DOI: https://doi.org/10.30835/2413-7510.2008.77199

Про методику визначення тривалості стадії яровизації та строків сівби озимої пшениці

В. Г. Друз’як, В. В Друзьяк, Н. В. Пономарева

Анотація


Показано, що методика визначення тривалості стадії яровизації озимої пшениці при температурі від 0 до 20С не дає репрезентативних даних для визначення строків сівби нових сортів озимої пшениці, так як норма реакції на строки сівби сучасних сортів не має чіткої залежності від   рівнів потреби в яровизації і фоточутливості. В умовах Степу найвищий урожай більшості нових сортів формується при сівбі з 25 вересня по 5 жовтня

Ключові слова


Яровизація; температура повітря; фотоперіодична чутливість; строки сівби; норма реакції; урожайність; стабільність і адаптивність

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Юрьев В.Я. Зимостойкость и гибель озими // Селекция и семеноводство полевых культур: Избр. тр. – К.: Урожай, 1971. – С. 299-301 (Бюлетень Харкіської станції, №5, Х, 1929).

2. Долгушин Д.А., Никифоров О.А. Итоги и перспективы исследований по стадийному развитию сельскохозяйственных растений // Вопросы генетики, селекции и семеноводства: Сб. науч. тр. – Одесса: ВСГИ, 1974. – Вып. ХІ. – С. 14-25.

3. Стельмах А.Ф., Литвиненко М.А., Файт В.І. Яровизаційна потреба та  фоточутливість сучасних генотипів озимої м’якої пшениці // Збірник наукових праць.- Одеса: СГІ-НАЦ НАІС, 2004.- Вип. 5 (45).- С. 118-127.

4. Файт В.И., Федорова В.Р., Нагуляк О.И., Прокопович К.Л. Связь фенотипическмих и генотипических различий по продолжительности яровизации и фотопериодической чувствительности с морозостойкостью озимой  пшеницы // Біологічні науки і проблеми рослинництва / Збірник наукових праць УДАУ (спец. випуск).- Умань: УДАУ, 2003.- С. 359-364.

5. Литвиненко М.А. Теоретичні основи та методи селекції озимої м’якої  пшениці на підвищення адаптивного потенціалу для умов Степу України: Автореф. дис… д-ра с.-г. наук: 06.01.05 / Інститут землеробства.- К., 2001.- 51 с.

6. Лифенко С.Ф., Друзьяк В.В. Рост и развитие различных генотипов озимой  пшеницы в зависимости от продолжительности воздействия яровизационных  условий // Научно-техн. бюл. Селекц.-генет. Ин-ту.- Одесса. – 1995. - № 1 (86). –  С. 18-21.

7. Щербаков В.Я., Лазер П.Н., Яковенко Т.М. та ін. Система заходів посівного комплексу для польових культур: Навч.пос. – Херсон: Айлант, 2006. – С.9.

8. Каталог нових сортів та гібридів Селекційно-генетичного інституту. – Одеса: СГІ-НАЦ НАІС, 2006. – 142 с.

9. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. – М.: Агропромиздат, 1985. – С. 97.

10.  Цандур М.О., Друз’як В.Г., Гончарук Н.О., Гончарук В.В., Янюк Н.А. Трансфер  нових сортів у виробництво // Вісник аграрної науки Південного регіону.  Методологічний тематичний науковий збірник. С.-г. та біол. науки. – Одеса: СМИЛ, 2006. – Вип. 7. – С. 109-116.

11.  Вольф В.Г., Литун П.П. Повышение точности экспериментов в селекции и  математическая обработка их результатов // Селекция и семеноводство зерновых  культур / Под ред. акад. В.Н.Ремесло. – К: Урожай, 1978. – С. 254-269.

12. Друз’як В.Г. Строки сівби як елемент адаптивної селекції озимої пшениці // Адаптивная селекция растений. Теория и практика / Тезисы  междунар. конф. 11-14 ноября 2002 г.- Харьков: ИР им. В.Я. Юрьева.-  2002.- С. 39-40.

13. Друз’як В.Г. Вплив строків сівби нових сортів озимої м’якої пшениці на урожайність зерна // Аграрний вісник Причорномор'я: Збірник наукових праць / Біологічні та сільськогосподарські науки.- Одеса: ОДАУ, 2002.- Вип. 18.- С. 123-127.

14. Рекомендації до сівби озимої пшениці у 2001 році в одеській області. – Одеса:  СГІ та інші, 2001. – 8 с.

15. Рекомендації з підготовки та проведення сівби озимих зернових культур у  Степовому регіоні під урожай 2007 року. – Одеса: СГІ, 2006. – С. 10.

16. Литвиненко М.А., Лифенко С.П., Друзьяк В.В., Друз’як В.Г. Вплив строків сівби і сублетальних зимових температур на виживаність та врожайність озимої пшениці // Вісник аграрної науки. – 2004. - № 5. – С. 27-31.

17. Юрьев В.Я. О повышении зимостойкости озимой пшеницы // Зимостойкость сельскохозяйственных культур / Материалы научной конф. по вопросам зимостойкости озимых зерновых культур и многолетних трав. – М.: Сельхозгиз, 1960. – С. 9-12.Copyright (c) 2016 В. Г. Друз’як, В. В Друзьяк, Н. В. Пономарева

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2413-7510 (Online), ISSN 1026-9959 (Print)