DOI: https://doi.org/10.30835/2413-7510.2014.42068

Вплив дефіциту вологи і підвищених температур на накопичення білку в насінні су-часних сортів сої

О. О. Посилаєва, В. В. Кириченко, Т. А. Шелякіна

Анотація


У 2012-2013 рр. проведено дослідження зі встановлення ступеня впливу дефіциту вологи і підвищених температур на накопичення білку в насінні сучасних сортів сої. Матеріалом для досліджень були 83 зразки сої різноякісної генетичної плазми української та зарубіжної селекції трьох груп стиглості, які висівали в польових умовах східної частини Лісостепу України і в змодельованому посушнику.


Ключові слова


Соя; якість насіння; білок; природні умови вирощування; посушник; селекція; жаро-стійкість; посухостійкість

Повний текст:

PDF

Посилання


Boyko OA. Trends and prospects of soybean market [Internet]. Available from: http://udau.edu.ua/library.php?pid =1564.

2012. Programme "Development of oil plant production in Ukraine in 2012-2015 (by zones)". Posibnik ukrayinskogo khliboroba. Breeding and seed production of field cultures. 2:239–263.

Moysyenko VV, Didora VG. 2010. Agroeconomical substantiation of soybean role in solving the problem of vegetable protein inUkraine. Visnik NAEU of Zhitomir. 1(26):1–14.

Petrichenko VF. 2012. Scientific basis of soybean production and use in animal husbandry. Kormi i kormovirobnitstvo. 71:3–11.

Babich AO, Babich-Poberezhna AA. 2008. Breeding and soybean production in Ukraine. Vinnitsia. P. 14–16.

Adamenko TI. Changes in agro-climatic conditions and their impact on grain production in Ukraine // [Internet]. Available from: http://www.ioi.org.ua/ukr/Showart.php.

Vishniakova MA, Burliaieva MA,Seferova IV, Nikishina MA. 2004. Source material for the current trends in soybean breeding in the collection of All-Union Research Institute of Plant Breeding. Genetic resources of plant production in the Far East. Vladivostok: Dalnauka. P. 65–70.

Dospekhov BA. 1985. Methods of field research (with basics of statistical processing of study results). Мoskva: Agropromizdat. 351 p.

Pidoprigora VS, Pisarenko PV. 2003. Workshop on the basics of research in agronomy. Polnava: Inter Grafika. P. 74–81.

Prokhorova MI. 1982. Methods of biochemical studies. Leningrad: Khimia. 272 p.

Gorkavii VK, Yarova VV. 2004. Mathematical statistics. Кyiv: Profesional. 378 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Бойко О. А. Тенденції і перспективи ринку сої / О. А. Бойко // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://udau.edu.ua/library.php?pid =1564.

2. Програма «Розвиток виробництва олійних культур в Україні в 2012-2015 рр. (по зонах)» // Наук.-практ. щорічник «Посібник українського хлібороба». – Т. 2 Селекція і насінництво польових культур – 2012. – С. 239–263.

3. Мойсієнко В. В. Агроекономічне обґрунтування ролі сої у вирішенні проблеми рослинного білка в Україні / В. В. Мойсієнко, В. Г. Дідора // Вісник ЖНАЕУ (Серія «Загальна екологія та агроекологія»). – 2010. – № 1 (26) – С. 1–14.

4. Петриченко В. Ф. Наукові основи виробництва та використання сої у тваринництві / В. Ф. Петриченко // Корми і кормовиробництво. – Вінниця, 2012. – № 71. – С. 3–11.

5. Бабич А. О. Селекція і виробництво сої в Україні / А. О. Бабич, А. А. Бабич-Побережна. – Вінниця, 2008. – С. 14–16.

6. Адаменко Т. І. Зміна агрокліматичних умов та їхній вплив на зернове господарство України // [eлектронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ioi.org.ua/ukr/Showart.php.

7. Исходный материал для современных направлений селекции сои в коллекции ВИР / [М. А. Вишнякова, М. А. Бурляева, И. В. Сеферова, М. А. Никишкина] // В книге: «Генетические ресурсы растениеводства Дальнего Востока». – Владивосток, Дальнаука, 2004. – С. 65–70.

8. Доспехов Б. А. Методика полевого опыта (с основами статистической обработки результатов исследований): учебное пособие / Б. А. Доспехов. – М.: Агропромиздат, 1985. – 351 с.

9. Підопригора В. С. Практикум з основ наукових досліджень в агрономії / В. С Підопригора, П. В. Писаренко. – Полтава: Інтер Графіка, 2003. – С. 74–81.

10. Прохорова М. И. Методы биохимических исследований / М. И. Прохорова. – Л.: Химия,1982. – 272 с.

11. Горкавий В. К. Математична статистика (навчальний посібник) / В. К. Горкавий, В. В. Ярова. – К.: ВД «Професіонал», 2004. – 378 с.Copyright (c) 2015 О. О. Посилаєва, В. В. Кириченко, Т. А. Шелякіна

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2413-7510 (Online), ISSN 1026-9959 (Print)