DOI: https://doi.org/10.30835/2413-7510.2016.74205

Рівень прояву та успадкування селекційних ознак у сортолінійних, лінійносортових і міжлінійних гібридів конопель F1 різних еколого-географічних типів

С. В. Міщенко

Анотація


Установлено рівень прояву та коефіцієнти домінування (hp) основних цінних господарських ознак у сортолінійних, лінійносортових і міжлінійних гібридів конопель F1 середньоросійського і південного еколого-географічних типів. Виявлено, що селекційні ознаки у переважної більшості гібридів успадковуються по типу наддомінування. Доведено можливість створення гібридів конопель на основі залучення самозапилених ліній з наявністю гетерозисного ефекту при одночасній відсутності канабіноїдів і стабільній ознаці однодомності для урізноманітнення вихідного селекційного матеріалу.


Ключові слова


коноплі; самозапилена лінія; гібрид; успадкування; селекційна ознака; гетерозис

Повний текст:

PDF

Посилання


Timonin MA, Senchenko GI, Sazhko MM et al. Hemp. Mosсow: Kolos; 1978. 287 р.

Vyrovets, VG. Breeding of non-narcotic sowing hemp. Sumy: Ellada; 2015. 332 p.

Shevtsov, IA. Application of inbreeding in plants. Kiev: Naukova dumka; 1983. 272 p.

Ryabchun NI, Elnikov MI, Zvyagin AF. et al. Special breeding and seed production of field crops. Kharkiv; 2010. 462 p.

Layko IM, Sytnyk VP, Vyrovets VG. Some aspects of the study and creation of heterosis hybrids of hemp. Selektsiya, tehnologiya virobnitstva ta pervinnoyi pererobki lonu i konopel. 2000; 88–92.

Patent № 47810 UA, MPK A01N 1/00. The method of creating hybrid breeding material monoecious hemp. Layko ІM, Kirichenko GІ, Mіshchenko SV et al; patent owner by Institute of Bast Crops of UAAN. – № u 2009 08847; decl. 25.08.09; publ. 25.02.10. Bull. № 4.

Beil GM, Atkins RE. Inheritance of quantitative characters in grain sorgum. Lowa State Journal. 1965; 39: 3.

Mishchenko SV. Opportunities for creation of hemp heterosis hybrids with the lack of cannabinoid compounds. In: Role of Science in Improving the Technological Level and Efficiency of the Agribusiness of Ukraine. Proceedings of the V Anniversary All-Ukrainian Scientific-Practical Conference with International Participation. Ternopil, 2015. P. 40–43.

Mishchenko SV. Specifics of sex characters inheritance in variety×line, line×variety and interline hybrids of monoecious hemp. Plant Breeding and Seed Production. 2015; 108: 122–130.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Конопля [Текст] / [Тимонин М. А., Сенченко Г. И., Сажко М. М. и др.]; под ред. Сенченко Г. И., Тимонина М. А. – М. : Колос, 1978. – 287 с.

2. Вировец, В. Г. Селекция ненаркотической посевной конопли [Текст] / В. Г. Вировец. – Сумы : Эллада, 2015. – 332 с.

3. Шевцов, И. А. Использование инбридинга у растений [Текст] / И. А. Шевцов. – К. : Наукова думка, 1983. – 272 с.

4. Спеціальна селекція і насінництво польових культур [Текст] / [Рябчун Н. І., Єльніков М. І., Звягін А. Ф. та ін.] ; за ред. В. В. Кириченка. – Х., 2010. – 462 с.

5. Лайко, И. М. Некоторые аспекты изучения и создания гетерозисных гибридов конопли [Текст] / И. М. Лайко, В. П. Ситник, В. Г. Вировец // Селекція, технологія виробництва та первинної переробки льону і конопель : зб. наук. пр. – Глухів, 2000. – С. 88–92.

6. Пат. № 47810 UA, МПК А01Н 1/00. Спосіб створення гібридного селекційного матеріалу однодомних конопель / Лайко І. М., Кириченко Г. І., Міщенко С. В. та ін. ; заявник і патентовласник Інститут луб’яних культур УААН. – № u 2009 08847 ; заявл. 25.08.09 ; опубл. 25.02.10, Бюл. № 4.

7. Beil, G. M. Inheritance of quantitative characters in grain sorgum [Text] / G. M. Beil, R. E. Atkins // Lowa State Journal. – 1965. – № 39. – Р. 3.

8. Міщенко, С. В. Можливості створення гетерозисних гібридів конопель з відсутністю канабіноїдних сполук [Текст] / С. В. Міщенко // Роль науки у підвищенні технологічного рівня і ефективності АПК України : V ювілейна всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 4 грудн. 2015 р. – Тернопіль, 2015. – С. 40–43.

9. Міщенко, С. В. Особливості успадкування ознак статі у сортолінійних, лінійносортових та міжлінійних гібридів однодомних конопель [Текст] / С. В. Міщенко // Селекція і насінництво. – Х., 2015. – Вип. 108. – С. 122–130.Copyright (c) 2016 С. В. Міщенко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2413-7510 (Online), ISSN 1026-9959 (Print)