DOI: https://doi.org/10.30835/2413-7510.2015.57409

Способи тривалого ресурсоекономного зберігання насіння гібридів кукурудзи

М. Я. Кирпа, Л. М. Бондарь

Анотація


Виявлено вплив абіотичних факторів у процесі тривалого зберігання насіння гібридів кукурудзи звичайної і цукрової на їх схожість і врожайність. Розроблено ресурсоощадну технологію зберігання, яка включає низьку вологість (10-11 % і 7-8 %), герметичне пакування, передпосівну хімічну обробку насіння і його відбір за крупністю. За наведених умов термін господарчої придатності насіння з високою схожістю і врожайністю складає 3-5 років залежно від гібридів.


Ключові слова


насіння кукурудзи; тривале зберігання; абіотичний чинник; схожість; врожайність

Повний текст:

PDF

Посилання


Strona, IG. The total of seed of field crops. Moscow: Kolos; 1966. 464 p.

Piskunova, LG. Storage crop seeds. Selektsia i semenovodstvo. 1979; 41:104-107.

Trisvyatsky LA, Lesik BV, Kudina VN. Storage technology and agricultural products. Moscow: VO "Agropromizdat"; 1991. 415 p.

Gavrilyuk, MN. Qualitative storage of seeds. Nasinnytstvo. 2011; 11: 4-5.

Kindruk MO, Sokolov VM, Vishnevsky VV. Seeds from Seed bases. Kyiv: Agricultural Science, 2012. 264 p.

Naumenko AI, Voloshchuk AT, Kalashnyk MF. Extend the shelf life of seeds. Selektsia i semenovodstvo. 1986. P. 181-189.

Kirpa MYa, Pashchenko NO. Seed storage and longevity of its economic. Selektsia i nasinnytstvo. 2006; 92:173-184.

DSTU 4138-202. Seeds crops. Methods for determining quality. [Effective as of 01.01.2004]. Kyiv: State Committee of Ukraine, 2003. 178 p.

Lebed EM, Tsykov VS, Pashchenko UM et al., editors. Methods of field experiments with corn: methodological recommendations. Dnepropetrovsk, 2008. 27 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Строна, И. Г. Общее семеноведение полевых культур [Текст] / И. Г. Строна. – М.: Колос, 1966. –  464 с.

2. Пискунова, Л. Г. Хранение семян сельскохозяйственных культур [Текст] / Л. Г. Пискунова // Селекция и семеноводство. – 1979. – № 41. – С. 104-107.

3. Трисвятский, Л. А. Хранение и технология сельскохозяйственных продуктов [Текст] / Л. А. Трисвятский, Б. В. Лесик, В. Н. Кудина. – М.: ВО «Агропромиздат», 1991. – 415 с.

4. Гаврилюк, М. М. Якісне зберігання насіння [Текст] / М. М. Гаврилюк // Насінництво. – 2011. – № 11. – С. 4-5.

5. Кіндрук, М. О. Насінництво з основами насіннєзнавства [Текст] / М. О. Кіндрук, В. М. Соколов, В. В. Вишневський; за ред. М. О. Кіндрука. – К.: Аграрна наука, 2012. – 264 с.

6. Науменко, А. И. Продление сроков хранения семян [Текст] / А. И. Науменко, А. Т. Волощук, М. Ф. Калашник // Селекция и семеноводство: Сб. научн. тр. – Днепропетровск, 1986. – С. 181-189.

7. Кирпа, М. Я. Зберігання насіння та його господарча довговічність [Текст] / М. Я. Кирпа, Н. О. Пащенко // Селекція і насінництво. – 2006. – Вип. 92. – С. 173-184.

8. ДСТУ 4138-202. Насіння сільськогосподарських культур. Методи визначання якості [Текст]. – Чинний з 01.01.2004. – К.: Держспоживстандарт України, 2003. – 178 с.

9. Методика проведення польових дослідів з кукурудзою [Текст]: методичні рекомендації; підгот. Є. М. Лебідь, В. С. Циков, Ю. М. Пащенко та ін. – Дніпропетровськ, 2008. – 27 с.Copyright (c) 2015 М. Я. Кирпа, Л. М. Бондарь

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2413-7510 (Online), ISSN 1026-9959 (Print)