. Козаченко 61-74
Успадкування кількості сухих та жовтих листків після цвітіння у соняшнику однорічного PDF
К. М. Макляк, Я. Ю. Шарипіна, В. В. Кириченко 74-87
Вплив гаметоцидів на формування чоловічої стерильності та селекційних ознак однодомних конопель PDF
С. В. Міщенко, І. М. Лайко 88-97
Рівень, варіабельність і кореляція кількісних морфо-біологічних ознак і якості зерна сортів рису PDF
Д. П. Паламарчук, Д. В. Шпак, З. З. Петкевич, Т. М. Шпак, М. Р. Козаченко 97-107
Формування врожайності та вмісту білка в зерні спельтоподібдних гібридів F3–5, одержаних гібридизацією Triticum aestivum L. / T. spelta L. PDF
Л. О. Рябовол, М. І. Кисельова, В. В. Любич, И. О. Полянецька, Я. С. Рябовол 107-114
Скринінг генофонду сої культурної за стійкістю до біо– та абіотичних чинників PDF
С. С. Рябуха, О. О. Посилаєва, Т. В. Сокол, П. В. Чернишенко 114-126
Успадкування твердості зерна у гібридів F1 та F2 пшениці м’якої озимої PDF
А. В. Ярош, В. К. Рябчун, І. А. Петухова, О. І. Падалка 126-133

ФІЗІОЛОГО–ГЕНЕТИЧНІ ТА БІОХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Антиоксидантні властивості насіння гороху (Pisum sativum L.) PDF (Русский)
А. О. Василенко, В. В. Поздняков, О. B. Анциферова, И. Н. Безуглый 134-144
Біохімічна характеристика олії насіння мутантних форм соняшнику PDF
В. О. Васько, О. Г. Супрун 144-150

СОРТОВИВЧЕННЯ ТА СОРТОЗНАВСТВО

Урожайність сучасних сортів рису залежно від системи живлення PDF
В. О. Скидан 151-158