Проблема становлення особистісної ефективності школяра у психологічній системі І. О. Сікорського

Автор(и)

  • М. Т. Дригус

DOI:

https://doi.org/10.32626/2227-6246.2018-41.90-101

Ключові слова:

психологічна система, особистість, особистісна ефективність, самоефективність, розвиток, саморозвиток, технологія.

Анотація

У статті представлено результати дослідження проблеми становлення особистісної ефективності школяра у психологічній системі І. О. Сікорського. Здійснено аналіз концептуального підходу вченого до проблеми становлення особистісної ефективності школяра в освітньому просторі. Зазначено, що І. О. Сікорський першим в українській психології початку ХХ ст. поставив проблему «особистих чинників» навчання і визначив їх як такі, що впливають не лише на ефективність навчальної діяльності, а й на особистісну ефективність школяра. Акцентовано, що у парадигмі саморозвитку учений представив проблему становлення школяра як особистісно ефективного / неефективного суб’єкта учіннєвої діяльності у дихотомічній проекції. З’ясовано, що І. О. Сікорський розкрив технологію становлення школяра як особистісно успішного й ефективного у парадигмі змін його «Я-концепції». Зазначено, що учений окреслив проблему ініціації розширення меж особистісної ефективності школяра у процесі онтогенезу. Констатовано, що у розкритті І. О. Сікорським психологічної сутності розумового розвитку учнів здійснено абрис особистісної архітектоніки самоефективності школяра. Показано, що висунута ученим ідея «оберігання почуттів» школяра є важливим чинником попередження деструкції особистісного розвитку та становлення школяра як особистісно успішного й ефективного. Зазначено, що ідеї І. О. Сікорського щодо «рівномірного розвитку здібностей», «симетричного розвитку душевних здібностей», «гармонійного розвитку душевних сил» є апперцепцією ученим розуміння результивної, якісної та змістової характеристики становлення школяра як особистісно успішного у процесі онтогенетичного розвитку й саморозвитку.

Посилання

Бондарчук О. І. Організаційно-професійні особливості самоефективності керівників освітніх організацій / О. І. Бондарчук // Проблеми сучасної психології : Зб. наук. праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України ; за ред. С. Д. Максименка, Л. А. Онуфрієвої. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2015. – Вип. 27. – С. 57–69.

Дригус М. Т. Проблема особистісної ефективності у контексті наукової спадщини Г. С. Костюка / М. Т. Дригус // Проблеми сучасної психології : Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України / за наук. ред. С. Д. Максименка, Л. А. Онуфрієвої. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2016. – Вип. 33. – С. 148–161.

Дригус М. Т. Концепція психічного розвитку Г. С. Костюка у парадигмі особистісної ефективності / М. Т. Дригус // Актуальні проблеми психології : Збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. – Т. IX: Загальна психологія. Історична психологія. Етнічна психологія. – Вип. 9. – К. : Талком, 2016. – С. 187–194.

Костюк Г. С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості / Григорій Силович Костюк ; за ред. Л. М. Проколієнко. – К. : Радянська школа, 1989. – 608 с.

Кремень В. Г. Вступ / В. Г. Кремень // Наукове забезпечення розвитку освіти в Україні: актуальні проблеми теорії і практики (до 25-річчя НАПН України) : Збірник наукових праць. – К. : Видавничий дім «Сам», 2017. – С. 6–7.

Максименко С. Д. Особистість: прогноз розвитку і життєвий шлях / С. Д. Максименко // Психологічне опосередкування педагогічних впливів на розвиток особистісної активності в

освітньому просторі : метод. реком. / С. Д. Максименко [та ін.]; Інститут психології ім. Г.С.Костюка АПН України. – К.: ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2008. – С. 4–35.

Мусіяка Н. І. Дослідження становлення оцінкових ставлень як механізму особистісної ефективності школяра / Н. І. Мусіяка // Актуальні проблеми психології : Збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2015. – Т. VI. Психологія обдарованості. – Вип. 11. – С. 199–208.

Мушегов О. М. Особливості самоефективності педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів / О. М. Мушегов // Організаційна психологія. Економічна психологія. Науковий журнал / за ред. С. Д. Максименка, Л. М. Карамушки. – 2016. – № 2–3 (5–6). – C. 97–103.

Становлення особистісної ефективності учнів в онтогенетичному вимірі : монографія / Г. О. Балл, М. Т. Дригус, Н. І. Мусіяка, І. В. Яворська-Вєтрова ; за ред. М. Т. Дригус. – К. : Педагогічна думка, 2015. – 161 с.

Сикорский И. А. Психологические основы Воспитания и Обучения / И. А. Сикорский. – К., 1909. – 112 с.

Фалькова І. М. До проблеми розвитку творчої самоефективності особистості студентської молоді у контексті ідей Г. С. Костюка / І. М. Фалькова // Психологічні координати розвитку особистості: реалії та перспективи : збірник наукових матеріалів ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (17 травня 2017 р., м. Полтава). – Полтава : Видавець Шевченко Р. В., 2017. – С. 192–194.

Яворська-Вєтрова І. В. Рефлексія як механізм становлення особистісної ефективності [Електронний ресурс] / І. В. Яворська-Вєтрова // Збірник наукових праць : філософія, соціологія, психологія. – 2015. – Вип. 20 (2). – С. 192–198. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpfsp_2015_20(2)__30.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-04-18

Як цитувати

Дригус, М. Т. (2018). Проблема становлення особистісної ефективності школяра у психологічній системі І. О. Сікорського. Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (41), 90–101. https://doi.org/10.32626/2227-6246.2018-41.90-101