Селекція і насінництво

У збірнику публікуються експериментальні та оглядові статті з питань селекції, генетики, фізіології, насінництва, насіннєзнавства, генетичних ресурсів рослин, сортовивчення та сортознавства і інші, що пов’язані з проблемами селекції польових культур.

Редакційною політикою збірника є публікація з наступним обговоренням дослідницьких інноваційних матеріалів авторів з різних країн із широкого кола питань сільськогосподарської науки і пов’язаних з ними наукових галузей.

Редакція журналу в своїй діяльності керується принципами науковості, об’єктивності, професіоналізму, інформаційної підтримки найбільш значимих інноваційних досліджень, дотримання норм видавничої етики.

Особливістю збірника «Селекція і насінництво» є підтримка праць молодих науковців, у тому числі студентів та аспірантів. Повні тексти мовою написання статей та розширені резюме англійською мовою викладаються у відкритому доступі на сайті збірника. Причиною не повної англомовності збірника є орієнтація на сільськогосподарські дослідження, які дуже тісно пов’язані з місцем проведення досліджень багатьох авторів (Україна, Росія, Білорусія, Казахстан та інші), а також широкий інтерес до публікацій збірника зі сторони сільськогосподарських виробників.

Метою журналу «Селекція і насінництво» є розширення публікування та обговорення наукових ідей з модернізації галузей сільського господарства та залучення до цього найбільш вагомих представників вітчизняної та закордонної наукової і професійної спільноти.

Задачі журналу:

  • публікація наукових результатів із розширення і модернізації наукових досліджень у сільському господарстві та суміжних галузях, із впровадження інновацій у виробництво;
  • розширення партнерської співпраці із закордонними науковими видавничими організаціями;
  • підвищення культури рецензування та анотування матеріалів, які публікуються;
  • дотримання редакційної етики.

Журнал є безгонорарним виданням. Рішення про публікацію або відхилення матеріалів, які поступають в журнал, приймається редакційною колегією у відповідності з положенням про рецензування. Редакція залишає за собою право вносити редакційні зміни в матеріали, які поступають, здійснювати їх скорочення, відхиляти рукописи, які є невідповідними за тематикою або оформлені не належним чином, ретельно дотримуючись при цьому правила редакційної етики. Рукописи, відхилені редакцією, не рецензуються і не вертаються. Передрукування матеріалів, опублікованих у журналі, не допускається. Автор, подаючи статтю в редакцію, надає свою згоду на публікацію її в журналі «Селекція і насінництво», розміщення на сайті журналу, передачу тексту статті третім особам з метою забезпечення можливості цитування публікації та підвищення індексу цитування автора і журналу.

Анонси

 
Жодних анонсів не було опубліковано.
 
Більше анонсів...

№ 110 (2016)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск Abstracts (Русский)

Зміст

МЕТОДИ І РЕЗУЛЬТАТИ СЕЛЕКЦІЇ

Селекція ліній соняшнику на стійкість до несправжньої борошнистої роси в умовах зміни рас патогена PDF
І. Ю. Боровська, В. П. Коломацька, В. І. Сивенко, В. В. Кириченко, В. П. Петренкова 8-19
Комбінаційна здатність колекційних зразків люцерни за елементами кормової та насіннєвої продуктивності на фоні підвищеної кислотності грунту PDF
В. Д. Бугайов, В. М. Горенський 20-28
Екологічна пластичність нових сортів ячменю ярого до стресових факторів PDF
О. О. Вінюков, О. Б. Бондарева, О. М. Коробова 29-35
Особливості утворення пилку ріпаком озимим в умовах східного Лісостепу України PDF
Н. А. Глухова, С. С. Понуренко, О. А. Змієвська 36-44
Успадкування цінних господарських ознак у F1 квасолізвичайної овочевого напряму використання PDF
О. М. Грищенко, В. Л. Жемойда, В. Л. Жемойда 45-53
Оцінка посухостійкості ліній пшениці ярої в умовах Лісостепу України PDF
О. А. Демидов, С. О. Хоменко, І. В. Федоренко, М. В. Федоренко 53-60
Добір пшенично-житніх хромосомно заміщених форм тритикале за наявністю морфологічних ознак спельти PDF
І. П. Діордієва, Я. С. Рябовол 60-66
Актуальні напрями та досягнення світової селекції сортів нуту стійких до несприятливих біо- та абіотичних чинників PDF
Л. Н. Кобизєва, Н. О. Вус 67-82
Адаптивний потенціал різних за морфотипом сортів гороху в умовах Півдня України PDF
С. В. Коблай 82-90
Збір олії як інтегральна ознака господарської цінності гібридів соняшнику в умовах підвищених температур PDF
К. М. Макляк, В. В. Кириченко 90-100
Особливості взаємозв’язків між ознаками у зразків колекції роду Calendula L. PDF
Р. В. Мельничук, Л. А. Глущенко, Р. Л. Богуславський 100-107
Генетична колекція ячменю ярого за стійкістю до хвороб PDF
В. А. Музафарова, В. К. Рябчун, І. А. Петухова, О. І. Падалка 107-116
Морфометричні показники та вміст фенольних сполук у ліній та гібридів соняшнику за ураження вовчком PDF
Т. В. Сахно 117-122
Особливості створення вихідного матеріалу сої за умов південного Степу України PDF
В. І. Січкар, Г. Д. Лаврова, О. І. Ганжело 123-131
AMMI (additive main effect and multiplicative interaction)модельоцінкистабільностігенотипівячменюярого PDF (English)
M. P. Solonechnyi, M. R. Kozachenko, N. I. Vasko, O. G. Naumov, O. V. Solonechna, O. Ye. Vazhenina, K. V. Kompanets 131-141
Колекції генетичних ресурсів польових культур в устимівськійдослідній станції рослинництва. PDF
О. В. Тригуб, В. М. Кір’ян 142-149

ФІЗІОЛОГО–ГЕНЕТИЧНІ ТА БІОХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Особливості біохімічного складу насіння сої для добору сортів продовольчого напряму PDF
О. О. Молодченкова, В. Г. Адамовська, В. І. Січкар, Т. В. Картузова, Л. Я. Безкровна, О. Б. Лихота, Г. Д. Лаврова 150-161
Біохімічні та технологічні якості колекційних зразків нуту PDF
С. М. Пасічник, В. І. Січкар 162-170

НАСІННИЦТВО І НАСІННЄЗНАВСТВО

Посівні якості насіння зернових культур та методи їх визначення PDF
М. Я. Кирпа, С. О. Скотар, Ю. С. Базілєва, О. І. Лупітько 171-179
Твердонасінність сої в умовах правобережного Лісостепу України PDF
Л. Г. Погоріла 179-184

СОРТОВИВЧЕННЯ ТА СОРТОЗНАВСТВО

Визначення площі листкової поверхні сафлору морфометричним методом PDF
Л. О. Макаренко 185-191