Питання сприятливого соціального середовища у працях Й. Й. Ролле

Автор(и)

  • А. О. Михайлик
  • О. А. Чеканська

DOI:

https://doi.org/10.32626/2227-6246.2018-41.165-176

Ключові слова:

сприятливе соціальне середовище, історія психології, Поділля, соціокультурні чинники, психіка людини, природничо-науковий підхід, соціальні чинники, особистість, психогігієна, психічні захворювання.

Анотація

Статтю присвячено вивченню проблеми сприятливого соціального середовища у працях одного з фундаторів психіатрії і психології на Поділлі Юзефа (Йозефа) Ролле. Проаналізовано вплив соціального середовища на психічне здоров’я людей, значення соціальних чинників і культури. На думку Й. Й. Ролле, постійні геополітичні зміни та суспільно-політичні реформи тримали суспільний настрій і психічний стан людей у постійному стомленому очікуванні, у постійно хворобливому потрясінні та слугували джерелом загальної напруженості, що сприяло виникненню нервових і душевних захворювань. Наукові інтереси вченого не обмежувалися медициною; прискіпливий погляд фахівця-історика дозволяв йому помічати й аналізувати навіть такі факти чи закономірності, які б могли залишитися поза увагою наукового пошуку талановитого медика, проте позбавленого доступу до масиву історичної інформації. У статті також визначено основні напрямки наукового пошуку Йозефа Ролле, зокрема щодо проблем популяризації санітарно-гігієнічних знань серед мешканців краю, налагодження належної безпеки й охорони здоров’я на виробництві, взаємозв’язку здоров’я і хвороб на різних соціальних рівнях. Прослідковано тенденції розвитку ідей подільського вченого Й. Й. Ролле, розкрито авторські підходи до дослідження психіки людини з урахуванням біологічних і соціальних чинників її життя.

Посилання

Городяненко В. Г. Соціологія / В. Г. Городяненко. – К. : Знання, 2005. – 560 с.

Балл Г. Категорії значення і смислу в аналізі соціальної поведінки / Георгій Балл // Соціально-психологічний вимір демократичних перетворень в Україні / [за ред. С. Д. Максименка, В. Т. Циби, Ю. Ж. Шайгородського та ін.]. – К. : Укр. центр політ. менеджменту, 2003. – С. 61–67.

Корнієнко І. О. Проблема соціокультурного фактора поведінки особистості у роботах зарубіжних психологів / І. О. Корнієнко // Проблеми сучасної психології : Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2013. – Вип. 19. – С. 268–281.

Данилюк І. В. Історія психології в Україні: Західні регіони (остання чверть ХІХ – перша половина ХХ століття) / І. В. Данилюк. – К. : Либідь, 2003. – 152 с.

Чеканська О. А. Історія становлення психологічної науки на Поділлі (кінець ХІХ – початок ХХ століття) : монографія / О. А. Чеканська. – Кам’янець-Подільський : Медобори-2006, 2014. – 156 с.

Мамчур І. А. Формування комунікативного потенціалу майбутнього вчителя іноземної мови засобами культурологічно орієнтованого навчання : автореф. дис. … канд. психол. наук : спец. 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія» / Інна Анатоліївна Мамчур. – К., 2007. – 20 с.

Кашлюк Ю. І. Основні чинники, які впливають на психологічне благополуччя особистості / Ю. І. Кашлюк // Проблеми сучасної психології : Зб. наук. праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2016. – Вип. 34. – С. 170–186.

Бочарова Е. Е. Взаимосвязь субъективного благополучия и социальной активности личности: кросскультурный аспект / Е. Е. Бочарова // Социальная психология и общество. – М., 2012. – № 4. – С. 53–63.

Мережковский И. П. Об условиях благоприятствующих развитию душевных и нервных болезней в России и о мерах, направленных к их уменьшению / И. П. Мережковский. – СПб. : Тип. М. М. Стасюлевича, 1887. – 25 с.

Чеканська О. А. Програми і схеми досліджень психіки душевнохворих на Поділлі та їх природничо-наукові основи (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) / О. А. Чеканська // Проблеми сучасної психології : Зб. наук. праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України. – Кам’янець Подільський : Аксіома, 2009. – Вип. 5. – С. 456–467.

Фабрично-заводская промышленность и торговля России [збірник статей / упоряд.: В. І. Ковалевський, М. П. Ланговий]. – С.-Петербург : Типограф. И. А. Ефрона, 1896. – 703 с.

Ролле Ю. Ю. Гігієна і санітарія Кам’янця і Кам’янеччини в 50–60-х pp. XІX століття / Ю. Ю. Ролле // Киевская старина. – 1985. – № 1. – С. 693–696.

Мазурик Є. В. Йосип Ролле як лікар і соціал-гігієніст / Є. В. Мазурик // Матеріали ІХ Подільської історико-краєзнавчої конференції. – Кам’янець-Подільський : КПДПІ, 1995. – С. 211–213.

Баженова С. Е. Юзеф Антоній Ролле: життя, діяльність, творчість / С. Е. Баженова. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський державний педагогічний університет,

інформаційно-видавничий відділ, 2002. – 180 с.

Ролле Й. Статистическое описание Подольской губернии / Й. Ролле, А. Демьяненко. – Каменец-Подольск : Под. губ. стат. комитет, 1866. – 65 с.

Ролле Й. Очерки гигиены Подольской губернии / Й. Ролле // Памятная книга Подольской губернии на 1866 г. – КаменецПодольск : Под. губ. стат. комитет, 1866. – С. 1–48.

Популярная гигиена. Курс лекцій, прочитанный в православной духовной семинарии [Ролле И. И. Популярная гигиена. Курс лекций, прочитанных в Подольской духовной семинарии] / И. И. Ролле // Подольские епархиальные ведомости. – 1879. – № 10–20 [окреме видання]. – Каменец-Подольськ : Под. губ. стат. комитет, 1880. – 60 с.

Ролле Й. Гигиенические очерки Подольской губернии / Й. Ролле // Труды Подольского губернского статистического комитета. – Каменец-Подольск : Под. губ. стат. комитет, 1869. – Т. 1. – С. 1–64.

Баженова С. Е. Життя і творчість Юзефа Антонія Ролле в працях учених і краєзнавців останньої чверті 19–20 ст. / С. Е. Баженова // Питання історії України : Зб. наук. статей. – Чернівці : Золоті литаври, 2000. – С. 386–399.

Ролле И. И. Проституция в городах Подольской губернии / И. И. Ролле // Архив судебной медицины. – СПб. : Б. и., 1884. – С. 102–132.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-04-10

Як цитувати

Михайлик, А. О., & Чеканська, О. А. (2018). Питання сприятливого соціального середовища у працях Й. Й. Ролле. Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (41), 165–176. https://doi.org/10.32626/2227-6246.2018-41.165-176