Селекція і насінництво

У збірнику публікуються експериментальні та оглядові статті з питань селекції, генетики, фізіології, насінництва, насіннєзнавства, генетичних ресурсів рослин, сортовивчення та сортознавства і інші, що пов’язані з проблемами селекції польових культур.

Редакційною політикою збірника є публікація з наступним обговоренням дослідницьких інноваційних матеріалів авторів з різних країн із широкого кола питань сільськогосподарської науки і пов’язаних з ними наукових галузей.

Редакція журналу в своїй діяльності керується принципами науковості, об’єктивності, професіоналізму, інформаційної підтримки найбільш значимих інноваційних досліджень, дотримання норм видавничої етики.

Особливістю збірника «Селекція і насінництво» є підтримка праць молодих науковців, у тому числі студентів та аспірантів. Повні тексти мовою написання статей та розширені резюме англійською мовою викладаються у відкритому доступі на сайті збірника. Причиною не повної англомовності збірника є орієнтація на сільськогосподарські дослідження, які дуже тісно пов’язані з місцем проведення досліджень багатьох авторів (Україна, Росія, Білорусія, Казахстан та інші), а також широкий інтерес до публікацій збірника зі сторони сільськогосподарських виробників.

Метою журналу «Селекція і насінництво» є розширення публікування та обговорення наукових ідей з модернізації галузей сільського господарства та залучення до цього найбільш вагомих представників вітчизняної та закордонної наукової і професійної спільноти.

Задачі журналу:

  • публікація наукових результатів із розширення і модернізації наукових досліджень у сільському господарстві та суміжних галузях, із впровадження інновацій у виробництво;
  • розширення партнерської співпраці із закордонними науковими видавничими організаціями;
  • підвищення культури рецензування та анотування матеріалів, які публікуються;
  • дотримання редакційної етики.

Журнал є безгонорарним виданням. Рішення про публікацію або відхилення матеріалів, які поступають в журнал, приймається редакційною колегією у відповідності з положенням про рецензування. Редакція залишає за собою право вносити редакційні зміни в матеріали, які поступають, здійснювати їх скорочення, відхиляти рукописи, які є невідповідними за тематикою або оформлені не належним чином, ретельно дотримуючись при цьому правила редакційної етики. Рукописи, відхилені редакцією, не рецензуються і не вертаються. Передрукування матеріалів, опублікованих у журналі, не допускається. Автор, подаючи статтю в редакцію, надає свою згоду на публікацію її в журналі «Селекція і насінництво», розміщення на сайті журналу, передачу тексту статті третім особам з метою забезпечення можливості цитування публікації та підвищення індексу цитування автора і журналу.

Анонси

 
Жодних анонсів не було опубліковано.
 
Більше анонсів...

№ 96 (2008)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск Abstracts

Зміст

МЕТОДИ І РЕЗУЛЬТАТИ СЕЛЕКЦІЇ

Віхи становлення та сьогодення Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр’єва уаан PDF
В. В. Кириченко, В. П. Петренкова, Л. Н. Кобизєва 3-14
Генетические и селекционные аспекты использования озимых гексаплоидных тритикале в селекции озимой мягкой пшеницы PDF (Русский)
Н. А. Литвиненко, Н. Г. Максимов 15-33
Геном рослин і «молекулярна селекція» PDF
Ю. М. Сиволап 34-42
Використання ярих сортів у селекції озимої пшениці PDF
В. В. Шелепов, Л. М. Голик 43-51
Enhanced fusarium head blight resistance in bread wheat and durum by alien introgressions PDF (English)
G. Fedak, W. Cao, A. Xue, M. Savard, N. Litvinenko, L. Babayants 52-55
Принципы селекции озимой мягкой пшеницы на экологическую пластичность на современном этапе PDF (Русский)
А. . И Грабовец, М. А. Фоменко 56-62
Селекция озимой пшеницы на современном этапе в условиях Среднего Дона PDF (Русский)
М. А. Фоменко 63-71
Проявление положительной трансгрессивной изменчивости по элементам продуктивности колоса у гибридов F2 озимой мягкой пшеницы PDF (Русский)
И. Н. Радченко 72-79
Про методику визначення тривалості стадії яровизації та строків сівби озимої пшениці PDF
В. Г. Друз’як, В. В Друзьяк, Н. В. Пономарева 80-88
НИИСХ им. П.П. Лукьяненко Селекционная программа по тритикале в Краснодарском PDF (Русский)
В. Я. Ковтуненко, В. Б. Тимофеев, Л. Ф. Дудка, В. В. Панченко 89-97
Результаты сравнительного изучения влияния ЦМС Р- и G-типов на биологические и хозяйственные признаки озимой ржи PDF (Русский)
В. В. Чайкин, Р. З. Мамедов, Е. А. Тороп, А. А. Тороп 98-105
Анализ наследования и сцепления некоторіх признаков в хромосоме 5R у ржи Secale cereale L. PDF (Русский)
А. А. Коновалов, Е. А. Моисеева, Н. П. Гончаров 106-112
ДНК-технології у дослідженні генетичного потенціалу кукурудзи PDF
Ю. М. Сиволап, Н. Е. Кожухова 113-120
Сучасний тип трьохлінійного гібрида кукурудзи PDF
Б. В. Дзюбецький, С. П. Антонюк, М. М. Федько 121-128
Проблеми селекції сортів пивоварного ячменю PDF
О. С. Гораш, В. М. Загородний 129-136
Ступінь фенотипічного домінування у гібридів гречки старших поколінь PDF
О. П. Городиська, Л. А. Вільчинська 137-144
Успадкування довжини і кількості квіток суцвіття та деяких кількісних ознаку гібридів сої F1 PDF
В. Г. Михайлов, О. З. Щербина, О. В. Парфенюк 145-153
Сомаклональная вариабельность в культуре in vitro как источник получения селекционного материала пальчатого проса Eleusine coracanа (L.) Gaertn PDF (Русский)
Г. Я. Баер, Д. Б. Рахметов, Н. А. Стадничук, А. И. Емец, Я. Б. Блюм 154-161
Мінливість ознак продуктивності в лініях-закріплювачах стерильності пилку соняшнику PDF
В. О. Веселий 162-167
Оцінка гібридів соняшнику за індексами ураженості сходів збудником білої гнилі PDF
І. Ю. Боровська 168-175
Абортивність насіннєвих зачатків зав’язі люцерни в залежності від рівня самонесумісності та типу запилення PDF
В. Д. Бугайов, А. М. Максімов 176-182
Использование гетерозиса в рекуррентной селекции люцерны PDF (Русский)
И. К. Ткаченко, Е. В. Думачева, В. И. Чернявских, Т. И. Воронкина, В. Л. Бабенков, А. М. Ярцев 183-189
Вивчення вихідного матеріалу лядвенцю рогатого в умовах передкарпаття PDF
Г. С. Коник 190-194
Збільшення вмісту волокна в стеблах посівних конопель (Cannabis sativa L.) Як результат цілеспрямованої комплексної дії селекції PDF
В. Г. Вировець, І. М. Лайко, Л. Г. Онупрієнко, В. П. Ситник, І. І. Щербань, Г. І. Кириченко 195-204
Адаптивний потенціал нових гібридів кукурудзи в варіюючих умовах волого- та теплозабезпечення PDF
М. М. Чупіков, Н. С. Овсяннікова, І. П. Барсуков, Т. В. Івлева 205-214
Світові ресурси рослинного білка PDF
А. О. Бабич, А. А. Бабич-Побережна 215-222
Експрес-методи оцінки вихідного селекційного матеріалу овочевих культур PDF
О. М. Шабетя 223-227
Генетична природа та характер успадкування стійкості кукурудзи та соняшнику до хвороб некротрофного типу живлення PDF
Л. М. Чернобай, В. П. Петренкова, І. Ю. Боровська 228-236

ФІЗІОЛОГО–ГЕНЕТИЧНІ ТА БІОХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Адаптивность и спектры пероксидазы сложных гибридов мягкой пшеницы PDF (Русский)
А. Л. Сечняк, О. В. Антошина 237-243
Диалельний аналіз дати колосіння озимої м’якої пшениці при варіюванні яровизації та фотоперіоду PDF
А. Ф. Стельмах, В. П. Герасименко 244-251
Ефекти генів Vrn-А1а та Vrn-В1а за агрономічними ознаками у Triticum durum Desf. PDF
В. І. Файт, В. І. Авсєнін, А. І. Паламарчук 252-259
Мітотична активність клітин первинних корінців ярої пшениці залежно від дії низьких температур PDF
В. К. Пузік, Є. А. Криштоп 260-266
Вплив 2,4-Д на андрогенез в культурі пиляків in vitro ярого тритікале PDF
І. В. Гребенюк, В. К. Рябчун 267-273
Специфічність мутаційної мінливісті у ячменю при дії малих доз радіації PDF PDF
С. В. Палачов 274-279
Стійкість бульб потомства міжвидових гібридів картоплі проти проникнення фітофтори PDF
А. А. Подгаєцький, Н. В. Писаренко, Н. В. Писаренко 280-288
Возможности использования биохимических показателей в селекции полевых культур на качество и устойчивость к биотическим и абиотическим факторам окружающей среды PDF (Русский)
О. О. Молодченкова, В. Г. Адамовская, Л. Й. Цисельская, Ю. А. Левицкий, Л. Я. Безкровная, О. В. Тихонова, Т. В. Сагайдак 289-296
Характер успадкування ознак продуктивності в гібридах F1, F2 м’якої озимої пшениці від схрещування сортів різного адаптивного потенціалу та еколого-географічного походження PDF
А. Ф. Звягін 297-304
Високомолекулярні глютенінові білки в ідентифікації і паспортизації генофонду озимої м’якої пшениці PDF
І. А. Панченко, З. В. Усова, В. В. Лучной, В. К. Рябчун, О. Ю. Леонов 305-313
Зв`язок між погодними умовами та ураженістю квасолі хворобами PDF
І. С. Лучна 314-320

НАСІННИЦТВО І НАСІННЄЗНАВСТВО

Науково-теоретичний аналіз якості насіння кукурудзи та сучасних методів його обробки PDF
М. Я. Кирпа 321-330
Крупність насіння кукурудзи та її агрономічне значення PDF
М. Я. Кирпа 331-340
Якість насіння сочевиці та основні напрямки селекції для його покращення PDF
А. І. Клиша, О. О. Кулініч 341-346
Мінливість показників якості насіння сортів сої в умовах правобережного лісостепу PDF
А. О. Бабич, С. В. Іванюк, І. В. Темченко, С. І. Колісник 347-352
Посівні якості насіння широкорядних посівів люцерни в другому та третьому роках життя PDF
О. О. Андрієнко 353-360

СОРТОВИВЧЕННЯ ТА СОРТОЗНАВСТВО

Оптимізація сортового складу озимої пшениці за параметрами екологічної стійкості в умовах південного Степу України PDF
В. В. Базалій, О. В. Ларченко, Г. Г. Базалій 361-369
Закономірності формування насіннєвої продуктивності пшениці озимої залежно від сорту та умов вирощування PDF
О. П. Волощук 370-377
Характеристика сортів картоплі середньопізньої і пізньої груп стиглості в умовах південної частини Лісостепу України PDF
А. А. Подгаєцький, В. С. Токмань, Р. О. Бондус 378-385
Влияние самостоятельного и смешанного с тритикале возделывания озимой вики на высоту, продуктивность и химический состав культур PDF (Русский)
Н. Георгиева, Т. Кертиков, А. Илиева 386-395