DOI: https://doi.org/10.30835/2413-7510.2019.190453

Середня маса бульб потомства від міжвидових та міжсортових схрещувань картоплі

А. А. Подгаєцький, М. О. Гнітецький, Н. В. Кравченко, Л. В. Крючко

Анотація


Досліджено  вплив компонентів схрещування міжвидових гібридів та сортів, отриманих за їх участю, а також сортів картоплі внутрішньовидового походження на середню масу бульб потомства. Визначено фенотиповий прояв ознаки у батьківських компонентів, ліміти прояву показника серед потомства, середнє популяційне значення середньої маси бульб однієї рослини, варіювання ознаки та селекційна цінність одержаного матеріалу за часткою гібридів з вищим проявом показника, ніж у кращого батьківського компонента та з середньою масою 100 г і більше

Ключові слова


картопля; компонент схрещування; міжвидовий гібрид; сорт; середня масса бульб; кореляція

Повний текст:

PDF

Посилання


Kuchko AA, Vlasenko MYu, Mytsko VM. Potato physiology and biochemistry. Kyiv: Dovira, 1998. 335 p.

Ross H. Potato breeding – problems and perspectives. Berlin and Hamburg: Paul Parey, 1986. 184 p.

Banadysev SA, Starovojtov AM, Koliadko II, Makhanko VL, Fando VV, Kozlova LI. Methodical recommendations for specialized evaluation of potato varieties. Minsk, 2003. 70 p.

Osypchuk AA. The genetic potential of potatо. Kartoplia. 2002; 1: 203–204.

Bondus RO, Podgaietskyi AA, Tokman VS. Evaluation of mid-early potato varieties - constituents of Ustymivka Experimental Station’s collection. Henetychni Resursy Roslyn. 2009; 7: 164–173.

Podgaietskyi AA, Kovalenko VM, Kyienko ZB. Evaluation of varieties bred at the Institute of Potato Growing of NAAS for the average weight of tubers in various conditions. Kartopliarstvo Ukrayiny. 2014; 3-4(36-37): 25–31.

Kovalenko VM. Adaptive capacity of potato varieties of bred at different breeding institutions. [dissertation]. Sumskyi NAU. Sumy [Ukraine]. 2013.

Engel KH. Grundlegende Fragenzueinem Schema fur Arbeitenmit Inzuchten der Kartoffel. Zuchter. 1957; 27: 98–112.

Podgaietskyi AA. Potato gene pool, its components, characteristics and strategy of use. Kartoplia. 2002; 1: 156–198.

Sanford JC, Hanneman RE. Large yield differences between reciprocal families of Solanum tuberosum. Euphytica. 1982; 31: 1–12.

Staub JE, Grun P, Amoah V. Cytoplasmic evaluations during sub-stittution backcrossing in Solanum. Pot. Res. 1982; 25: 299–320.

Methodological recommendations for conducting studies in potato. Nemishaieve, 2002. 183 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Кучко А.А., Власенко М.Ю., Мицько В.М. Фізіологія та біохімія картоплі. Київ: Довіра, 1998. 335 с. 

Ross H. Potato breeding – problems and perspectives. Berlin and Hamburg: Paul Parey, 1986. 184 p. 

Банадысев С.А., Старовойтов А.М., Колядко И.И., Маханько В.Л., Фандо В.В., Козлова Л.И. Методические рекомендации по специализированной оценке сортов картофеля. Минск, 2003. 70 с.

Осипчук А.А. Генетичний потенціал картоплі. Картопля. Т. 1. 2002. С. 203–204.

Бондус Р.О., Подгаєцький А.А., Токмань В.С. Оцінка середньоранніх сортів картоплі – складових колекції Устимівської дослідної станції. Генетичні ресурси рослин. 2009. № 7. С. 164–173.

Подгаєцький А.А., Коваленко В.М., Києнко З.Б. Оцінка сортів селекції Інституту картоплярства НААН за середньою масою бульб у різних умовах. Картоплярство України.2014. №3-4 (36-37). С. 25–31.

Коваленко В.М. Адаптивний потенціал сортів картоплі різних селекційних установ: дис. … к.с.-г. н: 06.01.05/ Сумський НАУ. Суми, 2013.193 с.

Engel K.H. Grundlegende Fragenzueinem Schema fur Arbeitenmit Inzuchten der Kartoffel. Zuchter. 1957. No 27.S. 98–112.

Подгаєцький А.А. Генофонд картоплі, його складові, характеристика і стратегія використання. Картопля. 2002. Т.1. С.156–198.

Sanford J.C., Hanneman R.E. Large yield differences between reciprocal families of Solanum tuberosum. Euphytica. 1982. № 31. Р. 1–12.

Staub J.E., Grun P., Amoah V. Cytoplasmic evaluations during sub-stittution backcrossing in Solanum. Pot. Res. 1982. No 25. P. 299–320.

Методичні рекомендації щодо проведення досліджень з картоплею. Немішаєве, 2002. 183 с.Copyright (c) 2019 А. А. Подгаєцький, М. О. Гнітецький, Н. В. Кравченко, Л. В. Крючко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2413-7510 (Online), ISSN 1026-9959 (Print)