DOI: https://doi.org/10.30835/2413-7510.2018.134375

Урожайність і якість насіння гороху, нуту, сої за впливу забур’яненості, інокуляції та гербіциду

Р. А. Гутянський, Н. К. Ільченко, Т. А. Шелякіна, О. О. Посилаєва

Анотація


Установлено, що гербіцид Пульсар 40 є найбільш придатним у посівах сої, а найменш – нуту. Його післясходове застосування в посівах гороху і нуту на фоні без інокуляції доказово знижувало масу 1000 насінин цих культур. Найбільший приріст урожайності від інокуляції насіння препаратом Ризобофіт виявлено на нуті. Не виявлено доказового впливу комплексу досліджуваних факторів на вміст білка й олії в насінні гороху, нуту і сої.


Ключові слова


горох; нут; соя; інокуляція; бур’ян; гербіцид; урожайність; маса 1000 насінин; білок; олія

Повний текст:

PDF

Посилання


Rozhkov АО, Ogurtsov YeМ. Plant Production. Kharkiv: Tim Pablich grup, 2017. 363 p.

Vus NO, Bezugla OM. Comparative characterization of grain legumes for drought tolerance in the eastern Forest-Steppe of Ukraine. Materials of International Scientific Conference of Young Scientists «Innovative directions of plant growing development». Kharkiv, 2016 July 7–8. Plant Production Institute nd. a. V.Ya. Yuriev. Kharkiv: NTMN, 2016. P. 30–31.

Ogurtsov YuYe, Rogulina LV. Effect of fertilizers on the yield and protein output of pea varieties belonging to different morphotypes. Kormy i kormovyrobnytstvo. 2006; 57: 162–166.

Kushnir OM. Evaluation of pea grain quality parameters depending on technological methods. Kormy i kormovyrobnytstvo. 2005; 55: 121–128.

Plotnikov VV, Gilchuk VG, Gumenniy MB. Pea grain yield and quality upon complex application of agrochemicals in modern competitive technologies of its cultivation. Kormy i kormovyrobnytstvo. 2008; 62: 155–163.

Vus NO, Bezugla OM, Kobyzeva LN. Variability of protein content in collection chickpea accessions in the eastern Forest-Steppe of Ukraine. Kormу i kormovуrobnуtstvo. 2015; 82: 34–38.

Pasichnyk SM, Sichkar VI. Biochemical and technological qualities of chikrea collection accessions. Sel. nasinn. 2016; 110: 162–170.

Netsvitayev VP, Tiutiunov SI, Pravdin IV, Petrenko АV. Chickpea - a promising legume under climatic changes in the Southwest of the Central Black Earth Region of the Russian Federation. Zernobobovyie i krupianyie kultury. 2016; 2 (18): 137–143.

Jukanti A, Guar P, Gowda C, Chibbar R. Nutritional quality and health benefits of chickpea. Br. J. Nutr. 2012. 108: 11–26.

Gospodarenko GM, Prokopchuk SV. Effect of fertilization and inoculation on grain quality parameters. Zbirnyk naukovykh prats Umanskogo Natsionalnogo Universytetu sadivnytstva. 2013; 83 (1): 12–19.

Kalenska SM, Novitska NV, Rozhko VI, Malinka LV, Barzo IT. Improvement of sowing qualities of chickpea seeds using nanoparticles of biogenic metals. Zbirnyk naukovykh prats Umanskogo Natsionalnogo Universytetu sadivnytstva. 2014; 85 (1): 79–84.

Gutyanskiy RA. Peculiarities of biochemical composition of seeds of soybean varieties with various lengths of the growing season, depending on weediness. Sel. nasinn. 2010; 98: 264–269.

Gutyanskiy RA, Matviets VG, Ilchenko NK, Sheliakina TA, Matviets NM. Protein and oil contents in soybean seeds grown on herbicide application. Sel. nasinn. 2012; 101: 223–229.

Grigoryeva OM. Soybean grain yield and quality depending on tillage, fertilizers and bioagents in the northern Steppe of Ukraine. Silskogospodarska mikrobiologia. 2013; 17: 138–147.

Leonova NO, Titova LV, Tantsyurenko OV, Antipchuk AF, Iutinska GO. Efficiency of Nitragin and plant growth regulators for soybean cultivation. Silskohospodarska mikrobiologia. 2007; 5: 74–85.

Chorna VM. Soybean seed productivity depending on technological methods of cultivation in the Right-Bank Forest-Steppe. Kormy i kormovyrobnytstvo. 2015; 82: 69–77.

The list of pesticides and agrochemicals approved for use in Ukraine. Propozitsia nova. 2012; Special issue: 831.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Рожков А.О., Огурцов Є.М. Рослинництво. Харків: Тім Пабліш Груп, 2017. 363 с.

Вус Н.О., Безугла О.М. Порівняльна характеристика зернобобових культур за посухостійкістю в зоні східного Лісостепу України. Матер. Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених «Інноваційні напрями розвитку галузі рослинництва», 7–8 липня 2016 р. Харків: НТМН, 2016. С. 30–31.

Огурцов Ю.Є., Рогуліна Л.В. Вплив добрив на урожайність та збір білка сортів гороху різного морфо типу. Корми і кормовиробництво. 2006. Вип. 57. С. 162–166.

Кушнір О. М. Оцінка показників якості зерна гороху залежно від впливу технологічних прийомів. Корми і кормовиробництво. 2005. Вип. 55. С. 121–128.

Плотніков В.В., Гильчук В.Г., Гуменний М.Б. Урожайність та якість зерна гороху при комплексному застосуванні системи агрохімікатів в сучасних конкурентоспроможних технологіях його вирощування. Корми і кормовиробництво. 2008. Вип. 62. С. 155–163.

Вус Н.О., Безугла О.М., Кобизєва Л.Н. Мінливість вмісту білка у колекційних зразків нуту в умовах Східного Лісостепу України. Корми і кормовиробництво. 2015. Вип. 82. С. 34–38.

Пасічник С.М., Січкар В.І. Біохімічні та технологічні якості колекційних зразків нуту. Селекція і насінництво. 2016. Вип. 110. С. 162–170.

Нецветаев В.П., Тютюнов С.И., Правдин И.В., Петренко А.В.Нут – перспективная бобовая культура в условиях изменения климата Юго-Запада ЦЧР РФ. Зернобобовые и крупяные культуры. 2016. № 2 (18). С. 137–143.

Jukanti A., Guar P., Gowda C., Chibbar R. Nutritional quality and health benefits of chickpea. Br. J. Nutr. 2012. № 108. P. 11–26.

Господаренко Г.М., Прокончук С.В. Вплив удобрення та інокуляції на показники якості зерна нуту. Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. 2013. Вип. 83. Ч. 1 Агрономія. С. 12–19.

Каленська С.М., Новицька Н.В., Рожко В.І., Малинка Л.В., Барзо І.Т. Поліпшення посівних якостей насіння нуту за допомогою наночастинок біогенних металів. Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. 2014. Вип. 85. Ч. 1 Агрономія. С. 79–84.

Гутянський Р.А. Особливості біохімічного складу насіння сортів сої з різною тривалістю вегетаційного періоду залежно від забур’яненості посіву. Селекція і насінництво. 2010. Вип. 98. С. 264–269.

Гутянський Р.А., Матвієць В.Г., Ільченко Н.К., Шелякіна Т.А., Матвієць Н.М. Вміст білка й олії в насінні сої, вирощеного на фоні застосування гербіцидів. Селекція і насінництво. 2012. Вип. 101. С. 223–229.

Григор'єва О.М. Урожайність та якість зерна сої залежно від обробітку ґрунту, удобрення та біопрепаратів в умовах північного Степу України. Сільськогосподарська мікробіологія. 2013. Вип. 17. С. 138–147.

Леонова Н.О., Титова Л.В., Танцюренко О.В., Антипчук А.Ф., Іутинська Г.О. Ефективність застосування нітрагіну і регуляторів росту рослин при вирощуванні сої. Сільськогосподарська мікробіологія. 2007. Вип. 5. С. 74–85.

Чорна В.М. Насіннєва продуктивність сої залежно від технологічних прийомів вирощування в умовах Лісостепу Правобережного. Корми і кормовиробництво. 2015. Вип. 82. С. 69–77.

Перелік пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні. Пропозиція нова. 2012. Спец. Випуск. 831 с.

 Copyright (c) 2018 Р. А. Гутянський

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2413-7510 (Online), ISSN 1026-9959 (Print)