Емпіричне вивчення сформованості іміджу особистості фахівця із соціальної роботи на різних стадіях професійного становлення

Автор(и)

  • Валентина Балахтар Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Україна, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-6343-2888

DOI:

https://doi.org/10.32626/2227-6246.2018-42.9-30

Ключові слова:

імідж, фахівець із соціальної роботи, стадії професійного становлення.

Анотація

У статті розглянуто особливості формування іміджу особистості фахівця із соціальної роботи на різних стадіях професійного становлення як процес створення позитивного, привабливого власного образу, потужного засобу психологічного впливу, спрямованого на самопізнання, саморозвиток,  самовдосконалення  і  самореалізацію  у  професійній  діяльності. Обґрунтовано, що формування іміджу особистості фахівця із соціальної роботи є тривалим і постійним процесом, що передбачає гармонійне поєднання зовнішніх даних і внутрішніх умінь та якостей людини  і  потребує  врахування  специфіки  професійної  діяльності,  потреб клієнтів, професіоналізму, що сприяють особистісному становленню особистості, розвитку творчості у професійній діяльності, задоволенню  і  психологічному  благополуччю  фахівця  у  сфері  соціальної роботи. Висвітлено,  що  імідж  фахівця  із  соціальної  роботи  є  проекцією його особистості й характеризується наявністю власного стилю та сумою індивідуальних характеристик, що роблять його неповторним і впливають на підвищення особистого статусу шляхом формування особистісних  якостей,  удосконалення  професійної  культури,  впровадження  ефективної  взаємодії  соціальної  установи  з  громадськістю тощо. Висвітлено результати емпіричного дослідження, що дали змогу визначити рівень сформованості й обізнаності щодо розуміння змісту іміджу фахівцями із соціальної роботи, визначено показники іміджу. За результатами дисперсійного аналізу виявлено відмінності щодо показника гармонійного іміджу в фахівців із соціальної роботи залежно від стадій професійного становлення і статі.

Біографія автора

Валентина Балахтар, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Україна

Кандидат педагогічних наук, доцент

Посилання

Абрамович Т. Імідж як презентаційна складова професійного становлення соціального педагога [Електронний ресурс]. Нова педагогічна думка. 2014. № 4. С. 34–37. Режим доступу : http://nbuv.gov. ua/UJRN/Npd_2014_4_10.

Атаманська К.І. Роль ігрових технологій у процесі формування професійного іміджу майбутнього соціального педагога. Вісник Луган. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. Серія : Педагогічні науки. 2012. № 22. Ч. 6. С. 216–222.

Балахтар В. Педагогіка і психологія в соціальній роботі: навчальнометодичний посібник для студ. вищ. навч. закладів. Київ, 2017. 444 с.

Балахтар В.В. Самооцінка як чинник емпатії фахівців соціальної роботи. Науковий журнал «Молодий учений». 2018. № 8 (60). С. 42–47.

Балл Г.О. Проблема іміджу навчального закладу в контексті гуманізації освіти. Наука і управління. Науково-практичний журнал. 2007. Т. 7. № 1. С. 139–141.

Безрук В.М. Деякі аспекти формування іміджу керівника державної служби. Публічне управління та адміністрування: розвиток і впровадження : матеріали наук.-практ. конф. молодих учених за міжнар. участю (Київ, 17 листоп. 2016 р.) / За наук. ред. В.С. Куйбіди, А.П. Савкова, С.К. Хаджирадєвої, О.Ю. Оболенського. Київ, 2016. С. 222–223.

Бондарчук О.І. Самоменеджмент як умова особистісного розвитку керівників освітніх організацій. Вісник Національного технічного

університету України «Київський політехнічний інститут» : зб. наук. праць. Київ, 2007. № 3 (21). Ч. 1. С. 128–133.

Ворожейкіна О. М. 100 цікавих ідей для проведення уроку. Харків, 2000. 94 с.

Гладуш В. Особливості формування іміджу професії корекційного педагога [Електронний ресурс]. Імідж сучасного педагога. 2014. № 4. С. 3–7. Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/isp_2014_4_2.

Горчакова В.Г. Прикладная имиджелогия. Ростов-на-Дону : Феникс, 2010. 478 с.

Кобилянська Л.І. Формування професійного іміджу майбутнього гувернера у процесі навчання у ВНЗ [Електронний ресурс]. Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 16 : Творча

особистість учителя: проблеми теорії і практики. 2014. Вип. 22.

С. 88-94. Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_

_2014_22_22.

Концептуальна модель і технологія психологічної підготовки керівників освітніх організацій до діяльності в умовах змін / За наук. ред. О.І. Бондарчук. Київ, 2014. 48 с.

Костєва Т.Б. Роль іміджу в професії соціального працівника [Електронний ресурс]. Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу «Києво-Могилянська

академія»]. 2016. Т. 269. Вип. 257. С. 21–27. Режим доступу :

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchduped_2016_269_257_5.

Криксунова И. Создай свой. Санкт-Петербург, 1997. 240 с.

Орешета Ю.В. Фахівці із соціальної роботи як ключові суб’єкти сфери соціальної роботи [Електронний ресурс]. Грані. 2014. № 11.

С. 124–129 Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Grani_

_11_25.

Попова В.В. Професійний імідж: основні напрями вивчення поняття [Електронний ресурс]. Держава та регіони (Серія : Соціальні комунікації). 2013. № 1 (13). С. 170–173. Режим доступу : http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21C NR=20.

Перелыгина. Е. Б. Психология имиджа. Москва, 2002. С. 11–23.

Рудакевич М.І. Власний імідж – шлях до успішної кар’єри. Молодь і державне управління: права, можливості, перспективи. Херсон, 2001. С. 65–69.

Сорока О. Діагностика професійного іміджу майбутніх фахівців соціальної сфери. Social Work and Education, 2016. Vol. 3. № 2. P. 63–72.

Статінова Н.П., Радченко С.Г. Етика бізнесу: навч. посіб. Київ, 2001. 280 с.

Фролова Т. Мовні засоби конструювання іміджу державного службовця: зб. наук. пр. УАДУ. Київ, 2000. № 2. Ч. 3. С. 154.

Шепель В.М. Имиджелогия. Как нравиться людям. Москва, 2002. 345 с.

Białopiotrowicz, G. (2010). Kreowanie wizerunku w biznesie i polityce. Poltext, Warszawa.

Kowalska, K., Łakoma, A., & Szymoniuk, B. (2011). Wizerunek biznesowy. Politechnika Lubelska, Lublin.

Porath, M. (2009). What Makes a Gifted Educator? A Design for Development. International Handbook of Giftedness. Part One. 824–837.

Staniforth, B., Deane, Kelsey L., & Beddoe, L. (2016). Comparing public perceptions of social work and social workers’ expectations of

the public view. University of Auckland, New Zealand, 1, Vol. 28,

–23. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/

_Comparing_public_perceptions_of_social_work_and_

social_workers%27_expectations_of_the_public_view.

Stankiewicz, J., Bortnowska, H. (2016). Professional image creation by students on social media sites (in the light of empirical research). Management, 1, Vol. 20, 111–125.

Williams, J., Simon, Cassandra, & Bell, Amber (2015). Missing the Mark: The Image of the Social Work Profession in an African-American

Community. Journal of Ethnic And Cultural Diversity in Social

Work, 24 (1), 56–70. Retrieved from https://www.tandfonline.com/

doi/abs/10.1080/15313204.2014.954739.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-11-03

Як цитувати

Балахтар, В. (2018). Емпіричне вивчення сформованості іміджу особистості фахівця із соціальної роботи на різних стадіях професійного становлення. Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (42), 9–30. https://doi.org/10.32626/2227-6246.2018-42.9-30