Селекція і насінництво

У збірнику публікуються експериментальні та оглядові статті з питань селекції, генетики, фізіології, насінництва, насіннєзнавства, генетичних ресурсів рослин, сортовивчення та сортознавства і інші, що пов’язані з проблемами селекції польових культур.

Редакційною політикою збірника є публікація з наступним обговоренням дослідницьких інноваційних матеріалів авторів з різних країн із широкого кола питань сільськогосподарської науки і пов’язаних з ними наукових галузей.

Редакція журналу в своїй діяльності керується принципами науковості, об’єктивності, професіоналізму, інформаційної підтримки найбільш значимих інноваційних досліджень, дотримання норм видавничої етики.

Особливістю збірника «Селекція і насінництво» є підтримка праць молодих науковців, у тому числі студентів та аспірантів. Повні тексти мовою написання статей та розширені резюме англійською мовою викладаються у відкритому доступі на сайті збірника. Причиною не повної англомовності збірника є орієнтація на сільськогосподарські дослідження, які дуже тісно пов’язані з місцем проведення досліджень багатьох авторів (Україна, Росія, Білорусія, Казахстан та інші), а також широкий інтерес до публікацій збірника зі сторони сільськогосподарських виробників.

Метою журналу «Селекція і насінництво» є розширення публікування та обговорення наукових ідей з модернізації галузей сільського господарства та залучення до цього найбільш вагомих представників вітчизняної та закордонної наукової і професійної спільноти.

Задачі журналу:

  • публікація наукових результатів із розширення і модернізації наукових досліджень у сільському господарстві та суміжних галузях, із впровадження інновацій у виробництво;
  • розширення партнерської співпраці із закордонними науковими видавничими організаціями;
  • підвищення культури рецензування та анотування матеріалів, які публікуються;
  • дотримання редакційної етики.

Журнал є безгонорарним виданням. Рішення про публікацію або відхилення матеріалів, які поступають в журнал, приймається редакційною колегією у відповідності з положенням про рецензування. Редакція залишає за собою право вносити редакційні зміни в матеріали, які поступають, здійснювати їх скорочення, відхиляти рукописи, які є невідповідними за тематикою або оформлені не належним чином, ретельно дотримуючись при цьому правила редакційної етики. Рукописи, відхилені редакцією, не рецензуються і не вертаються. Передрукування матеріалів, опублікованих у журналі, не допускається. Автор, подаючи статтю в редакцію, надає свою згоду на публікацію її в журналі «Селекція і насінництво», розміщення на сайті журналу, передачу тексту статті третім особам з метою забезпечення можливості цитування публікації та підвищення індексу цитування автора і журналу.

Анонси

 
Жодних анонсів не було опубліковано.
 
Більше анонсів...

№ 98 (2010)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск Зміст

Зміст

МЕТОДИ І РЕЗУЛЬТАТИ СЕЛЕКЦІЇ

Результати селекції соняшнику на стійкість до основних патогенів PDF
В. В. Кириченко, В. П. Петренкова, К. М. Макляк, І. Ю. Боровська 3-12
Повторні добори за кількістю насіння з кошика в лініях-закріплювачах стерильності соняшнику PDF
В. О. Веселий, В. В. Кириченко 13-18
Генетична цінність та донорські властивості батьківських форм гібридів соняшнику за стійкістю до збудника фомопсису PDF
І. Ю. Боровська, В. П. Петренкова, В. П. Коломацька, К. М. Макляк, В. І. Сивенко 19-27
Ефективність генів or у забезпеченні стійкості соняшнику до нових рас вовчка (Orobanche cumana Wallr.) PDF
Вік. Вас. Бурлов, Вік. Вік. Бурлов 28-37
Комбінаційна здатність нових самозапилених ліній кукурудзи PDF
Н. С. Овсяннікова, М. М. Чупіков, І. П. Барсуков 38-45
Результати селекції нових сортів озимої пшениці селекції інституту рослинництва ім. В.Я. Юр'єва НААН, ступінь їх екологічної пластичності за урожайністю і показниками стійкості до хвороб PDF
А. Ф. Звягін, М. І. Єльніков, Н. І. Рябчун, І. М. Черняєва 46-52
Селекційно-генетичні особливості різновидностних форм ячменю ярого PDF
М. Р. Козаченко, П. М. Солонечний, Н. І. Васько 53-67
Селекція ячменю ярого на пивоварну якість PDF
М. Р. Козаченко, Н. І. Васько, О. Г. Наумов, О. Є. Важеніна, Т. Ю. Маркова, О. О. Садовой, О. В. Анциферова 68-77
Изменчивость и генетический контроль массы 1000 зерен у ярового ячменя PDF (Русский)
В. В. Ващенко 78-85
Вивчення адаптивних властивостей селекційних ліній ячменю ярого за врожайністю PDF
В. М. Гудзенко 86-96
Особливості прояву та успадкування ознак обмолоту колосся у тритикале ярих PDF
В. А. Лісничий, В. К. Рябчун, В. І. Шатохін 97-105
Адаптивність і стабільність сортозразків вівса за показниками якості зерна PDF
А. Я. Марухняк, А. О. Дацько, Г. І. Марухняк 106-115
Вихідний матеріал квасолі звичайної для створення ранньостиглих сортів PDF
С. І. Силенко 116-125
Добір нових вихідних матеріалів кормових буряків для створеня експериментальних гібридів на стерильній основі PDF
О. В. Дубчак 126-136
Вивчення вихідного матеріалу для селекції тимофіївки лучної в умовах передкарпаття PDF
Г. Коник, М. Хом’як 137-144
Застосування еколого-географічного підходу до формування вихідного матеріалу на сучасному етапі селекції гречки PDF
О. В. Тригуб 145-152
Рівень показників якості зерна пшениці озимої м'якої як результат взаємодії субодиниць високомолекулярних глютенінів PDF
З. В. Усова, І. А. Панченко 153-161

ФІЗІОЛОГО–ГЕНЕТИЧНІ ТА БІОХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Фенотиповий прояв ознак статі однодомних конопель у гібридів різних статевих типів PDF
С. В. Міщенко 162-171
Успадкування F1 та F2 гібридами квасолі стійкості до фузаріозу та окремих елементів продуктивності PDF
І. С. Лучна, В. П. Петренкова 172-181
Динаміка морфогенних процесів у культурі гіногенних калюсів та рослин моркви in vitro PDF
О. Ф. Сергієнко 182-189
Фенотипова вираженість ознаки самофертильності та елементів продуктивності у жита озимого PDF
З. О. Мазур 190-195
Реологічні властивості тіста та хлібопекарські показники якості борошна пшеничних генотипів в залежності від субодиниць високомолекулярних глютенінів PDF
З. В. Усова 196-203

НАСІННИЦТВО І НАСІННЄЗНАВСТВО

Ознака прискореної вологовіддачі зерна гібридів кукурудзи та її практичне використання PDF
М. Я. Кирпа, В. Ю. Черчель, Н. О. Пащенко, Л. І. Остапенко 204-210
Зерноутворення та насіннєутворення гірчиці PDF
Ю. В. Вовченко, Г. К. Фурсова 211-219
Формування врожаю насіння та кормової продуктивності лядвенцю рогатого залежно від способів і строків сівби PDF
Н. А. Добрянська, Г. Я. Галатович 220-227
Витривалість насіння сортів гороху до чинників зберігання та заморожування PDF
Ю. О. Лінник, Л. М. Потьомкіна 228-237
Формування урожайності сортами ріпаку ярого в умовах східного Лісостепу України PDF
М. Г. Цехмейструк, І. Б. Стрельцова 238-243
Залежність ознак урожайності проса від впливу кліматичних умов за фазами розвитку PDF
О. І. Рудник-Іващенко, Л. В. Григоращенко 244-256
Реакція нових сортів ячменю ярого на систему удобрення та способи основного обробітку грунту PDF
В. О. Скидан 257-263
Особливості біохімічного складу насіння сортів сої з різною тривалістю вегетаційного періоду залежно від забур’яненості посіву PDF
А. Р. Гутянський 264-269
Технологічність сорту гороху – проблеми та перспективи їх виришення PDF
І. І. Хухлаєв 270-275

ІСТОРІЯ СЕЛЕКЦІЇ

Харківська селекційна станція – заснування та початок селекційної роботи з культурою озимої пшениці PDF
Х. М. Піпан 276-286