Класифікація особливих потреб дитини в контексті системного підходу

Автор(и)

  • Ірина Кучманич Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-6954-6082
  • Людмила Опанасенко Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-6641-4634

DOI:

https://doi.org/10.32626/2227-6246.2018-42.70-92

Ключові слова:

потреба, особливі потреби, діти з особливими потребами, системний підхід, мікросистема, мезосистема, екосистема, макросистема.

Анотація

Соціальний розвиток держави пов’язаний із вирішенням низки гострих соціальних проблем, серед яких украй важливим є соціалізація дітей з особливими потребами. Особливість потреб дитини зумовлена соціальною, фізичною й емоційною вразливістю та, як наслідок, необхідністю спеціальної уваги та послуг для уможливлення розвитку їх потенціалу. Незважаючи на велику кількість праць, присвячених дослідженню різних аспектів життєдіяльності дітей з особливими потребами, необхідно констатувати, що в сучасних наукових розвідках не представлено  усталеної  класифікації  особливих  потреб  дітей,  не  розкрито  їх сутності. У  статті  запропоновано  класифікацію  особливих  потреб  у  контексті  системного  підходу  шляхом  вивчення  взаємодії  дитини  (як складової системи) з іншими системами різних рівнів і представлено їх коротку характеристику. З’ясовано, що на рівні взаємодії «дитина – сім’я» (мікросистема) можливо виокремити такі потреби дитини, як: потреба в присутності іншого; потреба у прийнятті батьками та сиблінгами; потреба в постійній емоційній підтримці. До потреб рівня взаємодії «дитина – найближче оточення» (мезосистема) належать: потреба в прийнятті;  потреба  в  самоствердженні;  потреба  в  кваліфікованій  медичній допомозі;  потреба  в  психологічному  супроводі.  Групу  потреб,  актуалізованих взаємодією «дитина – позасімейні соціальні інституції» (езкосистема), складають: потреба в охороні здоров’я; потреба в соціальному захисті; потреба в отриманні освіти; матеріально-побутові потреби. До потреб рівня взаємодії «дитина – соціум» (макросистема) відносяться: потреба в толерантному ставленні суспільства; потреба в економічній і політичній підтримці. Установлено, що окреслені особливі потреби дітей детерміновані браком особистих ресурсів для оптимального фізичного та соціально-психологічного  розвитку.  Запропонована  класифікація  допоможе  визначити засоби соціальної підтримки означеної соціальної категорії на різних рівнях взаємодії з соціальним середовищем.

Біографії авторів

Ірина Кучманич, Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського

Кандидат психологічних наук, доцент

Людмила Опанасенко, Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського

Викладач кафедри психології

Посилання

Василенко О.М. Соціально-педагогічні умови адаптації молодших

школярів з особливими потребами до навчання в загальноосвітній школі : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.05. Луганськ,

20 с.

Волошин О. Робота з дітьми з особливими освітніми потребами. Психологічна готовність педагогів. Психолог – Psychologist. 2015.

№ 7/8. С. 74–76.

Дивнич Л. Соціалізація дитини з особливими потребами. Соціальний педагог – Social teacher. 2016. № 2. С. 34–37.

Засенко В.В. Освіта «особливих» дітей: стан і перспективи розвитку. Педагогіка і психологія – Pedagogics and psychology. 2016. № 4. С. 19–23.

Іноземцева С.В. Організація соціально-педагогічної роботи з підлітками з особливими потребами в середніх навчальних закладах України (друга половина ХХ століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01. Харків, 2009. 21 c.

Колупаєва А.А. Сучасна інклюзивна парадигма в освіті дітей з особливими потребами. Педагогіка і психологія – Pedagogics and

psychology. 2017. № 1. С. 57–63.

Кучманич І.М. До питання ґенези особливих освітніх потреб дитини в умовах сім’ї. Трансформаційні зміни особистості студентської молоді засобами професійної освіти : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (Миколаїв, 17 квітня 2018 р.) / Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського. Миколаїв : ІЛІОН, 2018. С. 23–25.

Кучманич І.М., Опанасенко Л.А. Феномен соціальної обумовленості освітніх потреб: психологічний аспект проблеми. Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя : Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції (Суми, 22–23 лютого 2018 р.) / Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка. Суми : Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2018. С. 366–368.

Макаренко І.В. Соціально-педагогічні засади роботи з батьками дітей з особливими потребами : автореф. дис. ... канд. пед. наук :

00.05. Луганськ, 2009. 20 с.

Максименко С.Д. Теорія психології нужди (життєвої енергії). Проблеми сучасної психології – Problems of modern psychology. Вип. 25. Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2014. С. 7–23.

Селигман М., Дарлинг Р. Обычные семьи, особые дети : [пер. с англ.]. Изд. 2-е. М. : Теревинф, 2009. 368 с.

Соловйова Т.Г. Соціально-педагогічна підтримка батьків дітей раннього віку з особливими потребами : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.05. Київ, 2009. 22 с.

Чайковський М.Є. Теорія і практика соціально-педагогічної роботи з молоддю з особливими потребами в умовах інклюзивного освітнього простору : дис. … д-ра пед. наук : 13.00.05. Старобільськ, 2016. 488 c.

Шевців З.М. Теоретичні основи інклюзивної педагогіки. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти – Updating content, forms and methods of education in educational institutions. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. Вип. 13 (1). Рівне : РДГУ, 2016. С. 152–155.

Ali, B.A. (2003). The relevance of counselling in the provision of quality education for the exceptional children in Nigeria. Gobarau Journal of Education, 4 (2), 111–118.

Borg-Laufs, M. (2013). Basic Psychological Needs in Childhood and Adolescence. Journal of Education and Research, 3 (1), 41–51.

Fareo, D.O. (2015). Counselling Intervention and Support Programmes for Families of Children with Special Educational Needs. Journal of Education and Practice, 6 (10), 103–109.

Garbarino, J. (2017). Children and Families in the Social Environment : Modern Application of Social Work. New York : Routledge. 390 p.

Grawe, K. (2006). Neuropsychotherapy : How the Neurosciences Inform Effective Psychotherapy. London : Erlbaum. 502 p.

Lindsay, G. (2003). Inclusive education: a critical perspective. British Journal of Educational Psychology, 30 (1), 3–12.

Mitchell, D. (2013). Proposed values, knowledge and skill sets for educators working in inclusive settings with learners with diverse educational needs. Baltic Journal of Special Education, 2 (29), 145–157.

Ozoji, E.D. (2005). Selected issues in special education. Jos : Deka publications.

Ritzema, A., & Sladeczek, I. (2011). Stress in Parents of Children with Developmental Disabilities over Time. Journal on Developmental Disabilities, 17, 18–31.

Wilson, J. (2002). Defining «special needs». European Journal of Special Needs Education, 17, 61–66.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-11-07

Як цитувати

Кучманич, І., & Опанасенко, Л. (2018). Класифікація особливих потреб дитини в контексті системного підходу. Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (42), 70–92. https://doi.org/10.32626/2227-6246.2018-42.70-92