SERVICE-LEARNING IN SOCIAL WORK EDUCATION (BASED ON THE EXAMPLE OF ASSET-MAPPING)

Authors

DOI:

https://doi.org/10.25128/2520-6230.21.1.4.

Keywords:

service-learning;, social work;, asset-map;, asset-mapping;, interactive map.

Abstract

The article highlights the peculiarities of the service-learning approach in social work education, namely the creation of an asset-map for combatants. The analysis of the concept of service-learning in the scientific and practical literature is done taking into account the national and foreign context. The interpretation of the term “service-learning” as socially oriented learning is defined. The article indicates the content of the approach of service-learning, which consists of the use of components that combine academic learning outcomes and community assistance. A model of service-learning which demonstrates the interdependence of the components of academic training and different types of student involvement (volunteering, practice, ministry) is described. The authors identify the fundamental difference between volunteering and service-learning. The benefits of service-learning and its advantages are described as the basic principles of the approach, including the application of professional and scientific knowledge, creating conditions for involving all students in this activity, community engagement, research of group / community / society needs, implementation of useful services for a specific group / community / society, etc. The authors analyzed the method of resource mapping and defined the concept of asset-map as an effective way to visualize data about available resources in the community. Examples of asset-maps developed by scientists and practitioners from around the world are described. The novelty of the article is the description of the service-learning project implementation within the course "Fundamentals of social and legal protection", and educational practice for social work students. The project is aimed at such a category of the population as participants in hostilities. The authors described the stages, implementation, features and issues, as well as the main results of the project. The value of the project was determined from the standpoint of service-learning, namely in the context of social impact, educational impact, community participation.

Author Biographies

Yulia Kokoyachuk , Ukrainian Catholic University, Lviv, 17, Sventsitskoho str., Ukraine;

У статті висвітлено особливості застосування підходу service-learning під час підготовки студентів спеціальності “Соціальна робота”, а саме створення asset-карти для учасників бойових дій. Здійснено аналіз поняття та визначено інтерпретацію терміну “service-learning” як суспільно орієнтованого навчання. У статті вказано зміст підходу суспільно орієнтованого навчання, що полягає в застосуванні таких складових, які поєднують академічні результати навчання та допомогу громаді. Описано модель суспільно орієнтованого навчання, що демонструє взаємозалежність складових академічної підготовки та різних видів залученості студентів (волонтерства, практики, служіння). Охарактеризовано користь суспільно орієнтованого навчання та визначено його переваги, а також окреслено основні принципи застосування підходу, серед яких: застосування професійних і наукових знань, створення умов для залучення усіх студентів до цієї діяльності, залучення громади, дослідження потреб групи/громади/спільноти, здійснення корисної діяльності для конкретної групи/громади, спільноти, тощо. Авторами проаналізовано метод картування ресурсів та визначено поняття asset-карти як ефективного способу візуалізації даних щодо наявних в громаді ресурсів. Новизною статті є опис реалізації проєкту суспільно орієнтованого навчання в рамках курсу “Основи соціально-правового захисту” та навчальної практики студентів спеціальності “Соціальна робота”. Проект спрямований на таку категорію населення як учасники бойових дій. Автори описали етапи, хід реалізації, особливості та проблематику, а також основні результати проєкту. Було визначено цінність проєкту з позиції суспільно орієнтованого навчання, а саме у контексті соціального впливу, освітнього впливу, участі громади.

Iryna Krynytska, Ukrainian Catholic University, Lviv, 17, Sventsitskoho str., Ukraine;

У статті висвітлено особливості застосування підходу service-learning під час підготовки студентів спеціальності “Соціальна робота”, а саме створення asset-карти для учасників бойових дій. Здійснено аналіз поняття та визначено інтерпретацію терміну “service-learning” як суспільно орієнтованого навчання. У статті вказано зміст підходу суспільно орієнтованого навчання, що полягає в застосуванні таких складових, які поєднують академічні результати навчання та допомогу громаді. Описано модель суспільно орієнтованого навчання, що демонструє взаємозалежність складових академічної підготовки та різних видів залученості студентів (волонтерства, практики, служіння). Охарактеризовано користь суспільно орієнтованого навчання та визначено його переваги, а також окреслено основні принципи застосування підходу, серед яких: застосування професійних і наукових знань, створення умов для залучення усіх студентів до цієї діяльності, залучення громади, дослідження потреб групи/громади/спільноти, здійснення корисної діяльності для конкретної групи/громади, спільноти, тощо. Авторами проаналізовано метод картування ресурсів та визначено поняття asset-карти як ефективного способу візуалізації даних щодо наявних в громаді ресурсів. Новизною статті є опис реалізації проєкту суспільно орієнтованого навчання в рамках курсу “Основи соціально-правового захисту” та навчальної практики студентів спеціальності “Соціальна робота”. Проект спрямований на таку категорію населення як учасники бойових дій. Автори описали етапи, хід реалізації, особливості та проблематику, а також основні результати проєкту. Було визначено цінність проєкту з позиції суспільно орієнтованого навчання, а саме у контексті соціального впливу, освітнього впливу, участі громади.

References

Заболотська, О. С. (2008). Компетентнісний підхід як освітня інновація: порівняльний аналіз. Вісник Житомирського державного університету ім. Івана Франка. №40. С. 63-68 [Zabolotska, O. S. (2008). Competence of approach as an educational innovation: a comparative analysis. Bulletin of Zhytomyr State University. Ivan Franko. №40. Pp. 63-68. (in Ukrainian)].

Матеюк, О. П. Матеюк, Ю. О., Матеюк, О. А. (2016). Інноваційна освіта як соціально-культурний феномен, ціннісне надбання особистості та основа розвитку соціально-професійної компетентності майбутнього фахівця. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: Педагогіка. Вип. 1. Відновлено з:

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadped_2016_1_5 [Mateyuk, O. P., Mateyuk, Yu. O., Mateyuk, O. A. (2016). Innovative education as a socio-cultural phenomenon, the value of the individual and the basis for the development of socio-professional competence of the future specialist. Bulletin of the National Academy of the State Border Guard Service of Ukraine. Series: Pedagogy. Issue. 1. Recovered from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadped_2016_1_5. (in Ukrainian)].

УКУ – перший університет в Україні, який на інституційному рівні впроваджує освітній підхід Service Learning – «Суспільно-орієнтоване навчання» (2021, Лютий 17) Сайт ЗВО Українського католицького університету. Відновлено з: https://ucu.edu.ua/news/uku-pershyj-universytet-v-ukrayini-yakyj-na-instytutsijnomu-rivni-vprovadzhuye-osvitnij-pidhid-service-learning-suspilno-oriyentovane-navchannya [UCU became the first university in Ukraine that implemented the Service Learning educational approach at the institutional level (2021, February 17). The website of the Ukrainian Catholic University. Restored from: https://ucu.edu.ua/news/uku-pershyj-universytet-v-ukrayini-yakyj-na-instytutsijnomu-rivni-vprovadzhuye-osvitnij-pidhid-service-learning-suspilno-oriyentovane-navchannya/ (in Ukrainian)].

Asset-карта організацій, що надають послуги учасникам бойових дій (2021, Лютий 15). Відновлено з: https://www.google.com/mymaps/viewer?mid=16mKsZPzhS6maoDD_ IZj6tpg2_csUhx_B&hl=uk [Asset-map of organizations that provide services to participants in hostilities (2021, February 15). Restored from: https://www.google.com/mymaps/viewer?mid=16mKsZPzhS6maoDD_IZj6tpg2_csUhx_B&hl=uk (in Ukrainian)].

Community Asset Mapping to Enhance Service Learning in Social Work Education. International Journal of Librarianship, 5(1), рр. 36-52.

Dragan Gill. (2020). Creating an Asset Map for Student and Community Success. Finding Our Strengths Through a Campus Partnership. Retrieved from: https://crln.acrl.org/index.php/crlnews/article/view/24729

Furco, A. (1996). Service-learning: A balanced approach to experiential education. Expanding Boundaries: Serving and Learning, 1. рр.1-6.

Gregorová, A. B., Matulayová, T., Tkadlčíková, L. [et al.] (2020). Service-learning for teachers in higher education institutions. Сoord.: Alžbeta Brozmanová Gregorová. Cluj-Napoca: Argonaut. 83 р.

Hillier, A. E. (2007). Why Social Work Needs Mapping. Journal of Social Work Education, Volume 43, Issue 2, July 2007, рр. 205-221.

Kerka, S. (2003). Community Asset Mapping. Clearinghouse on Adult, Career, and Vocational Education: Trends and Issues Alert 47: 1–2.

Regina, Carla, Ferrara, Candelaria. (2017). Service-learning in Central and Eastern Europe handbook for engaged teachers and students. Сoordinación general de Luz Mariela Avruj ; María Nieves Tapia. 1a ed. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: CLAYSS. 86 p.

Kondrashov, O. (2021, January 15). Social Work Education Around the World. Retrieved from: https://krasun.ca/social-work-education-around-the-world

Kondrashov, O. (2020, December 27) Ukrainian Canada. Retrieved from: https://krasun.ca/ukrainian-canada

Lascell, W. A. (2014). Academic Service-Learning Faculty Handbook. State University of New York, Oneonta.

Lightfoot, E., Simmelink, McCleary J., Lum, T. (2014). Asset Mapping as a Research Tool for Community-Based Participatory Research in Social Work. National Association of Social Workers, Volume 38, Number 1 March 2014, зз. 59-64.

Luo, X., Park, W. (2020). Development of a Web-Based GIS Learning Module for Community Asset Mapping to Enhance Service Learning in Social Work Education. International Journal of Librarianship, 5(1), pp. 36-52.

Shahid, M., Vaska, M., Tanvir, C Turin. (2019). Asset Mapping as a Tool for Identifying Resources in Community Health: A Methodological Overview. Journal of Biomedical Analytics. Vol. 2, No. 1. pp. 13-25.

Thapa, J., Tedford, E., Cooper, J. T. Jr., Masterson, J. H. (2016). Bastrop Asset Map Tool Guidebook. Texas Target Communities. Retrieved from http : / /hdl .handle .net /1969 .1 /156579

Vancouver Food Asset Map. (2021, January 15). Retrieved from http://vancouverfoodnetworks.com/vancouver-food-asset-map

Waterman, A. S. (2014). Service-learning: Applications From the Research. Routledge. p. 208.

World Health Organization. (2015). Toolkit on Mapping Legal, Health and Social Services Responses to Child Maltreatment. Retrieved from: http://www.socialserviceworkforce.org/resources/toolkit-mapping-legal-health-and-social-services-responses-child-maltreatment

Published

2021-04-02

Issue

Section

RECENT ISSUES IN SOCIAL WORK EDUCATION