Селекція і насінництво

У збірнику публікуються експериментальні та оглядові статті з питань селекції, генетики, фізіології, насінництва, насіннєзнавства, генетичних ресурсів рослин, сортовивчення та сортознавства і інші, що пов’язані з проблемами селекції польових культур.

Редакційною політикою збірника є публікація з наступним обговоренням дослідницьких інноваційних матеріалів авторів з різних країн із широкого кола питань сільськогосподарської науки і пов’язаних з ними наукових галузей.

Редакція журналу в своїй діяльності керується принципами науковості, об’єктивності, професіоналізму, інформаційної підтримки найбільш значимих інноваційних досліджень, дотримання норм видавничої етики.

Особливістю збірника «Селекція і насінництво» є підтримка праць молодих науковців, у тому числі студентів та аспірантів. Повні тексти мовою написання статей та розширені резюме англійською мовою викладаються у відкритому доступі на сайті збірника. Причиною не повної англомовності збірника є орієнтація на сільськогосподарські дослідження, які дуже тісно пов’язані з місцем проведення досліджень багатьох авторів (Україна, Росія, Білорусія, Казахстан та інші), а також широкий інтерес до публікацій збірника зі сторони сільськогосподарських виробників.

Метою журналу «Селекція і насінництво» є розширення публікування та обговорення наукових ідей з модернізації галузей сільського господарства та залучення до цього найбільш вагомих представників вітчизняної та закордонної наукової і професійної спільноти.

Задачі журналу:

  • публікація наукових результатів із розширення і модернізації наукових досліджень у сільському господарстві та суміжних галузях, із впровадження інновацій у виробництво;
  • розширення партнерської співпраці із закордонними науковими видавничими організаціями;
  • підвищення культури рецензування та анотування матеріалів, які публікуються;
  • дотримання редакційної етики.

Журнал є безгонорарним виданням. Рішення про публікацію або відхилення матеріалів, які поступають в журнал, приймається редакційною колегією у відповідності з положенням про рецензування. Редакція залишає за собою право вносити редакційні зміни в матеріали, які поступають, здійснювати їх скорочення, відхиляти рукописи, які є невідповідними за тематикою або оформлені не належним чином, ретельно дотримуючись при цьому правила редакційної етики. Рукописи, відхилені редакцією, не рецензуються і не вертаються. Передрукування матеріалів, опублікованих у журналі, не допускається. Автор, подаючи статтю в редакцію, надає свою згоду на публікацію її в журналі «Селекція і насінництво», розміщення на сайті журналу, передачу тексту статті третім особам з метою забезпечення можливості цитування публікації та підвищення індексу цитування автора і журналу.

Анонси

 
Жодних анонсів не було опубліковано.
 
Більше анонсів...

№ 112 (2017)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск ABSTRACTS (Русский)

Зміст

МЕТОДИ І РЕЗУЛЬТАТИ СЕЛЕКЦІЇ

Адаптивний потенціал генофонду проса за ураженістю меланозом PDF
О. В. Бірюкова, Л. Н. Кобизєва, О. В. Горлачова 8-17
Екологічна пластичністьколекційних зразків люцерни посівної за кормовою та насіннєвою продуктивністю в умовах підвищеної кислотності грунту PDF
В. Д. Бугайов, В. М. Горенський 17-25
Варіабельність і кореляція господарських ознак сортів ячменю ярого PDF
Н. І. Васько, М. Р. Козаченко, О. Г. Наумов, П. М. Солонечний, О. Є. Важеніна, О. В. Солонечна, О. В. Зимогляд 25-36
Урожайність та олійність насіння ріпака озимого при вільному запиленні PDF (Русский)
Н. А. Глухова, О. Г. Супрун, А. В. Артюх, Н. К. Ильченко 37-47
Селекційно-генетичні особливості ячменю багаторядного озимого за кількістю зерен у колосі в Лісостепу України PDF
В. М. Гудзенко 47-56
Селекційна цінність та ефективність використання в селекції безостих та остистих сортів ячменю ярого PDF
К. В. Компанець, М. Р. Козаченко 56-67
Реакція бульбового потомства міжвидових гібридів картоплі на опромінення ботанічного насіннягамма-променями за кількістю бульб у гнізді PDF
Н. В. Кравченко, А. А. Подгаєцький, Ю. М. Падалка 68-75
Холодостійкість сучасних сортів сої за проростання насіння в умовах низьких пози-тивних температур PDF
Є. Ю. Кучеренко, В. П. Петренкова 76-82
Мінливість анатомічної будови волокнистих структур на поперечному зрізі стебла різних зразків конопель PDF
С. В. Міщенко, І. Л. Кмець 82-93
Успадкування та варіабельність продуктивності та її основних структурних елементів у F1 рису PDF
Д. П. Паламарчук, М. Р. Козаченко 94-103
Роль антиоксидантної активності у довговічності насіння представників видів і малопоширених форм пшениці PDF
М. Ю. Скороходов, В. В. Поздняков, Р. Л. Богуславський 104-117
Успадкування цінних господарських ознак у F1-F2 гібридів гороху PDF
Т. В. Сокол 117-126
Селекційна цінність сортів ячменю ярого за продуктивністю таелементами структури PDF
П. М. Солонечний, Н. І. Васько, М. Р. Козаченко, О. Г. Наумов, О. В. Солонечна, О. Є. Важеніна, О. В. Зимогляд 127-134
Прояв ступеня домінування вмісту токоферолів у гібридів F1 соняшнику PDF
Н. С. Харитоненко, В. В. Кириченко 134-143
Інноваційна система добору на платформі нелінійного аналізу фазово-параметричних портретів параметричних проявів компонентних ознак селекційних зразків PDF
В. В. Чернуський 143-152

ФІЗІОЛОГО–ГЕНЕТИЧНІ ТА БІОХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Використання тест-систем для оцінки загальної антиоксидантної активності насіння PDF (Русский)
В. В. Поздняков, А. А. Василенко 153-163

НАСІННИЦТВО І НАСІННЄЗНАВСТВО

Посівні якості та врожайні властивості насіння ячменю ярого залежно від попередника і фону живлення та спосіб їх підвищення PDF
Ю. І. Буряк, Ю. Є. Огурцов, І. І. Клименко, І. В. Клименко, О. В. Чернобаб, К. М. Попова 164-170

СОРТОВИВЧЕННЯ ТА СОРТОЗНАВСТВО

Мінливість біологічних і морфологічних ознак однорічних малопоширених видів овочевих рослин родини айстрові (Asteraceae Dumort.) PDF
С. І. Корнієнко, О. В. Хареба, С. І. Кондратенко, І. Є. Повлін, Т. К. Горова 171-182
Досягнення носівських селеціонерів: сорт тритикале озимого Славетне PDF
В. В. Москалець, Т. З. Москалець, В. І. Москалець, Н. М. Буняк, І. В. Гриник 182-193
Вплив норм висіву, способів сівби та погодних умов вегетації на врожайність зерна гібридів сорго зернового PDF
А. О. Рожков, Л. А. Свиридова 193-204