Концептуальні межі поняття копінг–стратегій особистості у психології

Автор(и)

  • Л. А. Онуфрієва
  • І. В. Ващенко

DOI:

https://doi.org/10.32626/2227-6246.2018-41.228-239

Ключові слова:

особистість, копінг, поведінка особистості, копінгстратегії, сприймання, формування, особистісні властивості.

Анотація

Авторами представлено огляд і аналіз проблеми копінг-стратегій особистості. Обґрунтовано розуміння копінгу та копінг-стратегій у працях психологів сучасності. Показано, що існуючі підходи дослідження долаючої поведінки (психодинамічний, когнітивно-мотиваційний, диспозиційний, ресурсний, проактивний тощо) керуються переважно або ситуаційним, або суб’єктивним критерієм ідентифікації цього психологічного феномену. Підтверджено, що розвиток особистості відбувається впродовж усього життя, а активне становлення особистості починається з дитинства і продовжується до зрілого віку. Доведено, що на різних вікових етапах на формування копінг-стратегій впливатимуть різні особистісні чинники. Зроблено висновок, що починаючи з юнацького віку, коли сформовані теоретичне мислення, ціннісно-смислова сфера й ідентичність особистості, структури долаючої поведінки набувають більш сталого характеру і підпадають під вплив певних, уже сформованих особистісних властивостей людини. Установлено, що особистість завжди потенційно є активною і вирішує, які характеристики й об’єктивні умови ситуації зробити власними ресурсами. Доведено, що застосування цілісного підходу до розуміння психологічної природи копінг-стратегій передбачає урахування передумов їх формування: вплив особистості та специфіки ситуації, яку особистість суб’єктивно сприймає, у якій відбувається її емоційно напружена діяльність і в процесі якої відбуваються зміни особистості.

Посилання

Абрамов В. В. Особливості копінг-поведінки в залежності від часової орієнтації особистості : автореф. дис. … канд. психол. наук : спец. 19.00.01 «Загальна психологія, історія психології» / В. В. Абрамов. – Київ, 2014. – 16 с.

Адлер А. Практика и теория индивидуальной психологии / А. Адлер ; [пер. с нем. А. М. Боковикова]. – Москва : Фонд «За экономическую грамотность», 1995. – 291 с.

Аршава І. Ф. Особистісні детермінанти вибору людиною конструктивної та неконструктивної форм проактивної копінгповедінки / І. Ф. Аршава, Д. В. Носенко // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди»: темат. вип. «Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання». – Київ : Гнозис, 2013. – Т. 4. – Дод. до вип. 29. – С. 42–50.

Бергис Т. А. Основные подходы к изучению преодолевающего поведения в отечественной и зарубежной психологии / Т. А. Бергис // Вестник гуманитарного института. – 2011. –

№ 1. – С. 78–83.

Бондаренко А. Ф. Психологическая помощь: теория и практика / Александр Федорович Бондаренко. – Москва : Класс, 2001. – 331 с.

Крюкова Т. Л. Психология совладающего поведения: современное состояние и психологические, социокультурные перспективы / Т. Л. Крюкова // Вестник Костромского гос.

ун-та им. Н. А. Некрасова. – 2013. – Вып. 5. – Т. 19. – 16 с.

Либина А. В. Совладающий интеллект: человек в сложной жизненной ситуации / А. В. Либина. – Москва : Эксмо, 2008. – 400 с.

Никоненко І. О. Особистісні чинники формування копінгстратегій лікарів-хірургів: результати та перспективи дослідження / І. О. Никоненко // Наукові студії із соціальної та політичної психології НАПН України: зб. ст. – Київ : Міленіум, 2016. – Вип. 37 (40). – С. 189–200.

Носенко Д. В. Феномен «самоінвалідизації» у структурі форм прояву копінг-поведінки і його особистісні детермінанти / Д. В. Носенко // Актуальні проблеми психології: зб. наук. пр. Ін-ту психології ім. Г. Костюка НАПН України. – Київ, 2013. – Т. 11: Психологія особистості. Психологічна допомога особистості. – Вип. 7. – Ч. 1. – С. 459–472.

Рассказова Е. И. Копинг-стратегии в психологи стресса: подходы, методы и перспективы [Электронный ресурс] / Е. И. Рассказова, Т. О. Гордеева // Психологические исследования: электрон. науч. журнал. – 2011. – № 3 (17). – Режим доступа : http://psystudy.ru.

Родіна Н. В. Психологія копінг-поведінки: системне моделювання : монографія / Н. В. Родіна. – Одеса : Видавець Букаєв В. В., 2011. – 364 с.

Стрельцова И. П. К проблеме эффективности копинг-поведения / И. П. Стрельцова // Ежегодник РПО : материалы 3-го Всерос. Съезда психологов, 25–28 июля 2003 г. – СанктПетербург : Изд-во СПбГУ, 2003. – Т. 7. – С. 379–383.

Хазова С. А. Эмоциональные ресурсы совладающего поведения / С. А. Хазова // Ярославский педагогический вестник. – 2014. – Т. 2. – № 1. – С. 293–297.

Хачатурова М. Р. Личностные предикторы совладающего поведения в ситуации межличностного конфликта : автореф. дис. … канд. психол. наук : спец. 19.00.01 «Общая психология, психология личности, история психологи» / М. Р. Хачатурова. – Москва, 2012. – 29 с.

Ялтонский В. М. Многомерность способов совладания и современные подходы к их классификации / В. М. Ялтонский // Психология совладающего поведения : материалы II Междунар. науч.-практ. конф. – Т. 1. – Кострома : Изд-во КГУ им. Н. А. Некрасова, 2010. – С. 69–70.

Carver C. S. Situational Coping and Coping Dispositions in a Stressful Transaction / C. S. Carver, M. F. Scheier // Journal of Personality and Social Psychology. – 1994. – № 66. – Р. 184–

Compas B. E. Coping with stress during childhood and adolescence: Problems, progress, and potential in theory and research/ B.Compas, J.Connor-Smith, H. Saltzman, A.Thomsen, M. Wadsworth // Psychological Bulletin. – 2001. – № 127. – Р. 87–127.

Folkman S. Coping and Emotion / S. Folkman, R. Lazarus // Stress and Coping: an anthology. – N. Y. : Columbia University Press, 1991. – P. 207–227.

Gunnar M. R. Psychoendocrine study of temperament and stress in early childhood: Expanding current model. In J. Bates, T. D. Wachs (Eds.) / Temperament: individual differences at the interface of biology and behavior. – New York : American Psychological Association, 1994. – P. 175–198.

Harris R. N. The role of uncertain self-esteem in self-handicapping / R. N. Harris, C. R. Snyder // Journal of Personality and Social Psychology. – 1986. – Vol. 51. – P. 451–458.

Lazarus R. S. Coping theory and research: past, present, and future / R. Lazarus // Psychosomatic Medicine. – 1993. – Vol. 55. – P. 234–247.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-04-24

Як цитувати

Онуфрієва, Л. А., & Ващенко, І. В. (2018). Концептуальні межі поняття копінг–стратегій особистості у психології. Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (41), 228–239. https://doi.org/10.32626/2227-6246.2018-41.228-239