Формування позитивного психологічного клімату в педагогічних колективах закладів загальної середньої освіти

Автор(и)

  • Л. В. Пастух

DOI:

https://doi.org/10.32626/2227-6246.2018-41.272-286

Ключові слова:

педагогічний колектив, психологічний клімат, керівник закладу загальної середньої освіти.

Анотація

У  статті  актуалізовано  нагальність  дослідження  проблематики формування позитивного психологічного клімату в педагогічних колективах закладів загальної середньої освіти. Проведено аналіз досліджень означеного феномену. Констатовано наявність суттєвих розбіжностей у розумінні змісту і структури психологічного клімату. Зазначено, що залишаються дискусійними питання критеріїв і показників психологічного клімату в колективі, чинників, форм і методів його формування. Указано на недостатність досліджень впливу управлінської діяльності керівників навчальних закладів щодо формування позитивного психологічного клімату в колективі. Акцентовано увагу на тому, що психологічний клімат як інтегральний стан колективу включає в себе цілий комплекс різних характеристик. Тому його неможливо виміряти за якимось одним із показників. Представлено характеристику позитивного психологічного клімату в педагогічному колективі на основі виокремлення суб’єктивних та об’єктивних ознак. Констатовано, що дослідники вбачають передумовами формування психологічного клімату в колективі чинники макро- і мікросередовища. Узагальнено  проблеми  формування  позитивного  психологічного клімату в педагогічних колективах. Відзначено недостатню обізнаність керівників про сутність і критерії психологічного клімату в педагогічних колективах; несформованість у частини керівників мотивації до вирішення означеної проблематики тощо. Визначено перспективу подальших досліджень – розробити у системі  післядипломної  педагогічної  освіти  програми  розвитку  психологічної готовності керівників навчальних закладів щодо формування позитивного психологічного клімату в педагогічних колективах закладів загальної  середньої  освіти;  обґрунтувати  форми  і  методи  оптимізації психологічного клімату.

Посилання

Аникеева Н. П. Психологический климат в коллективе / Н. П. Аникеева. – М. : Просвещение, 1989. – 224 с.

Анисимов О. С. Методологическая версия категориального аппарата психологии / О. С. Анисимов. – Новгород : НЗКШ, 1990. – 334 с.

Виноградова Г. А. Нравственно-психологический климат в педагогическом коллективе как фактор становления мастерства учителя : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.01 «Общая педагогика» / Галина Александровна Виноградова ; СПб. гос. ун-т. – СПб., 1992. – 16 с.

Виноградова Г. А. Теоретические основы формирования нравственно-психологического климата в профессиональнопедагогических коллективах : дис. ... д-ра психол. наук :

спец. 19.00.07 «Педагогическая психология» / Галина Александровна Виноградова ; СПб. гос. ун-т. – СПб., 1998. – 345 c.

Ермолаева Е. А. Влияние стиля руководства директора на социально-психологическую атмосферу в педагогическом коллективе : автореф. дис. … канд. пед. наук : спец: 13.00.01

«Общая педагогика, история педагогики и образования» / Е. А. Ермолаева. – Л. : Ленингр. гос. ун-т им. А. А. Жданова, 1972. – 19 с.

Карамушка Л. М. Психологічні основи управління в системі середньої освіти : навч. посіб. / Л. М. Карамушка. – К. : ІЗМН, 1997. – 180 с.

Карамушка Л. М. Психологія управління : навч. посіб. / Л. М. Карамушка. – К. : Міленіум, 2003. – 344 с.

Коломінський Н. Л. Проблеми оптимізації соціально-психологічного клімату в педагогічному колективі / Н. Л. Коломінський // Освіта і управління. – 1999. – № 2. – С. 75–86.

Коломінський Н. Л. Психологія менеджменту в освіті (соціально-психологічний аспект) : монографія / Н. Л. Коломінський. – К. : МАУП, 2000. – 286 с.

Мансуров Н. С. Морально-психологический климат и его изучение / Н. С. Мансуров. – М. : Мысль, 2004. – 235 с.

Мешко О. І. Формування готовності шкільних психологів до створення психологічного клімату в педагогічному колективі : автореф. дис. … канд. психол. наук : спец. 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія» / Олександр Іванович Мешко ; УДПУ ім. М. П. Драгоманова. – К., 1995. – 24 с.

Михайлов А. С. Социально-психологический климат производственной организации в различных социально-экономических условиях [Электронный ресурс] / А. С. Михайлов. – Режим доступа : http://cyberleninka.ru/article/n/sotsialno-psihologiche.

Молочко М. В. Формування соціально-психологічного клімату в педагогічному колективі дошкільного закладу : дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.07 «Теорія та методика виховання» / Майя Василівна Молочко ; Національний педагогічний ун-т ім. М. П. Драгоманова. – К., 2004. – 20 с.

Редько С. І. До проблеми спрямованості соціально-психологічного клімату в педагогічному колективі [Електронний ресурс] / Сергій Іванович Редько. – Режим доступу : http://

elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/7350.

Семиченко В. А. Психологія педагогічної діяльності : [навч. посіб.] / В. А. Семиченко. – К. : Вища шк., 2004. – 335 с.

Турчик І. В. Соціально-психологічний клімат як елемент корпоративної культури навчального закладу [Електронний ресурс] / І. В. Турчик, Л. О. Щоголева // Нова педагогічна

думка. – 2014. – № 2. – С. 227–231. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npd_2014_2_67.

Управління розвитком організаційної культури загальноосвітніх навчальних закладів : наук.-метод. посіб. / за ред. Л. М. Карамушки, А. М. Шевченко. – Біла Церква : КОІПОПК, 2014. – 140 с.

Шакуров Р. Х. Социально-психологические основы управления: руководитель и педагогический коллектив / Р. Х. Шакуров. – Москва : Просвещение, 1990. – 208 с.

Шепель В. М. Управленческая психология / В. М. Шепель. – М. : Экономика, 1984. – 246 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-04-03

Як цитувати

Пастух, Л. В. (2018). Формування позитивного психологічного клімату в педагогічних колективах закладів загальної середньої освіти. Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (41), 272–286. https://doi.org/10.32626/2227-6246.2018-41.272-286