Селекція і насінництво

У збірнику публікуються експериментальні та оглядові статті з питань селекції, генетики, фізіології, насінництва, насіннєзнавства, генетичних ресурсів рослин, сортовивчення та сортознавства і інші, що пов’язані з проблемами селекції польових культур.

Редакційною політикою збірника є публікація з наступним обговоренням дослідницьких інноваційних матеріалів авторів з різних країн із широкого кола питань сільськогосподарської науки і пов’язаних з ними наукових галузей.

Редакція журналу в своїй діяльності керується принципами науковості, об’єктивності, професіоналізму, інформаційної підтримки найбільш значимих інноваційних досліджень, дотримання норм видавничої етики.

Особливістю збірника «Селекція і насінництво» є підтримка праць молодих науковців, у тому числі студентів та аспірантів. Повні тексти мовою написання статей та розширені резюме англійською мовою викладаються у відкритому доступі на сайті збірника. Причиною не повної англомовності збірника є орієнтація на сільськогосподарські дослідження, які дуже тісно пов’язані з місцем проведення досліджень багатьох авторів (Україна, Росія, Білорусія, Казахстан та інші), а також широкий інтерес до публікацій збірника зі сторони сільськогосподарських виробників.

Метою журналу «Селекція і насінництво» є розширення публікування та обговорення наукових ідей з модернізації галузей сільського господарства та залучення до цього найбільш вагомих представників вітчизняної та закордонної наукової і професійної спільноти.

Задачі журналу:

  • публікація наукових результатів із розширення і модернізації наукових досліджень у сільському господарстві та суміжних галузях, із впровадження інновацій у виробництво;
  • розширення партнерської співпраці із закордонними науковими видавничими організаціями;
  • підвищення культури рецензування та анотування матеріалів, які публікуються;
  • дотримання редакційної етики.

Журнал є безгонорарним виданням. Рішення про публікацію або відхилення матеріалів, які поступають в журнал, приймається редакційною колегією у відповідності з положенням про рецензування. Редакція залишає за собою право вносити редакційні зміни в матеріали, які поступають, здійснювати їх скорочення, відхиляти рукописи, які є невідповідними за тематикою або оформлені не належним чином, ретельно дотримуючись при цьому правила редакційної етики. Рукописи, відхилені редакцією, не рецензуються і не вертаються. Передрукування матеріалів, опублікованих у журналі, не допускається. Автор, подаючи статтю в редакцію, надає свою згоду на публікацію її в журналі «Селекція і насінництво», розміщення на сайті журналу, передачу тексту статті третім особам з метою забезпечення можливості цитування публікації та підвищення індексу цитування автора і журналу.

Анонси

 
Жодних анонсів не було опубліковано.
 
Більше анонсів...

№ 114 (2018)

Зміст

МЕТОДИ І РЕЗУЛЬТАТИ СЕЛЕКЦІЇ

GGE biplot аналіз урожайності та стабільності генотипів пшениці твердої в екологі-чному сортовипробуванні у Алжирі PDF (English)
A. Bendjama, M. Solonechnyi 8-18
Створення селекційного матеріалу гороху з підвищеною якістю насіння PDF
А. О. Василенко, І. М. Безуглий, Л. M. Шевченко, А. М. Штельма, А. В. Глянцев, Т. А. Шелякіна 18-25
Створення голозерних сортів та ліній ячменю ярого з високими харчовими якостями PDF
Наталія Іванівна Васько, М. Р. Козаченко, В. В. Поздняков, О. Г. Наумов, П. М. Солонечний, О. Є. Важеніна, О. В. Солонечна, О. В. Зимогляд, Т. А. Шелякіна, Н. К. Ільченко, О. В. Анциферова, О. Г. Супрун, М. Л. Серік 25-38
Агробіологічний підбір сортів ячменю ярого за адаптивними ознаками PDF
О. О. Вінюков, Ю. В. Логвіненко 38-50
Мінливість та успадкування ознак вмісту олеїнової кислоти, маси 1000 насінин у поколіннях F1, F2 соняшнику PDF
В. В. Кириченко, А. Ю. Удовіченко, Н. М. Леонова, О. Г. Супрун 50-61
Оцінка гібридів соняшнику за мінливістю врожайності в умовах дуже високих температур повітря PDF (English)
K. M. Makliak, V. V. Kyrychenko, B. F. Varenyk, N. M. Kutishcheva, V. I. Trotsenko 62-71
Особливості формування біохімічного складу насіння сучасних сортів сої PDF
С. С. Рябуха, П. В. Чернишенко, Л. Г. Сєрікова, С. І. Святченко 71-78
Прояв мінливості врожайності та морфологічних і біохімічних ознак у кропу запашного PDF
О. В. Хареба, О. М. Могильна, Л. Ю. Штепа, Т. К. Горова, В. К. Черкасова 79-84
Рівень прояву та характер успадкування елементів продуктивності у гібридних популяціях нуту PDF
В. І. Січкар, С. М. Пасічник 85-97

ФІЗІОЛОГО–ГЕНЕТИЧНІ ТА БІОХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Метод підвищення ефективності індукції експериментального андрогенезу цукрових буряків в умовах in vitro PDF
С. М. Гонтаренко, Г. М. Герасименко 98-105
Якість зерна тетраплоїдної пшениці Triticum timopheevii (Zhuk.) Zhuk PDF (English)
L. I. Relina, R. L. Boguslavskyi, L. A. Vecherska, S. Yu. Didenko, O. V. Golik, T. A. Sheliakina, V. V. Pozdniakov 106-119

НАСІННИЦТВО І НАСІННЄЗНАВСТВО

Вплив передпосівної обробки бактеріальними препаратами насіння квасолі на основні елементи структури врожаю PDF
О. К. Труш, М. А. Бобро, А. О. Рожков 120-127